Onderzoekers hebben vastgesteld dat alle bevolkingsgroei in Nederland, dus ook in Enschede, migratie-gerelateerd is. Alleen al over de periode 2011-2021 kwamen er volgens allecijfers.nl bijna 5075 personen met een niet-Nederlandse nationaliteit naar onze stad. Het aantal inwoners groeide met 1894 personen. Dit houdt in dat het aantal in Enschede geboren inwoners afnam en er een toename was van het aantal inwoners met een niet-Nederlandse nationaliteit. En dan leeft er bij de huidige beleidsmakers ook nog eens de wens om te groeien naar 170.000 inwoners tot 2030 en daarna 175.000 inwoners.

Jan Latten, emeritus hoogleraar demografie, heeft het – zo geeft hij aan zijn eigen gedachten – over het Nederland van de toekomst. Ook in 2018 gaf Jan Latten al aan te vrezen voor een ‘ontmixing’ van de samenleving en vindt het ‘onbegrijpelijk’ dat niemand zich buigt over de gevolgen van bevolkingsgroei.

Doordat immigranten volgens onderzoekers heel vaak in de bijstand zitten en economisch nauwelijks bijdragen, komt de verzorgingsstaat onder de druk te staan. Enschede met 140,83 inwoners per vierkante km is niet alleen tot de meest dichtstbevolkte stad van Twente, we bezetten nu al steevast een plek in de top 10 van armste steden van Nederland.

En dan hebben de huidige beleidsmakers de wens om te groeien terwijl de groei de afgelopen 10 jaar alleen migratie gerelateerd was. Kijk naar de huidige problematiek en het gevolg van immigratie met – behoudens zwaar gesubsidieerde projecten – nada nul aan beleid; een afnemende sociale cohesie, een stijgend beroep op bijstand en verder de onder druk komende leefbaarheid.

Daarbij de gevolgen voor woningmarkt. Want naast beperkingen om te bouwen, zoals het stikstofbeleid en PFAS, is (naast meer alleenstaanden en kleinere huishoudens) vooral migratie een aanjager van de huidige woningnood. Op dit moment wachten meer mensen dan ooit op een sociale huurwoning en de markt voor midden huur en koopwoningen staat onder extreme druk.

En net als elders in Nederland komt ook de lokale PvdA (de landelijk PvdA is een van de veroorzakers van de problemen) niet verder dan rancuneus te zijn naar hun vroegere stemmers in plaats van om de echte beleggers van deze wereld aan te pakken. Maar nee, harde werkers die als aanvulling op hun pensioen een huis verhuren of nu een winst willen nemen door snel en simpel te verkopen aanpakken in plaats van voor een echt duurzame oplossing te gaan.

Een opkoopbescherming kan zomaar niet omdat je daar een huisvestingsverordening / huisvestingsvergunningen voor nodig hebt. En laat nu dat een initiatief van ons zijn dat in wezen reeds twee en een half jaar wordt genegeerd en als motie weggestemd. De geopperde zelfbewoningsplicht lijkt in eerste instantie een mooie oplossing, het is echter alleen een schijnoplossing zoals we al publiceerden in juni 2021. Het zijn ook niet de kleine particuliere investeerders die gaan bouwen, grote institutionele investeerders die al vastgoed hebben zullen hun huren zien stijgen. Je pakt hiermee ook enkel de particuliere huiseigenaren en het tekort aan sociale huurwoningen los je er niet mee op zolang de onder de PvdA tot gekomen verhuurderheffing nog in stand wordt gehouden.

Voor de Enschedese situatie grijpen we wat Verbindend Enschede betreft zelfs de illegale aanwijzing voor de noodopvang en het handelen van het COA gelijk aan om alle wettelijke taakstellingen, die verhinderen dat Enschedeërs die een passende woning nodig hebben worden geschrapt. Inclusief de wettelijke taakstelling om statushouders op te vangen en de voorrangsverklaring die statushouders krijgen op woningen. Enschedeërs eerst zoals onder meer de nog aangehouden motie aangeeft! We willen af van de wettelijke taakstelling voor het opvangen van statushouders en het beleid rond begeleid wonen tast de leefbaarheid in wijken en buurten teveel aan.

Als eerste maatregel is een noodzaak de uitwerking van een wetsartikel – waarin is bepaald dat de gemeenteraad de huisvestingsverordening / huisvestingsvergunning die wij in 2020 reeds als initiatiefvoorstel hebben ingediend wordt behandeld. Het is aan de Enschedeërs of wij de regie daarin krijgen of dat ze zich nog langer ‘links-liberaal’ laten ringeloren. En dat we in de huisvestingsverordening opnemen dat we tevens via de huisvestingsvergunningen regelen dat we voorrang geven aan woningzoekenden die economische of maatschappelijk verbonden zijn aan de stad. Deze maatregel kan wijkgebonden worden ingevoerd waar de sociale samenhang als belangrijk wordt ervaren.

Het volbouwen en verstenen van de stad, waardoor de leefomgeving van bewoners slechter wordt is niet de oplossing van de problemen die we hebben. Maar zal juist de problemen vergroten. Overbewoning en bewoners die snel weer vertrekken en niets ophebben met onze sociale cohesie.

Elke dag wordt er illegaal huisraad gedumpt. Huizen worden gekenmerkt door afgebladderde dakgoten en kozijnen, rommel en vuilcontainers in de voortuin, groezelige voordeuren, met kranten of folie afgeplakte ramen, kapotte deurbellen en dichtgeplakte brievenbussen. Gesloten gordijnen, ook overdag. Mensen maken er geen contact. Ze onttrekken zich aan de wijk, ook fysiek.

Indien nodig komen wij na 16 maart met een voorstel van een Enschedese versie van de bekende Rotterdamwet om de toestroom van kansarmen richting overbelaste wijken te voorkomen. Daarnaast willen we, onder andere met een voorrangsverklaring voor agenten, huisartsen, leraren en zorgpersoneel voorzien in een tekort en tegelijk de sociale cohesie en draagkracht vergroten.

Wat Verbindend Enschede betreft gaan we als gemeente, eventueel in samenwerking met projectontwikkelaars, ook zelf woningen kopen en bouwen. Om de leefbaarheid te borgen willen we een integrale toetsing voor de aanvang van een bouwplan. Deze toetsing moet inzichtelijk maken welk effect een (nieuw)bouwplan heeft op de leefbaarheid van een wijk.

Hierbij wordt ook gekeken naar: zijn er voldoende voorzieningen, zijn er voldoende parkeerfaciliteiten, is de kwaliteit van de openbare ruimte voldoende en welk effect heeft het op de sociale veiligheid. Wat Verbindend Enschede betreft heeft iedere wijk daarbij een eigen aanpak. Met bewoners, ondernemers en andere partners in de wijk werken we samen om te bepalen welke buurtvoorzieningen nodig zijn. Bewonersparticipatie is daarbij de rode draad.

Een rode draad die wat ons betreft navolging krijgt in meerdere gemeenten in Nederland. Stop daarom met stemmen op traditionele landelijke partijen. Inclusief de traditionele lokale partijen zonder visie en gebrek aan leiderschap.

Meer visie en leiderschap? Dat kan…