Op 7 november 2019 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Erwin
Versteeg van de fractie Groep Versteeg gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex
artikel 35 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van
de Raad. Het college van Burgemeester en Wethouders beantwoordt de vragen als volgt.

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Erwin Versteeg (Groep Versteeg)
inzake politie, geweld en aangiften.

Inleiding:
Op 15-11-2018 kwam het bericht officieel: https://www.destentor.nl/enschede/br-twente-krijgtmeer-
politie-merendeel-is-voor-enschede~ade0fb02/
Twente krijgt meer politie: merendeel is voor Enschede

En op 31-10-2019 vervolgens: https://www.tubantia.nl/regio/politie-oost-nederland-raakt-150-
mensen-kwijt-aan-amsterdam~ab028d91/
Politie Oost-Nederland raakt 150 mensen kwijt aan Amsterdam

Het lijkt ons een typisch geval van ‘’recht(s) geven, (s)links roven cq Randstad vs Platteland.”

Nu nemen de anonieme meldingen wel wat af maar is er in Enschede, zeker structureel geen
afname van (zware) criminaliteit, drugs criminaliteit en gevaar voor ondermijning.

Nu bereiken ons ook meerdere berichten dat aangiften van zware mishandeling en dreiging met
wapens pas vele dagen na de daadwerkelijke (zware) mishandeling en bedreiging worden
opgenomen. Daarbij wordt dan ook uiteindelijk niets met de aangifte gedaan onder vermelding
‘op dit moment krijgt de aanpak van andere misdrijven voorrang’. Er is enkel en alleen de
verwijzing dat de slachtoffers zich kunnen melden bij de gesubsidieerde slachtofferhulp
instantie.

Vraag 1:
Wat is de reden dat niet gelijk, of uiterlijk op de eerst volgende werkdag aangifte kan worden
gedaan?
Antwoord: Uitgangspunt van de Politie is dat aangiften zo snel mogelijk worden opgenomen.
Het aangiftemoment wordt in overleg met de aangever bepaald.

Vraag 2:
Hoe zwaar moet de mishandeling en / of wapen bedreiging zijn om wel direct aangifte te
kunnen doen?
Antwoord: Zie antwoord op vraag 1

Vraag 3:
Hoe zwaar moet de zware mishandeling zijn om wel over te gaan op vervolging?
Antwoord: Vervolging staat los van de zwaarte van de mishandeling. Om te kunnen
vervolgen moet er sprake zijn van een strafbaar feit, er moet voldoende opsporingsindicatie
zijn om iemand als verdachte aan te wijzen, en het strafbare feit dient door onderzoek
bewezen te worden.

Vraag 4:
Kunt u voorbeelden geven van verwondingen waarbij wel over wordt gegaan op vervolging?
Antwoord: Zie antwoord op vraag 3

Vraag 5:
Waar kunnen de slachtoffers van zware mishandeling terecht voor letsel schade?
Antwoord: Slachtoffers die aangifte doen kunnen zich als benadeelde partij voegen in het
strafproces waarbij ze aan kunnen geven dat ze de schade willen verhalen op de verdachte.
Het Openbaar Ministerie beslist dan over het al dan niet toekennen en de hoogte ervan.
Slachtofferhulp Nederland begeleidt aangevers in dit proces. Als er geen strafproces
plaatsvindt heeft het slachtoffer de mogelijkheid om een civiele procedure op te starten.

Vraag 6:
Worden de daders wel in de gaten gehouden zodat op zijn minst de kans op herhaling en / of
escalatie kan worden voorkomen?
Antwoord: Stelselmatige daders, onder andere van geweldsdelicten, worden gemonitord in
het kader van een persoonsgerichte aanpak.

Vraag 7:
Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat er wel weer direct aangifte kan worden gedaan en
dat er wel weer daadkrachtig op basis van zero-tolerance wordt vervolgd?
Antwoord: Zie antwoorden op vraag 1 en vraag 3

Vraag 8:
Nu er ook nog eens agenten worden afgestaan aan Amsterdam. Kunt u aangeven wat dat
voor consequenties heeft voor de wachttijd aangifte en zwaarte van de mishandeling / wapen
bedreiging?
Antwoord: De samenwerking met andere eenheden heeft geen effect op de wachttijd voor
het doen van aangifte.

Vraag 9:
Bent u het met ons eens dat, onder meer Twente en de Achterhoek
(https://www.gelderlander.nl/home/gelderland-rukt-op-als-drugsprovincie-laten-we-ons-hierin-
het-oosten-niet-in-slaap-laten-sussen~ae04b848/ ) ook als grensregio net zo kwetsbaar is
als bijvoorbeeld Noord-Brabant als het gaat om zware (drugs) criminaliteit? Grenzen staan
wagenwijd open en de ‘drugs’ export naar Duitsland groeit gestaag als de binnenlandse afzet
even wat moeizamer is.
Antwoord: De ligging aan de grens biedt grensregio’s inderdaad specifieke uitdagingen op
het gebied van (drugs) criminaliteit.

Vraag 9A:
Wat gaat u doen om te zorgen dat onze samenleving niet nog meer de dupe wordt van zware
(drugs) criminaliteit?
Antwoord: De aanpak van ondermijning, waar drugsgerelateerde criminaliteit onder valt,
heeft zowel landelijk, regionaal als lokaal in Enschede prioriteit. Het is specifiek benoemd als
prioriteit in het Enschedese integraal veiligheidsbeleid. De aanpak van ondermijning bevat
veel verschillende maatregelen en activiteiten die erop gericht zijn om (de invloed van)
drugscriminaliteit op de samenleving tegen te gaan.

Vraag 9B:
Wat gaat u doen om te zorgen dat onze jeugd niet nog meer afhankelijk raakt van drugs?
Antwoord: Zowel ondermijning als jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit zijn benoemd als
prioriteiten in het integraal veiligheidsbeleid. Er zijn verschillende maatregelen en activiteiten
die erop gericht zijn het gebruik en de handel van drugs onder jongeren tegen te gaan.

Vraag 10:
Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat de agenten die nu door Oost Nederland worden
geleverd daadwerkelijk worden ingezet om drugsscene die afkomstig is uit de Randstad op te
rollen en uit te bannen?
Antwoord: Zie antwoord op vraag 9A.

Enschede, 26 november 2019
Burgemeester en Wethouders van Enschede,
de loco-Secretaris, de Burgemeester,

E.A. Smit dr. G.O. van Veldhuizen