De asielfile gaat niet alleen de staatskas (gevuld met ons belastinggeld) een fortuin kosten. Het gaat jou tevens je woning kosten. Als voorbeeld Enschede. Enschede heeft vanaf 2019, 596 statushouders gehuisvest. En op dit moment heeft Enschede voor 2023 inmiddels een taakstelling (tot 1 juli 2023) van 193!

En blijft het bij deze 193?

Nee, natuurlijk niet. In de discussie over de opvang van asielzoekers hebben onder meer het CDA en BurgerBelangen Enschede (BBE) al aangegeven ‘Nul, en anders statushouders’. Daarmee de deur dus wagenwijd open voor de taakstelling van 193 statushouders tot 1 juli.

Daar komt bij dat de staatssecretaris (VVD) uit de wind moet worden gehouden. En de wethouder Jeroen Diepemaat (VVD) huisvesting in zijn portefeuille heeft. De uiteindelijke opstelling van de lokale VVD laat zich dus wel raden.

De opstelling van BBE, veelal twee handen op een buik met de VVD is wat dat betreft al een voorproefje.

De door ons genoemde 979 wooneenheden zullen dus nodig zijn. En daar bovenop dus de EXTRA statushouders. Allemaal moeten ze gehuisvest worden ten koste van de eigen inwoners die een betaalbaar huis nodig hebben en al jaren op wachtlijsten staan.

Inwoners die in grote getale, in tegenstelling tot de statushouders wel via de reguliere weg moeten reageren op elk betaalbaar huis dat wordt aangeboden. Meer dan 700 reacties op een huis zijn inmiddels dan ook de regel met uitschieters naar ver boven de 1000.

CDA is VVD met de bijbel

Enige tijd geleden gaf CDA minister Hugo de Jonge over de woningnood al aan: ‘Veel te lang geen regie genomen‘. En nu is dan ineens de VVD verbaasd. Want, zo vrezen ze, via de ingrijpende nieuwe woningwet wil minister Hugo de Jonge meer sociale huurwoningen aan statushouders geven. Is na de gespeelde ‘ruzie’ tussen Rutte en Kaag. Nu het liefdeloze toneelstuk CDA / VVD over de woningmarkt.

In wezen doet Hugo de Jonge dus (wederom) wat door het beleid van de VVD is veroorzaakt. De VVD is immers de immigratie kampioen. En met de ‘meer meer meer’ immigranten staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) aan de immigratie knoppen, is het inmiddels mogelijk om de gemeenten te dwingen asielzoekers op de vangen.

Daarbij opgemerkt dat vluchtelingen uit Oekraïne, hoewel die de druk op de ketel natuurlijk wel vergroten, zijn geen asielzoekers. De Oekraïners hoeven geen asiel aan te vragen. Zij hoeven dus niet langs een AZC. Zij vallen onder een speciale regeling die hen het recht geeft om sowieso twee jaar in de EU te blijven.

Allemaal een woning ten koste van jou

Wel dingen Oekraïners uiteraard met andere immigranten, waaronder asielzoekers, mee om woonruimte. Woonruimte die er niet is vanwege de bevolkingsgroei die vrijwel geheel wordt veroorzaakt door meer immigratie dan emigratie.

En dan gaat het om alle groepen: arbeidsmigranten (van binnen en buiten de EU), gezinsmigranten, studenten – en asielzoekers. Asielzoekers (voor een zeer groot deel zogenaamde veiligelanders) waarvan gemiddeld een 73% wordt toegelaten en dus statushouders wordt. Nederland heeft daarmee een van de hoogste percentages van Europa. Gemiddeld gaat het in Europa namelijk om 38,5%.

De woningwet voor nog meer dwang

En nu omdat de omgevingswet is verschoven naar 1-1-2023. En zelfs dat onzeker is, en minister Hugo de Jonge (CDA) voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening nog niet direct kan zorgen dat bestaande bestemmingsplannen worden aangepast.

D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA in de provincies, met oog op de komende PS2023 wat in de luwte moeten komen, komt de nieuwe woningwet ineens goed van pas. En zal de coalitiepartij VVD net als eerder gewoon weer tekenen bij het kruisje.

En dan ontdekken ze lokaal ineens ‘het Fins model’
In plaats van serieus te kijken naar het Deens asiel model, kwam het CDA afgelopen maandag in Enschede tijdens de actualiteitenraad met vragen over een Fins model ‘Housing First’.

Nu gaat dit ‘Housing First’ over het huisvesten van daklozen. Daklozen die als spoedzoeker voorrang kunnen krijgen op een ‘flexwoning’.

Maar omdat een groot deel van deze daklozen niet in staat is om zonder begeleiding zelfstandig te wonen. Is er voor deze groep ook nog de mogelijkheid voor een beschermd- of begeleid wonen plek.

‘Housing First’ is een flexwoon concept

Housing First dat werd aangehaald in de actualiteitenraad is geen nieuw FINS idee. De eerste Nederlandse Housing First praktijk werd in 2006 in Amsterdam opgericht.

Het idee erachter, daklozen krijgen eerst een huis, pas daarna wordt er aan hun problemen gewerkt begon dus niet in 2007. Het is zelfs al veel eerder ontwikkeld. En wel in de Verenigde Staten waar in 1992 reeds het ‘Housing First’ concept werd onderzocht.

En omdat ‘succes’ navolging verdient. Het Leger des Heils en Humanitas onder Dak hebben hun eigen ‘Housing First’ concept (door)ontwikkeld. En als dan al wordt gesproken over het grote succes van ‘Housing First’, laat de raadsleden even googelen op dakloos en VS.

Voor de mooie vermelding

Inmiddels zijn er verschillende samenwerkingsverbanden. Samenwerkingsverbanden waar het Leger des Heils en/of Humanitas onder Dak bij betrokken zijn. Daarbij worden de doelgroepen, die voor ‘Housing First’ in aanmerking komen in andere (flex) woonvormen gehuisvest.

Wat daar wellicht ook in meespeelt, betrokken organisaties hebben vastgoed in eigen bezit. Om het succes af te meten zul je dan ook iets meer moeten doen dan het cherry-picking voor bühne (een mooie vermelding in de krant) dat mevrouw Sumer van het CDA nu probeert te doen.

Dat de vragen werden gesteld in samenwerking met de PvdA wekt ook wat verbazing. De fractievoorzitter van de PvdA is immers werkzaam bij Humanitas onder Dak. Een aanbieder dus van dit ‘Housing First’ concept.

Financieel gedreven of gewoon onwetend

Je zou haast denken dat er een financieel gedreven agenda onder ligt. Het ‘Housing First’ heeft de Finnen, zo wordt gemeld, veel geld gekost maar het heeft nog veel meer opgeleverd.

Het opleveren zou dan ook meetbaar moeten zijn. Ook die van het doorontwikkelde ‘Housing First’ zoals het Leger des Heils en Humanitas onder Dak dit in de markt hebben gezet.

Met een pasje….

Raadslid Sumer van het CDA had daarnaast ook wel een zeer vreemde motiveringen. Het is volgens haar zo erg dat een moeder met een kind met een pasje naar binnen moet in haar tijdelijke huisvesting.

Zou raadslid Sumer van het CDA niet weten dat niet elke moeder en kind tot de categorie ‘spoedzoeker’ hoort. Dat in dit land een moeder en kind in een veilige omgeving moet wonen ivm met bijvoorbeeld huiselijk geweld.

Als ik de argumenten aanhoor vraag me dan ook af wat de werkelijke motivatie is om nu met deze vragen te komen. Vragen met deze onderbouwing, met deze argumenten en dan ook nog eens voor laten komen dat het iets nieuws zou zijn.

Dat de nu nog wethouder in Enschede, straks dus Burgemeester van Houdt van Rijssen-Holten in zijn beantwoording niets zegt over partijgenoot Paul Blokhuis. Paul Blokhuis die ook van mening was dat daklozen direct naar een woning zouden moeten kunnen (Housing First concept).

Of haalt de straks Burgemeester van Rijssen – Holten dit niet aan omdat anders een ander zijn beleid ter discussie stelt. Namelijk de rol van Enschede als centrumgemeente en het huisvesten van mensen in beschermd wonen locaties.

Zouden de raadsleden in Enschede zich niet afvragen waarom de wederom (nu door de Burgemeester) toegezegde vlekkenkaart er nog niet is?

En dan heb ik het niet eens over de vraag of er al iemand is die bedenkt dat wat er wordt uitgevoerd samenhangt met o.a. met de transnationale agenda om de Euregio beter te verbinden (Randstad, Ede-Wageningen, Arnhem, Enschede, Brussel en Köln etc.) Of anders gezegd, het TriStateCity project.

Flexwonen als rookgordijn

En of het vooruitlopend op de wetswijziging van Minister Hugo de Jonge is weet ik niet. Aanstaande maandag staat in Enschede de voortgang woonvisie geagendeerd.

Een raadsvoorstel waar flexwonen een prominente plek heeft. En zo wordt duidelijk, Enschede maakt zoveel mogelijk gebruik van de beschikbare stimuleringsregelingen.

Voor de duidelijkheid, subsidie gedreven dus vanuit het rijk. Dat het altijd co-financiering betreft mag de pet van de links liberale wethouder Jeroen Diepemaat niet drukken natuurlijk.

Want zo zal het worden gebracht. Een ieder is toch wel eens spoedzoeker geweest of kent iemand die spoedzoeker is. (internationale) studenten, statushouders, mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen, expats en arbeidsmigranten.

Om vervolgens van dezelfde beleidsmakers (die inwoners participatie alleen als woord kennen) te horen, Enschede wil toch inzetten op het aantrekken en vasthouden van talent. Het is toch ook goed voor het verdienvermogen van de stad!

Dat door het inzetten van meer flexwonen het overgrote deel van de Enschedeërs wordt achtergesteld interesseert deze beleidsmakers niet. En of er wakkere raadsleden zijn is maar zeer de vraag.

En anders is er straks (MEER) dwang!

Inmiddels zijn er in Amsterdam nieuwe plannen. Ouderen worden als het aan de beleidsmakers daar ligt verplicht te vertrekken uit hun sociale huurwoning. Dit op het moment dat de kinderen uit huis gaan wonen.

Met de huidige wachttijden (13 jaar gemiddeld) in Amsterdam. Als de kinderen zich inschrijven op het moment dat ze 18 worden. Op het moment dat de kinderen 31 zijn maken ze dus wellicht kans op een betaalbaar huis. En moeten hun ouders dus vertrekken uit hun betaalbare huis.

In Arnhem werden mensen aan de Schaapsdrift feitelijk onteigend. Dit nadat eerder al een complete woonwijk (Geitenkamp) aan de sponsor van links, huisjesmelker Soros werd verkocht.

En in Enschede……. Daar staat dus het woondebat ter discussie. Worden er op basis van het voorliggende raadsvoorstel een zestal beleidsuitspraken aan de woonvisie toegevoegd. Dit nadat er bij eerdere updates alleen beleidsuitspraken zijn toegevoegd.

Beleidsuitspraken

Het is te hopen dat het de raadsleden duidelijk is dat de beleidsuitspraken een aanvulling zijn op wettelijke regels. Dat de beleidsuitspraken worden betrokken bij de genoemde te nemen besluiten.

Dat het in deze woonvisie gaat om verankeren van wat in het verleden werd genoemd: adaptief bouwen.

De beleidsuitspraken gaan vooral over de beleidswensen van de beleidsmakers. En dat is gebaseerd op groei naar 170.000 inwoners.

Een groei die op basis van deze beleidswensen komt door meer meer meer asielzoekers en statushouders. Dit om een meerderheid de ritselen, aangevuld met de doelgroep die in aanmerking komt voor een flexwoning.

Spoedzoeker dus!

Terwijl de vraag nu zou moeten worden gesteld, wat gebeurd er met Enschedeër die al jarenlang staat ingeschreven.

De Enschedeër die een betaalbaar huis nodig heeft en al jaren op wachtlijsten staat. Inwoners die in grote getale reageren op elk betaalbaar huis dat wordt aangeboden aan deze beleidsuitspraken heeft!?

Daarbij dan nog een verduidelijking. Want duidelijk is toch wel inmiddels, waar veel beleid ontstaat en vastgesteld wordt, is er behoefte aan beleidsevaluatie. Hiervoor bestaan diverse argumenten:
• Het argument van onzekerheid,
• Het argument van ontrafel het fiasco,
• Het argument van beleids verstrengeling,
• Het argument van voortschrijdend inzicht.

Beleidsevaluatie

Beleidsevaluatie behoort een regulier onderdeel te zijn van wat heet de beleidscyclus. De beleidscyclus bestaat uit probleemanalyse, beleid ontwerpen, besluitvorming, beleid uitvoeren, beleid beoordelen op effectiviteit, beleid stoppen (als het probleem verdwenen is of opgelost is) of beleid aanpassen.

Immers, waarom nu (in het Enschedese voorbeeld) bijvoorbeeld een boterzachte ambitie ‘2000 corporatiewoningen’ toe voegen terwijl een groot aantal is weggestreept en opgaat aan de 979 wooneenheden.

Daar komt bij echte inwoners participatie vooraf en bij de inwoners. Niet binnen het stadhuis op basis van een uitgewerkt document van beleidsmedewerkers vol met beleidswensen.

Dit is puur participatie MET de usual suspects. De reden ook waarom de overgrote meerderheid zich niet herkend in het huidige beleid. Een groot deel het vertrouwen in de politiek en onze democratie reeds is verloren.

Stop deze groei

Als je niet bereidt bent om de aanvoer te stoppen, kun je met de huidige belemmeringen niet de woningnood oplossen. Probeer in een emmer geschikt voor een liter water maar een 2 liter water te doen zonder dat de emmer overloopt. Dat gaat simpelweg niet. Als je niet bereid bent draconische maatregelen te nemen om de aanvoer te stoppen kunnen we de huidige spoedzoekers niet eens helpen. Zal de dakloosheid alleen maar toenemen en wordt ieders veilige leefomgeving vernietigd.

Dan zal elk ‘flexwoon’ budget ontoereikend zijn! En is er geen enkel verdienmodel meer mogelijk. Niet voor Enschede, niet voor Twente, niet voor Overijssel, niet voor Nederland.

Maar vergeet dan ook niet
Het stopt pas als wij willen dat het stopt. We kunnen ze gewoon wegstemmen. Het daarom van belang om in beweging te komen. We zijn het aan onze voorouders en kinderen/kleinkinderen verplicht.

Alleen als iedereen in beweging komt en tijdens de PS2023 stemt op (mijn eigen voorkeur wordt steeds duidelijker) – in alfabetische volgorde – BVNL, FvD, JA21 of de PVV is genoeg. Zij die nog twijfelen, voor mijn part op de Boer BurgerBeweging. En wat betreft de lokale initiatieven en verbindingen. Die in Overijssel hebben mij niet kunnen overtuigen en zijn wat dat betreft geen optie meer.

Alleen als het volk stemt, dan wint het volk. Dan kunnen we het tij keren.

Dus mensen, allez hop naar de stembus PS2023!

NL in Nood vlag

NLinNood heeft een eigen vlag ontworpen en vervaardigd. Niet omdat we de omgekeerde vlag intimiderend vinden maar omdat we er aanstoot aan nemen of omdat het een Duitse vlag is.
Nee, gewoon volgens de democratie en in het kader van keuzevrijheid.

Wil je de vlag bestellen? Mail naar……..

#NLinNood #WegMetDitKabinet

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland / Enschede is het waard!