De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: Zomernota 2021

Stellen het volgende amendement voor:
– Hoofdstuk 4.1 , paragraaf 2.01 en 2.02 inclusief de acties 2021 aan te passen

Toelichting (gemotiveerd):
– in Enschede is vanaf maart 2018 flinkt geïnvesteerd in inwonersparticipatie
– in Enschede reeds ruime ervaring is met wijkbudgetten
– met het aannemen van de motie ‘Versnelling en verander’ heeft de Enschedese gemeenteraad duidelijk gemaakt dat ondanks de tegenslagen voor wat betreft invulling en uitvoering inwonersparticipatie er een brede wens blijft om inwoners meer te betrekken bij politiek en bestuur
– inwonersparticipatie is niet alleen het invulling van participatie regels maar vooral het bewerkstelligen van een cultuuromslag in manier van werken en denken
– er loopt een onderzoek over de ervaringen en leerpunten van de afgelopen raadsperiode aangaande het Enschede Akkoord

Besluit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:
2.01 te wijzigen in:
01. We stellen een participatiekalender vast
Er is onvoldoende beleidskader om hier goed vervolg aan te geven. Zo is Enschede Beslist niet vastgesteld maar is de werkwijze geheel in lijn met de taken en verantwoordelijkheden van de commissie Enschede Akkoord zoals gesteld in artikel 2 van de verordening. De participatieverordening is in voorbereiding en de visie op samenlevingsgericht werken is opgesteld. De commissie Enschede Akkoord geeft daarbij in het advies aan de raad duidelijk aan dat Participatie een groot en te koesteren goed is, maar ook een weg van de lange adem.
02. We verankeren digitale participatie in onze werkprocessen
Zie ook 01. In 2021 parralel aan de ‘EVALUATIE ENSCHEDE AKKOORD’ dat medio september 2021 beschikbaar komt het reeds eerder verkende “CONSUL’ op huidige status en mogelijkheden te beoordelen, hoe deze is in te passen (ook technisch) voor participatie trajecten en indien mogelijk voor maart 2022 minimaal één digitaal participatietraject doen

Voor:
Tegen: