Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO

Naam lid van de Raad:  Erwin Versteeg

Fractie:  Groep Versteeg

Datum:  7-1-2019

Datum van beantwoording (3 weken na ontvangst): 29 januari 2019

Onderwerp: Inwonersgroei Enschede

Bent u bekend met het bericht in de Tubantia dd 03-01-2019: ‘Paniek’ in Enschede dit jaar. Volgens het CBS zou Enschede halverwege het jaar krimpen, met wel 419 mensen. Burgemeester Van Veldhuizen was onaangenaam verrast. “Het is een ontwikkeling die moeilijk te rijmen lijkt met de bloei die de stad doormaakt. Het aantal banen is gegroeid tot 86.000 en toch zitten we fors in de min. Dat valt tegen.” Maar nu is de balans alsnog +787. “Uiteindelijk bleek er niets aan de hand. Het CBS vergeleek de cijfers van december 2017 met die van juli 2018. En in juli schrijven heel veel studenten zich uit, na afronding van hun studie.” In feite was er nog steeds groei. Vooral te danken aan buitenlandse immigratie. Zo ja dan heeft Groep Versteeg / Verbindend Rechts de volgende vragen:
1. Zoals wij het lezen geeft de Burgemeester hiermee aan dat het niet uit maakt of Enschede groeit (ambitie 170000 inwoners) door toename migranten of toename autochtone inwoners in Enschede. Als Enschede maar groeit. Is dat de juiste uitleg?
Zo nee, hoe is het dan wel bedoeld?

Antwoord:
Nee, dat is niet de juiste uitleg. De opmerking “niets aan de hand” heeft betrekking op het absolute groeicijfer van de bevolking. Dit betrof geen daling met ongeveer 400 inwoners zoals medio 2018 werd gemeld in een krantenartikel, maar een groei van bijna 800 inwoners over heel 2018. De omvang van de Enschedese bevolking is dus niet gedaald, maar gegroeid. Dit maakt, bijvoorbeeld voor de gemeentelijke inkomsten, een groot verschil.
Verder suggereert u een verband tussen groei “dankzij buitenlandse migratie” en de uitspraak “er is niets aan de hand”. Dit is niet het geval.

2. Kunt u de inwonersgroei aangeven per land van herkomst / kinderen van migranten. Daarnaast tevens aangeven of dit statushouders betreffen.
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, hoe is deze verdeling?

Antwoord:
Wij hebben nog geen inzicht in de cijfers voor 2018 voor wat betreft de precieze herkomst van mensen die in 2018 vanuit het buitenland naar onze stad zijn verhuisd en mensen die uit onze stad zijn vertrokken naar het buitenland. Deze cijfers verwachten we in het voorjaar van 2019.

Wat we op dit moment wel inzichtelijk hebben, zijn voorlopige totalen van Enschede op vestiging en vertrek, geboorte en sterfte en immigratie en emigratie die gepubliceerd staan op de website van het CBS. Wat we hieruit kunnen afleiden, is dat er in augustus, september en oktober 2018 een piek lag bij immigratie. Dit hangt naar onze verwachting grotendeels samen met ons actief inschrijvingsbeleid voor internationale studenten.

Als we de cijfers van 2018 hebben, gaan we graag met u hierover in gesprek tijdens bijvoorbeeld een randprogramma. Wij zullen dan ook uw vraag over statushouders meenemen.

3. Dat Nederland allerlei problemen ondervindt van grootschalige migratie is inmiddels geen geheim. Delen van Nederland zijn zelfs al zo veranderd dat het straatbeeld meer weg heeft van
een straat of wijk in een Islamitisch, Afrikaans of vroeger Oost Europees land. En dat grootschalige immigratie dus wel degelijk sociale en culturele gevolgen heeft.
Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Wij zien hier geen vraag waar wij een antwoord op kunnen geven.

4. Bent u het met ons eens dat we in Enschede de sociale en culturele veranderingen tegen moeten gaan?
Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, Enschede is steeds meer een internationale stad. Een stad waar veel nationaliteiten wonen, werken en leren. Met een internationaal gericht hoger onderwijs en een internationaal
gericht bedrijfsleven. Internationalisering hoort bij deze tijd. Het tegenhouden van sociale en culturele veranderingen is onzin. Uw partij is immers ook een voorbeeld van zo’n sociale en
culturele verandering.

5. Nu wordt Enschede mede door decentralisatie ook met steeds hogere kosten opgezadeld met betrekking tot zorg en bijstand terwijl daar geen extra vergoeding voor wordt gedaan
door het rijk. Daarbij:
– Mensen met een migratie achtergrond (en zeker statushouders) zitten doorgaans langer in de bijstand,
– Asielzoekers hoeven geen zorgpremie te betalen en geen eigen risico te hebben,
– Landelijk had 2/3 van het aantal bijstandsuitkeringsgerechtigden in 2017 een migratieachtergrond,
– Statushouders (en deels ook migranten) hebben doorgaans niet bijgedragen aan de opbouw van onze sociale voorzieningen terwijl ze daar volledig gebruik van maken.
Bent u het daarmee eens?
Zo nee, waarom niet ?(graag per onderdeel onderbouwing)

Antwoord:
Wij zijn het hier niet mee eens. In de landelijke verdeelbudgetten wordt wel degelijk rekening gehouden met de omvang en opbouw van de bevolking. De Nederlandse gemeenten zijn
onderling solidair wat dit betreft.

6. We kunnen dus concluderen dat groei door immigratie wel degelijk naast sociale en culturele veranderingen ook van invloed is op de financiën, economisch beleid en het straatbeeld van Enschede. Bent u het daarmee eens?
Zo nee, waarom dan niet?
Zo ja, wat gaat u eraan doen?

Antwoord:
Ja, maar dat geldt ook voor tal van andere zaken. Zo heeft een dalend geboortecijfer en de daaraan gekoppelde ontgroening en vergrijzing, maar ook het toenemend aantal studenten,
de toegenomen mobiliteit, de gestegen welvaart, de komst van internet en de opkomst van online-aankopen en ga maar door, gevolgen voor de door u genoemde onderwerpen.

Erwin Versteeg
Groep Versteeg, Verbindend Enschede