De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: Vreemd aan de orde van de dag: gekozen burgemeester

Constaterende dat:
– Enschede in het verleden dieptepunten heeft gekend waaruit ze telkens sterker is gekomen. Enschede is mede daardoor de grootste stad van het oosten,
– het juist de veerkracht en samenhang met verschillende culturele en levensbeschouwelijke stromingen van onze samenleving is, dat de basis was van de vooruitgang in (politiek) denken, sportontwikkeling en technologie die welvaart en rijke cultuur hebben gebracht waardoor Enschede ook het aanzien kreeg wat
het verdiende,
– Burgemeester mogen zijn, de hoogste politieke functie van deze grootste stad van het oosten is,
– een rechtstreeks gekozen burgemeester – los van het feit dat het een speerpunt is van verschillende partijen – is een wens die breed wordt gedragen en is in 2018 Grondwettelijk mogelijk gemaakt,
– de gemeenteraad kan door de grondwettelijke aanpassing een ‘ad-hoc verkiezing’ als de burgemeestersverkiezing zelf uitschrijven binnen de nu bestaande wettelijke procedure,
– er prima digitale vormen zijn om een shortlist van drie, door de vertrouwenscommissie geselecteerde en vooraf aan de gemeenteraad voorgelegde kandidaten voor de invulling van de burgemeestersvacature, zonder vertraging aan de inwoners kunnen worden voorgelegd zodat het maximale draagvlak wordt verkregen.

Overwegende dat:
– Zonder afbreuk te doen aan onze ‘noabers’, de er- / herkenning en aanzien van Enschede als grootste stad van het oosten komt meer en meer onder druk te staan,
– gerekend vanaf de aankondiging van het afscheid van de zittende burgemeester tot en met de installatie van de nieuwe burgemeester, is een proces dat al snel meer dan 8 maanden in beslag neemt,
– de gemeenteraad binnen vier maanden na openstelling van de vacature z’n aanbeveling doet voor de nieuwe burgemeester,
– zowel B&W als de gemeenteraad van Enschede grote waarde hechten aan het meer betrekken van onze inwoners bij politiek en bestuur,
– in Enschede er een vertrouwenscommissie ingesteld is die het proces begeleidt en de Enschedese gemeenteraad een profielschets vaststelt van de ideale nieuwe burgemeester,
– om inspraak van de inwoners van Enschede mogelijk te maken het essentieel is dat de raad in de profielschets opneemt dat kandidaten geen bezwaar hebben dat de shortlist, die volgt na overleg tussen de raad en de commissaris van de Koning publiekelijk bekend wordt gemaakt,
– een burgemeester die verschillende verantwoordelijkheden en rollen heeft en dient die situationeel op verschillende manieren inhoud te geven. Het ene moment is de burgemeester voorzitter van de raad, dan weer onderhandelaar in de regio / euregio, vervolgens het gezicht van de gemeente bij een representatieve gebeurtenis, waarna zij of hij het gezag voert over de politie bij een oproer tijdens een evenement, etc. etc.,
– er helemaal niets is dat men belet om uitgebreid over te discussiëren en te filosoferen. Kiezen en keuzes maken heeft echter ook een heel praktische kant waarbij veel taken van een burgemeester dan ook onzichtbaar zijn voor onze inwoners waarbij het begrip ‘burgervader zijn’ voor een ieder een andere betekenis kan hebben,
– de gemeenteraad via het vastgestelde proces een aanbeveling doet omtrent de kandidaten aan de minister en die in de praktijk vrijwel altijd wordt overgenomen.

Draagt de vertrouwenscommissie op:
– In die profielschets voor een burgemeester op te nemen dat de drie kandidaten die uiteindelijke op de shortlist komen, die volgt na overleg tussen de raad en de commissaris van de Koning, geen bezwaar hebben dat hun sollicitatie publiekelijk bekend wordt gemaakt indien er een digitale uitvraag, -zonder dat het vertraging oplevert- aan de inwoners van Enschede wordt voorgelegd zodat het maximale draagvlak wordt verkregen,
– in de profielschets op te nemen dat alle kandidaten drie doelen benoemen die worden gebruikt voor de mogelijke digitale uitvraag, nog los van de wijze van invulling van het burgemeestersambt, wat er voor Enschede en de Enschedese inwoners zou moeten worden bereikt de komende 6 jaar,
– om alle betrokkenen die ze consulteert; raadsleden, ambtenaren, wethouders, inwoners, bedrijven en instellingen erop te wijzen dat onderdeel van het proces en procedure kan zijn een digitale uitvraag,
– de daadwerkelijke digitale uitvraag alleen plaats te laten vinden als het proces niet wordt vertraagd en duidelijk communiceert dat het participatieniveau inspraak is en enkel en alleen adviserend,
– per omgaande de haalbaarheid van een digitale uitvraag in kaart brengt en dit uiterlijk 14 juni rapporteert met een bindend advies aan de gemeenteraad.

Na overleg procedure en toezegging niet in stemming gebracht

Voor:
Tegen: