De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: Progammabegroting 2020-2023

Stellen het volgende amendement voor:
– Het herbestemmen van een bedrag van 987.200 euro aan extra bezuiniging op subsidies t.o.v. de voorgenomen bezuiniging (mede door het aannemen van het door Groep Versteeg ingediende
amendement ‘schrappen subsidies’), voor diverse organisaties en instellingen die eerder alleen een stimuleringssubsidie ontvingen.

Toelichting (gemotiveerd):
– Er is voor de begroting 2019 een motie aangenomen, waarmee door het éénmalig (in 2020) niet- indexeren voor de loon/prijsstijgingen structureel te maken (dus ook voor 2021 en volgende jaren geen compensatie voor “de loon/prijsstijgingen in 2020” te geven) een bezuiniging van € 802.000,- euro mogelijk is;
– Er is door het aannemen van het amendement ‘schrappen subsidies’ voor 2020 € 685.000,- en voor 2021 € 66.000,- extra bezuinigd;
– Door de noodzakelijke bezuinigingen kunnen excessen of onvoorziene omstandigheden ontstaan die noodzaken tot extra eenmalige financiële ondersteuning voor organisaties en instellingen die
tot nu toe stimulering subsidies hebben ontvangen;

Besluit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:
Een vrijgevallen bedrag van 685.000 euro voor 2020 als volgt te herbestemmen:
– € 40.000,- te reserveren voor de Stichting Enschedese Speeltuinen;
– € 150.000,- te reserveren voor inwoners participatie / Enschede Akkoord;
– € 495.000,- te reserveren onvoorzien en budget raad

3 voor: PVV, Groep Versteeg
35 tegen: BBE, D66, VVD, PvdA, CU, CDA, GL, SP, DENK, EA, DPE