De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: Versterking Regionale Samenwerking

Stellen het volgende amendement voor:
Na aannemen van het amendement ‘Zienswijze Versterking Regionale Samenwerking’ de navolgende aanpassingen in de ‘bestuursovereenkomst / statuten’ in te dienen bij het Algemeen Bestuur van de Regio Twente.

Toelichting (gemotiveerd):
Voor de samenwerking binnen de regio Twente wordt uitgegaan van het zogenaamde ‘Triple Helix’ model.
Binnen de modellen die gebruik worden voor deze ‘Triple Helix’ zijn verschillende vormen van samenwerking mogelijk tussen ‘Onderwijs / Ondernemers / Overheid’ (3 O’s). De regio Twente kiest van basis af voor de meest verstrekkende samenwerking die er binnen deze modellen is. Het is dan ook een noodzaak ervoor te zorgen dat er een duidelijk continuïteit worden geboden maar er wel goed en adequaat wordt gemonitord door de verschillenden betrokkenen. Waar mogelijk kunnen bijsturen een absolute noodzaak is.

Dit omdat in een samenwerking ‘Onderwijs / Ondernemers / Overheid’ (3 O’s) zowel de culturen als de onderliggende belangen verschillend zijn. Dit geldt niet alleen voor de verschillen in de culturen en onderliggende belangen tussen ‘onderwijs / ondernemers / overheid’ (3 O’s) maar tevens in de samenwerking binnen de Regio Twente voor wat betreft de verschillen in cultuur en belang van de verschillende deelnemende gemeenten.

Een goede en effectieve samenwerking op basis van de voorgestelde 3 O’s binnen de Regio Twente is absoluut een kracht, waarbij de connectie met de inwoners duidelijk en helder moet zijn. Er is duidelijk sprake van een wederzijds belang maar we moeten ons ook realiseren dat de horizon van de invulling van deze belangen totaal verschillend kunnen zijn. Als lokale overheden moeten we ons daarom ook realiseren dat de stembus keuze van de inwoners van grote invloed kan zijn op de invulling van deze regionale samenwerking. Het is daarom belangrijk de flexibiliteit te houden en toch ook de continuering te blijven bieden aan ondernemingen wiens horizon enerzijds verder weg ligt, maar welke aan de andere kant veel sneller kan beslissen de samenwerking anders in te vullen. Dat geldt ook voor het onderwijs, al is het onderwijs enerzijds afhankelijk van de landelijke regelgeving, anderzijds juist het smeerolie tussen bedrijfsleven en samenleving.

We moeten dan ook juist in deze samenwerking elkaar blijven prikkelen en elkaar niet gijzelen in een niet werkende samenwerking omdat er een (wellicht) eenmalige regio deal is. Er komt voor ons als overheid bij, we moeten we ons realiseren niet de connectie met de inwoners kwijt te raken. Er is anders geen sprake van een democratische basis waarbij niet vergeten mag worden dat de gemeenteraden het budgetrecht hebben.

We hebben binnen de Regio Twente gezamenlijk een:
– sterk vestigingsklimaat,
– sterke arbeidsmarkt,
– goede bereikbaarheid,
– toekomstbestendige duurzame regio,
– sterke vrijetijdseconomie,
– sterke public affairs en lobby.

Maar het zijn juist de unieke sociaal-economische kenmerken van de verschillende gemeenten die de regio Twente tot een bijzondere regio maken in brede sociaal-economische zin.
De basis van elke vorm van samenwerking is vertrouwen vanuit een gemeenschappelijk doel. Zoals aangegeven moeten we, zeker met deze gekozen vergaande nieuwe samenwerking, elkaar niet op voorhand gijzelen in een niet werkende samenwerking. We moeten tevens de beschikbare middelen zo min mogelijk besteden aan beheers kosten. Waarbij we er wel voor moeten zorgen dat in juridische zin de aansprakelijkheid is geborgd.

Bij dit amendement is waar mogelijke rekening gehouden en aansluiting gezocht met zowel het amendement ‘Zienswijze Versterking Regionale Samenwerking’ alsook het unaniem aangenomen amendement in Twenterand.

Besluit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:
BOK Sociaal Economische structuur Twente:
Bij Artikel 12 punt 6 toe te voegen: ‘waarbij de gemeenteraden de besluiten kunnen overrulen’.
Bij Artikel 15 punt 12, de opzegtermijn van 24 maanden te wijzigen in 18 maanden.

Bij de gemeenschappelijke regelingen:
GEZONDHEID artikel 5 punt 4 toe te voegen: Alvorens wordt besloten daadwerkelijk deze BV op te richten zullen de raden wensen en bedenkingen kunnen indienen.
RECREATIESCHAP artikel 5 punt 2 toe te voegen: Alvorens wordt besloten daadwerkelijk deze BV op te richten zullen de raden wensen en bedenkingen kunnen indienen.

Bij statuten TWENTE BOARD:
Bij Artikel 5 punt 1 toe te voegen: Alvorens wordt besloten daadwerkelijk deze BV op te richten zullen de raden wensen en bedenkingen kunnen indienen.

Voor: 4 Groep versteeg, EA, PVV
Tegen: 33 BBE, D66, VVD, CU, PvdA, CDA, DPE, GL, SP