De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: Garantstelling lening Sportaal BV ten behoeve van nieuwbouw zwembad

Constaterende dat:
– Het overgrote deel (97,8%) van het vermogen van Sportaal bestaat uit schulden of voorzieningen.
– De gemeente Enschede 100% aandeelhouder is van Sportaal.
– Dit maakt dat Sportaal niet enkel een commerciële onderneming is maar vooral ook een maatschappelijk Enschedees belang dient.
– De uitkomsten van een eerder onderzoek (Juli 2020) naar de positionering van Sportaal waren dat wijziging van de activiteiten of organisatievorm toen niet aan de orde was. Naar aanleiding van het onderzoek wel zou worden bezien hoe de opdracht aan Sportaal (zoals ook gerapporteerd aan de raad juli 2020 en nav de aangenomen motie 8 juli 2019) kan worden aangescherpt en verbeterd. Hierover is tot op heden niets zichtbaar of voorgelegd aan de raad.

Overwegende dat:
– De locatie van het nog te bouwen zwembad behoort tot het te ontwikkelen maar nog aan de raad voorgelegde Diekman Topsportcampus.
We ondanks de speciale positie van Sportaal tevens afhankelijk zijn van veranderende wet en regelgeving.
– Dat door de veranderde wet- en regelgeving omtrent de SPUK regeling, een van de belangrijkste voordelen en een van de redenen om Sportaal te verzelfstandigen en als apart bedrijf te laten functioneren veel minder van toepassing is.
– Maatschappelijk geld, geld van ons allen is en dit eens te meer een reden is extra alert te zijn op onze financiën.
– De garantstelling vanwege het risico op oplopende bouwkosten voor de zomer 2021 moet worden verstrekt. Daardoor is er nu geen tijd om een geschikte wijze van monitoring van de (financiële) situatie van Sportaal vast te stellen.

Roept het college op:
Een monitor te ontwikkelen die jaarlijks aan de raad wordt voorgelegd en die inzichtelijk maak wat de (financiële) situatie van Sportaal is. Hierin minimaal de volgende indicatoren op te nemen: solvabiliteit / liquiditeit / eigen vermogen / klanttevredenheid / bezetting complex(en) en bezetting zwemwater. Uiterlijk voor de vaststelling van de programmabegroting 2022-2025 met dit dashboard te komen.

Voor: 11 stemmen voor PVV, SP, CDA, EA en Groep Versteeg
Tegen: 27

Wel een toezegging van de wethouder dat deze informatie 1 maal per jaar overzichtelijk bij elkaar in 1 dashboard te laten publiceren.