De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: Programmabegroting 2019-2022

Constaterende dat:
– Enschede ondanks de aantrekkende economie nog steeds meer mensen in de bijstand heeft dan gemiddeld in Nederland.
– Enschede heeft weliswaar protest aangetekend. Maar inmiddels dreigt Enschede wel € 4,2 miljoen minder voor de bijstand vanuit het rijk te ontvangen
– In onder meer Groningen, Tilburg, Utrecht, Den Bosch en Wageningen er experimenten plaatsvinden voor een effectievere toepassing van de Participatiewet met als doel bijstandsgerechtigden aan een vaste betaalde baan te helpen.

Overwegende dat:
– Er door de regelgeving te weinig rekening kan worden gehouden met individuele omstandigheden.
– Controle op bijverdienen tijdrovend is en ongeoorloofd bijverdienen juridisch moeizaam is te bewijzen.
– Er bij verschillende bedrijven potentiële deeltijd banen zijn, die gebundeld, samen één full-time baan zijn.
– Een betaalde baan een positieve uitwerking heeft op gezondheid (en daarmee zorgconsumptie vermindert), ondernemingsdrang en levensgeluk.
– Een goed betaalde baan bijdraagt aan armoede bestrijding.

Draagt het college op:
– Zich aan te melden om een experiment te starten (minimaal één jaar) onder een substantieel aantal mensen met een bijstandsuitkering die dan tijdelijk flinke extra bestedingsruimte krijgen.
– Voor de exacte hoogte van deze extra bestedingsruimte in het land te kijken naar reeds lopende succesvolle experimenten.
– In het derde kwartaal 2019 de effecten van dit experiment nader te bekijken zodat kan worden bepaald of dit experiment voort gezet kan worden.

10 voor: SP, DENK, EA, Groep Versteeg, GL
29 tegen: BBE, D66, VVD, PvdA, CU, CDA, PVV, DPE