Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO

Naam lid van de Raad: Erwin Versteeg

Fractie:  Groep Versteeg (Verbindend Enschede)

Datum:  24-4-2020 

Datum van beantwoording (3 weken na ontvangst):  26 mei 2020 (eerste beantwoording)

Onderwerp: vertraging, voortgang en exploitatie de Kop

Svp in het beantwoordingsformulier zowel de vragen als de eventueel toelichtende tekst van de vragensteller overnemen !

Inmiddels is duidelijk dat de werkzaamheden herinrichting van de openbare ruimte in en rondom het projectgebied De Kop vertraging oploopt. De planning was gereed Juni 2020 en dit wordt nu Oktober 2020.

Er wordt qua kosten onderscheidt gemaakt tussen plangebied en projectgebied. Alle te maken onkosten voor het projectgebied zijn in de gronden van het projectgebied meegenomen. De investeringen in de Nijverheidsstraat en Haaksbergerstraat en de rotonde/kruispunt zijn hierbij uitgesloten. Deze worden volledig voor rekening en risico van de gemeente uitgevoerd.

1a) Wanneer wordt gestart met de werkzaamheden vanaf de afslag met het MST tot en met de rotonde met de Zuiderval.
Antwoord:
Deze werkzaamheden starten in oktober 2020.

1b) Wanneer zijn deze werkzaamheden afgerond
Antwoord:
De werkzaamheden voor fase 2 van de openbare ruimte duren naar verwachting 12 maanden en worden gefaseerd uitgevoerd.

2) Volgens eerdere plannen volgt daarna de ondergrondse verbinding naar de parkeergarages en wordt de Beltstraat, Piet Heinstraat – Nijverheidstraat heringericht.
Wanneer wordt daarmee gestart en wanneer zijn deze werkzaamheden gereed?
Antwoord:
De werkzaamheden aan de ondergrondse verbinding kunnen pas worden gestart nadat een nieuw bestemmingsplan voor De Kop is vastgesteld. Voor de aanleg van de ondergrondse verbinding is namelijk een bestemmingsplanwijziging nodig die meegaat in de procedure voor de vastgoedontwikkeling. Na realisatie van de ondergrondse verbinding volgen pas de Piet Heinstraat en Nijverheidstraat. De Beltstraat wordt momenteel al wel uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn in de tijd naar voren gehaald, zodat de benodigde capaciteit van de riolering tijdig wordt vergroot.

3a) De Stadskamer wordt als laatste ingericht. Dit kan als de vastgoedontwikkeling gereed is.
Wat is de status van de vastgoedontwikkeling?
Antwoord:
Momenteel zijn LIFE en Ten Brinke Group bezig met concrete uitwerking en doorrekening van het plan. De financiële haalbaarheid enerzijds en architecturale en stedenbouwkundige ambities
anderzijds moeten, gelet op de sterk gestegen bouwkosten, kritisch worden beschouwd. De gesprekken hierover lopen voorspoedig en we verwachten de raad voor de zomer te kunnen informeren.

3b) Is exploitatie van de Kop inmiddels sluitend.
Zo nee, waarom is de raad (desnoods onder geheimhouding) niet geïnformeerd over deze problematiek
Antwoord:
Momenteel zijn LIFE en Ten Brinke Group bezig met concrete uitwerking en doorrekening van het plan. De gemeente wil zo veel mogelijk vasthouden aan de randvoorwaarden zoals die zijn
vastgelegd in het Ontwikkelplan Kop Boulevard. Overleg over aanpassing van het ontwikkelplan uit oogpunt van financiële haalbaarheid is gaande en we gaan er van uit dat dit de komende
maanden wordt afgerond. Als dit leidt tot wijzigingen ten opzichte van het Ontwikkelplan wordt dit voorgelegd aan het college en/of uw raad. Daarna zal dit uitgewerkt worden in een concept
bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan wordt aan u ter vaststelling voorgelegd.

4) Zijn de kosten voor investeringen Nijverheidsstraat en Haaksbergerstraat nog binnen de gemaakte begroting zoals in eerste instantie voorzien?
Zo nee, wat is de overschrijding en wanneer is de gemeenteraad daarover ingelicht en hoe
Antwoord:
Op dit moment is er geen sprake van overschrijding van het budget voor de investeringen in de openbare ruimte.

5) Heeft het uitlopen van de werkzaamheden en dus de start van de daadwerkelijke vastgoedontwikkeling voor de gemeente mogelijk extra verhaalbare kosten tot gevolg.
Zo ja, hoeveel is dat en op basis van welke verhaalbaarheid
Antwoord:
Momenteel zijn LIFE en Ten Brinke Group bezig met concrete uitwerking en doorrekening van het plan. Hierdoor loopt het project vertraging op. Dit leidt voor de gemeente tot werkzaamheden die buiten de reikwijdte van de gesloten samenwerkingsovereenkomst vallen. De gemeente maakt hierdoor aanvullende plankosten groot € 200.000,- voor begeleiding en toetsing. Deze aanvullende plankosten worden in rekening gebracht bij LIFE en Ten Brinke. Door de vertraging van het project ontstaan ook extra beheerslasten en extra rentekosten als gevolg van latere uitgifte van de grond groot € 300.000,-. Deze extra kosten hebben een negatief effect op de grondexploitatie van het project, welke verwerkt zijn in het MPG 2020. Dit is in onze brief van 28 januari 2020 aan de raad gemeld en recent via het MPG dat nu bij de raad voorligt.

6) Wat is de status van het ING pand en van wanneer is het laatste contact met de ING bank over de aankoop van het ING pand geweest
Antwoord:
De gemeente is in goed gesprek met ING over de toekomstige aankoop van het pand. Sinds de zomer van 2019 hebben enkele gesprekken plaatsgevonden met ING over de verwervingsmogelijkheden. Momenteel zijn we met elkaar in gesprek over de voorwaarden waaronder kan worden verworven, zoals de waarde en mogelijke toekomstige locaties in de stad voor het ING Kantoor. Het laatste fysieke gesprek heeft plaatsgevonden eind februari.

Burgemeester en Wethouders van Enschede,
de loco-Secretaris,
E.A. Smit

de Burgemeester,
dr. G.O. van Veldhuizen