De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: openen grondexploitatie Centrumkwadraat (CK) Molenstraat Zuidzijde

Constaterende dat:
B&W in de gelegenheid te stellen en de benodigde medewerking te verlenen om nog voor de programmabegroting 2022-2025 de hernieuwde Woonvisie, de Binnenstadsvisie en de Kantorenvisie vast te stellen welke mede de input zijn voor het inhoudelijk debat en integraal plan voor het plangebied Centrumkwadraat.

Overwegende dat:
– Op 3 februari 2020 heeft B&W het ambitiedocument Centrumkwadraat vastgesteld en is het door Raad ter kennisname aangenomen. Het inhoudelijk debat is echter nooit gevoerd en een integraal plan voor het Centrumkwadraat, een van de grootste en ingrijpenste ontwikkelingen van de laatse decennia, is nooit vastgesteld.
– Met het openen van de GREX wordt zonder vaststelling van een integraal plan overgegaan tot de uitvoer van een ambitie waar tevens sprake is van een actieve grondexploitatie.
– Er is een behoefde en noodzaak is voor de nieuwe Woonvisie, de Binnenstadsvisie en een Kantorenvisie.
– Er binnen de ontwikkeling Centrumkwadraat woningen, winkels, horeca en kantoren worden toegevoegd aan het bestaande aanbod.
– De huidige woonbehoefte kan worden ingevuld met de huidige woonontwikkelingen waarbij de sturing kan worden gegeven middels een huisvestigingsverordening / huisvestingsvergunning.
– Het toevoegen van extra vierkante meters horeca, detailhandel en kantoor ruimte mogelijk ten koste gaat van de huidige ondernemers in deze sectoren. Sectoren die ook op verschillende vlakken zwaar zijn getroffen als gevolg van Corona / Covidl9.
– Met het vaststellen van de GREX, bekrachtigen dus van de ambitie, de diverse marktpartijen prima door kunnen met de planvorming, het verzoeken van bestemmingsplanwijziging en goedgekeurde herontwikkelingsplannen van hun eigen grondposities in het plangebied Centrumkwadraat.
– Na het openen van de GREX, echter voordat er ongelimiteerde uitgaven worden gedaan, geen onomkeerbare afspraken worden vastgelegd of ten uitvoer worden gebracht.
– De raad meer tijd wil hebben om de voornaamste risico’s te analyseren, onzekerheden op een rij te zetten en noodzakelijke visies vast te stellen voordat de gebiedsontwikkeling definitief wordt
vastgesteld.

Besluit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:
Als beslispunt 5 toe te voegen:
B&W legt de gemeenteraad nog voorafgaand aan de programmabegroting 2022-2025 de hernieuwde Woonvisie, de Binnenstadsvisie en de Kantorenvisie ter vaststelling voor. Deze gelden als kaders voor het inhoudelijk debat en integraal plan voor het plangebied Centrumkwadraat.
Als beslispunt 6 toe te voegen:
Een gevoeligheidsanaylse en risicoscan uit te voeren.

Voor: 5 Groep Versteeg, EA,
Tegen: 34

Tegen raadsvoorstel gestemd met stemverklaring: proces naar besluitvorming onder de maat en stemmen daarom tegen.