Vanaf moment dat we actief zijn wordt het ontkend. Want zo was telkens de redenatie: “In de prestatieafspraken zijn de belangrijkste thema’s en opgaven opgenomen, die we rond wonen met de corporaties zien. De partijen zetten zich samen in om op deze thema’s meer te bereiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om beschikbare en betaalbare woningen, woningbouwprogrammering, duurzaamheid, leefbaarheid en het sociaal domein.”

Onder druk van het moeten presteren keert het tij en is het de VVD wethouder in Enschede die ingrijpen op de woningmarkt accepteert. En dan te bedenken dat een inhoudelijke reactie op ons initiatiefvoorstel huisvestingsverordening/huisvestingsvergunning nog steeds uitblijft. Sterker: het bestaan van dit initiatiefvoorstel wordt het liefst ontkend.

Want ja…. coalitiebelangen. En al staat die ‘wens’ ook totaal haaks op je eigen ‘liberale’ partij profiel. Gedreven door de bindende factor ‘angst voor de kiezer’ neem je binnen de machtspolitiek gewoon het profiel van een kameleon aan. En dat met de overtuiging dat je oude stemmers gewoon weer in de komende ‘nieuwe’ verkiezingsbelofte trappen. Een strategie die overigens door de zittende bestuurders-elite in Enschede reeds 12 jaar wordt gehanteerd.

Een in de vorige coalitie periode weggelopen ‘liberale’ Wethouder liet de erfenis ‘De Kop’ en de ombouwwens ‘Muziekkwartier na. Een ontwikkeling ‘De Kop’ die behalve onbereikbaar maken van een deel van ons centrum en opbreken van straten nog steeds niets aan passende woningbouw heeft opgeleverd. Waar we naar verwachting zo maar weer moeten bijpassen om het wel mogelijk te maken.

En dan moet nu het Muziekkwartier en het droombeeld Centrumkwadraat het geschonden blazoen oppoetsen. En omdat het onderzoek naar ‘Maatwerk uitvoering sociaal domein gemeente Enschede’ het blazoen van de collega wethouder van een andere ‘coalitie’ partij kan schaden gaat er gelijk maar een beleidswens anti-speculatie beding en de zelfbewoningsplicht bij. Goed voor de ‘links liberale’ beeldvorming en door toevoeging van wat gekunstelde elementen aan het controlerend orgaan te onttrekken.

Het zijn echter alleen schijnoplossingen, neemt het openlucht slapen zeker voor de korte termijn toe en uiteindelijke zullen de prijzen en kosten alleen maar verder stijgen. En dat uit politiek eigenbelang en ‘moeten scoren’ met nog enkele maanden te gaan tot de verkiezingen GR2022.

Uiteindelijk zal de vrije markt winnen omdat de echte oorzaak van de schaarste door de landelijke politiek niet aangepakt. De vrije markt heeft dan ook carte blanche, hecht veel belang aan schaarste, ze is veel creatiever en behendiger dan ambtelijke en politieke molens dat beleggers en bouwers zullen winnen en onze inwoners opdraaien voor de kosten. Het in Enschede voor starters onmogelijk wordt een huis te vinden, steeds meer mensen dakloos worden en wordt er voorbijgegaan aan de herontwikkeling van (eigen) kantoorpanden. Terwijl aan de andere kant de toevlucht wordt gezocht in situationeel grondbeleid en beïnvloeding van de marktprijs. Situationeel grondbeleid is immers gewoon een bedacht synoniem voor het beladen ‘actief grondbeleid’ en beïnvloeding van de koopprijs naar beneden is inderdaad ook verkopen voor een (nieuwe) marktprijs!

In Enschede met de ontwikkeling De Kop en Centrumkwadraat, Leuriks-Oost is het enkel en alleen bouwen voor vraag. Dit nog los van de onwenselijke groei. Houdt in die zin in het achterhoofd dat in het verleden al eens uitgegaan is van een Enschede met 250.000 inwoners in 2000!!

Er staan daarnaast nog veel plannen in de stijgers maar ook deze aantallen staan in geen enkele verhouding met de (wat ons betreft onwenselijke) groeiplannen die bestuurlijk Enschede heeft. Daar komt bij, de wijze waarop nu de plannen worden ingevuld, het polderen binnen de coalitie macht, er zitten wat Verbindend Enschede betreft teveel nadelen aan.

Nadelen:
– alleen mogelijk bij grond in eigendom/nieuwbouwwoning en veelal alleen voor een bepaalde periode,
– meer regelgeving voor inwoners, in dit geval voor de koper van een (nieuwbouw) woning,
– de uitvoering van deze zelfbewoningsplicht brengt veel werk met zich mee,
– het project wordt minder aantrekkelijk voor kopers (en dus ook ontwikkelaars) omdat zij niet volledig zelf kunnen besluiten wat zij met de woning doen,
– bij toepassen van de zelfbewoningsplicht met een kettingbeding, dat wil zeggen; ook voor toekomstige eigenaren, brengt dit met zich mee dat ook de verkoopbaarheid van de woning door de eigenaar op dat moment in gevaar kan komen, zeker op momenten waarin de druk op de woningmarkt beperkt is,
– verhuurders/ontwikkelaars kunnen geen nieuwbouw woningen kopen om deze, bijvoorbeeld in de zogenoemde middenhuur, te gaan verhuren. Juist in dit segment zien we een behoefte en de hypotheekverstrekking is omgeven door aangescherpte regelgeving. Te denken valt aan beperkingen voor flexwerkers, kenniswerkers, zzp’ers, starters,
– momenteel is het alleen mogelijk om een zelfbewoningsplicht op te leggen aan de koper van een (bouwkavel bestemd voor een) nieuwbouwwoning,
– indien gronden niet in bezit zijn van de gemeente krijg je kostenverhogende en niet te controleren u-bocht constructies waarbij er gekocht en verkocht wordt aan dezelfde ontwikkelaar/bouwer met als doel zelfbewoningsplicht/anti-speculatie beding toevoegen,
– het bouwen van nieuwbouwwoningen kent allerlei andere opgeworpen beperkingen die (snel) bouwen bemoeilijkt zoals stikstof-wetten en andere normeringen,
– zeker voor de langere termijn is scheef wonen een ander voorbeeld dat doorstroming beperkt en dat voorkom je niet met een zelfbewoningsplicht en anti-speculatie beding,
– ontheffing kan alleen verleend worden door het college van burgemeester en wethouders,
– doordat het een veelal een beperkte duur kent is extra regelgeving en handhaving nodig met een alsmaar groeiende overheid als gevolg.

Eens te meer een aanwijzing dat de visie van de drie afgelopen coalities in Enschede vooral gebaseerd is op uitsluiting en machtsconcentratie op kosten van onze inwoners. Het zijn vooralsnog ook alleen de inwoners van Enschede die een einde kunnen maken aan het beleid van dit visieloze pamperbeleid gebaseerd op gesubsidieerde bevoordeling van de eigen intieme kring met ondoorzichtige doelstellingen zonder duidelijke taak.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede is het waard!