De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: Invoering handhavingsinstrument bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte

Constaterende dat:
– De buitenruimtes van Enschede stelselmatig vervuild worden
– Wij veel geld investeren in een aantrekkelijke stad met de bedoeling jaarlijks een hoop bezoekers naar Enschede te trekken
– Een vervuilde buitenruimte zeer slechte reclame is voor bezoekers/toeristen.
– Mensen in een vervuilde openbare ruimte afval makkelijker op straat gooien
– Het bewezen is dat mensen zich in een schone omgeving veiliger voelen

Overwegende dat:
– Inwoners van Enschede het recht op een veilige en schone stad hebben
– Wij als gemeenteraad verplicht zijn alles wat binnen onze mogelijkheden ligt te doen om bij te dragen aan veilige en schone openbare ruimte
– In het afvalstoffenplan alle zeilen worden bij gezet om het restafval te verminderen
– Een grote groep mensen hun “klein” afval (lees; peuken, kauwgom, flesjes en verpakkingen etc) met een steeds groter gemak op straat gooien
– Het hier meer dan ooit van toepassing zou moeten zijn dat DE VERVUILER BETAALT
– Hier strafrechtelijk op gehandhaafd zou moeten worden
– Dat het strafrecht, in tegenstelling tot het bestuurs- en privaatrecht, geen mogelijkheid tot een recidiveregeling biedt

Draagt het college op:
Vóór de zomernota 2021 een concreet wijzigingsvoorstel APV aan de raad voor te leggen, waarmee het volgende wordt geregeld:
– De Vervuiler Betaalt-boete als bestuursrechtelijke boete op te nemen en gelijk te stellen aan artikel 14, 15, 16 en 17 met als recidivesancties;
1.Hogere boetes voor het gooien van rommel opstraat, oplopend van 45 tot 390 euro of een werkstraf van drie dagen zwerfvuil opruimen
2.Hogere boetes voor het verkeerd aanbieden van huisvuil (zakken naast de containers etc), oplopend tot 390 euro of een werkstraf van drie dagen zwerfvuil opruimen
3. Als iemand voor de derde keer wordt betrapt op dezelfde afvalovertreding volgt er onherroepelijk een geldboete
– Op plekken waar vaak afvalovertredingen plaatsvinden, worden handhavers in burgerkleding ingezet om de pakkans te vergroten
– Zero-tolerance handhavingsacties na meldingen uit buurten
– Het beleid ruim te delen in de (sociale) media en de gemeentelijke website

1 voor: Groep Versteeg
38 tegen