De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: Garantstelling lening Onderhoud Enschede BV (Voorstel gemeenteraad C corsa 19001222084)

Stellen het volgende amendement voor:
– Gezien de financiële situatie van de gemeente Enschede, het risico profiel van Onderhoud Enschede BV en de onzekerheden voor wat betreft de rijksbijdragen is verdere inperking van financiële
mogelijkheden van de Gemeente Enschede niet wenselijk
– De regelgeving Wetgeving Participatiewet (WAB) ook van invloed zal zijn op het doel van Onderhoud Enschede en de mogelijke financiering door die wetgeving
– De hoge ontwikkelkosten van nu zullen zorgen voor een lagere opbrengst voor de gemeente van in ontwikkeling te brengen plannen
– De huidige marksituatie zal tevens leiden tot hoge ontwikkelkosten en mede daardoor tot een onzeker pandrecht indien dit uitgeoefend moet worden op korte termijn

Toelichting (gemotiveerd):
– Een van de redenen van de verzelfstandiging van Onderhoud Enschede in 2015 was:
* mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer dichter bij de reguliere arbeidsmarkt te komen te staan
– De financiële situatie van de gemeente Enschede zorgwekkend is terwijl er tevens onzekerheden zijn tav rijksbijdragen
– Een van de redenen van opzeggen huur is om de herontwikkeling van de huidige huisvesting in het plan Centrum Kwadraat mogelijk te maken
– Een andere ontwikkeling de Kop wederom vertraging oploopt en er grote onduidelijk is hoe dit plan werkelijk in ontwikkeling gaat
– Er is afgesproken dat in afstemming met VBE (vastgoedbedrijf) er een huisvestingsvisie zou komen en uitgewerkt

Besluit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:
– Om de beslissing ‘Garantstelling lening Onderhoud Enschede BV’ met één jaar op te schorten
– In overleg gaan met Onderhoud Enschede om te komen tot een realistische meerjaren begroting op basis van de huidige situatie waarbij de kosten voor nieuwsbouw zijn verwerkt.

12 voor: CDA, SP, PVV, EA, DPE, Groep Versteeg
26 tegen: BBE, D66, VVD, GL, PvdA, CU, DENK