De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: herstructureringsplan FC Twente

Constaterende dat:
– Ook na deze herstructurering houdt de gemeente een groot financieel risico bij de FC Twente / Stichting FC Twente ’65.
– Bij garantstellingen fungeert de gemeente als achtervang voor de geldverstrekker. Indien na inroepen van de garantie door FC Twent, FC Twente om wat voor reden dan ook niet meer aan zijn
verplichtingen, dan dient de gemeente als garantsteller de verplichtingen te voldoen.
– Dit financiële risico nog groter kan worden indien deze NWB garantie (8.4 miljoen) wordt ingeroepen door FC Twente.
– De vertegenwoordiger van FC Twente onderstaand organigram hebben geschetst

Overwegende dat:
– De gemeente de verplichting heeft naar alle inwoners van Enschede de versterkte financiële middelen maximaal te borgen.
– De gemeente heeft niet zoals bankinstellingen een uitputtende lijst van voorwaarden waaraan voldaan moet worden.
– De gemeente moet voorkomen dat het verstrekte maatwerk qua verstrekking van financiële middel en garanties gaat neigen naar een vorm van subsidieverstrekking.
– De gemeente opereert zoveel mogelijk risicomijdend
– Een optie op de aandelen uitdrukkelijk niet inhoud mee besturen of mee investeren in de toekomst maar enkel en alleen dient als extra garantie.
– Indien er zich toekomst een koper aandient voor de aandelen en de gemeente heeft haar geld nog niet volledig terug. Dan kan de optie mogelijk worden ingeroepen indien de waarde van de aandelen (25%) hoger is dan de op de moment nog uitstaande geldlening of NWB garantie

Besluit de tekst van het dictum van het raadsvoorstel bij punt 2c te vervangen door:
– De gemeente verwerft voor zeven miljoen Euro een optie van maximaal 25% van de aandelen D (zonder stemrecht) in FC Twente BV of mogelijk een andere entiteit waarin dan ook de Noabers BV en / of Ambassadeurs BV deelnemen.
– De koopprijs bij inroepen van de optie voor alle of een deel van de aandelen bedraagt maximaal de prijs van het aandeel zoals die ook door de Noabers BV wordt betaald.
– De gemeente krijgt een veto recht (voor en achteraf) binnen de Stichting FC Twente ’65 als het gaat over een maatregel die de positie van de gemeente qua financieel belang schaadt.

2 voor: DENK, Groep Versteeg:
37 tegen: BBE, D66, VVD, CDA, GL, PvdA, SP, PVV, CU, EA, DPE