De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: Raadsvoorstel Tussenrapportage 2020

Constaterende dat:
– Bij de Corona maatregelen wordt er verschil gemaakt tussen zorgaanbieders voor wat betreft toelaten tot een zorginstelling.
– Zorgvragers in een zorginstelling zijn daardoor aangewezen op de zorg die ze kunnen krijgen via de zorgaanbieder die wel wordt toegelaten.
– De gemeente Enschede maakt gebruik van OZJT/Samen 14 voor jeugdhulp en Wmo

Overwegende dat:
– Zorgaanbieders kunnen aanspraak maken op een continuïteitsbijdrage.
– Kosten die vergoed worden binnen de continuïteitsbijdrage zijn zorgkosten die vallen onder de basisverzekering of de aanvullende verzekering.
– Doordat het beleid per zorginstelling verschilt, ontstaat er verschil in kosten die uiteindelijk worden vergoed.
– De gemeente Enschede geen enkele duidelijkheid geeft over wat uiteindelijk wordt vergoed aan extra zorgkosten en daarmee de zorgvragers dus voor hogere kosten kunnen komen te staan door het beleid van zorginstellingen.
– Wellicht zorgvragers ook rechtstreeks de zorgkosten hebben betaald aan de alternatieve zorgaanbieders.

Draagt het college op:
– Om met de zorginstellingen in gesprek te gaan over de toelating van de zorgaanbieder vanaf moment dat de Corona maatregelen zijn ingevoerd.
– OZJT/Samen 14 opdracht te geven zorgaanbieders te informeren dat indien er dubbel is gefactureerd deze kosten teruggevorderd worden en dat gekeken wordt of de mogelijkheid bestaat deze zorgaanbieders per direct af te voeren van de zorgaanbieders lijst.
– Bij OZJT/Samen 14 de verschillen qua kosten per zorgaanbieder op te vragen.
– De financiele consequeties voor de zorgkosten van de gemeente Enschede in kaart te brengen en deze voor de programma begroting te rapporteren aan de raad.
– Met de zorginstellingen in gesprek te gaan over hoe de kosten van het handelen van de zorginstelling te compenseren aan de gemeente Enschede.

Aangehouden tot na commissiebehandeling van dit onderwerp.