De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: Progammabegroting 2020-2023

Stellen het volgende amendement voor:
De voorgenomen bezuiniging op budget raad en griffie ad 125.000 miv 2021 te schrappen.

Toelichting (gemotiveerd):
– Als gevolg van een bij de Zomernota aangenomen motie is er een raadswerkgroep ingesteld die de mogelijkheden van de in de zomernota opgenomen taakstelling zou bekijken, inclusief de alternatieven en de consequenties);
– Deze werkgroep zou vóór de behandeling van de programmabegroting de raad rapporteren, zodat de raad de uitkomsten kon betrekken bij de vastsstelling van de begroting 2020-2023;
– Deze raadswerkgroep nog geen rapportage heeft doen toekomen aan de raad;
– Het bijzonder prematuur is om zonder enige onderbouwing en zicht op consequenties en alternatieven een bezuiniging door te voeren;
– Er juist vanuit het Rijk (Minister BZK) de tendens is om de het raadsinstrumentarium en de raadsondersteuning te versterken (zie o.a. het Democratiepact met BZK, het wetsvoorstel van de Minister tot versterking van de lokale rekenkamers, het complete pakket aan maatregelen van de Minister om de lokale democratie te versterken en het initiatief van de Vereniging van Griffiers om elke raadsgriffie een standaard minimale bezetting te geven).

Besluit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:
– De voorgenomen bezuiniging op budget raad en griffie ad 125.000 miv 2021 te schrappen en dit vooralsnog te dekken uit de algemene middelen, in afwachting van de uitkomsten van de raadswerkgroep.

12 voor: CDA, SP, PVV, DENK, EA, DPE, Groep Versteeg
25 tegen: BBE, D66, VVD, PvdA, CU, GL