Mensen de juiste zorg geven is geen gunst, wel een kunst die wettelijk is vastgelegd. We hebben dus simpelweg een zorgplicht!

Aan de gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 veel zorgtaken overgedragen door de Rijksoverheid. Zowel in de jeugdzorg, de ondersteuning van mensen met een beperking als bij de participatiewet zijn daardoor grote knelpunten ontstaan. De overdracht ging gepaard met een grote bezuiniging. In Enschede is er daardoor het nodige verkeerd gegaan en er is teveel gestuurd op financiën. Inwoners met een zorgvraag werden te vaak niet als persoon maar als economische eenheid gezien.

Dat wil niet zeggen dat het moet gaan om ‘u vraagt wij draaien’ maar wel om het doel van de WMO: ‘mensen leveren wat nodig is om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven’. Er zal beter moeten worden toegezien op de rechtmatigheid besteding van zorggelden en wij zijn daarom voorstander van directe contacten tussen vragers en aanbieders over de inhoudelijke beschikking. Bij de selectie van zorgpartijen meer gaan kijken naar de ‘organisatiekosten’ en naar de bedrijfsvoering.

WIJKTEAMS en WIJKWIJZERS
Niet alleen de toegang en bereikbaarheid tot zorg is van cruciaal belang. Hoe efficiënter en effectiever dit gebeurt, des te beter is niet alleen de zorgvrager geholpen. Ook de kosten zullen lager zijn. Verbindend Enschede is ervan overtuigd dat een eerste toegangsgesprek altijd door een professional moet plaatsvinden zodat het ook op de meest kostenefficiënte wijze gebeurt. Deze professionals hebben directe lijnen met hulpverleningsinstanties als SMD, Stadsbank, ROZ, Voedselbank enz.

In de wijkwijzers zoals deze worden ingericht zal dan ook altijd een plek moeten zijn voor een professional die een directe toegang heeft tot een wijkteam. Opvoeding en educatie, schulden, sport en welzijn en niet-specialistische zorgvraag zijn wat Verbindend Enschede betreft voorbeelden van disciplines waarvoor kennis aanwezig moet zijn.

De locatie van een wijkwijzer zou op 5 plekken verdeeld over de stad functies moeten krijgen die voorheen in een wijkcentrum zaten. In feite zou een wijkteam kunnen functioneren als en vanuit een wijkwijzer.
In een locatie van de wijkwijzer zou dan ook kunnen zitten:
– bureau halt handhaving in eigen wijk,
– plek voor de wijkagent en wijkcoaches,
– publieksbalie voor wat betreft voorlichting en plek voor Tactus en GGD,
– wijkzorg,
– centrale huiskamer,
– game plekken voor de jeugd.

Elke vraag die binnenkomt bij een wijkwijzer zou binnen 2 werkdagen een routing plan moeten opleveren voor de aanvrager. Vanuit de wijkwijzer (of het wijkteam) vindt er dan een warme eerste overdracht plaats naar de eerste stap zoals benoemd in het routing plan. De wijkwijzer doet vervolgens binnen één maand na de doorverwijzing een follow-up bij de inwoners. Het dossier wordt daarna gesloten of er wordt opgeschaald zodat er met prioriteit alsnog de juiste stappen worden genomen.

Verbindend Enschede wil tevens een calamiteitencommissie instellen. Doel van het calamiteiten-onderzoek is de gevolgde processen te analyseren en te zien of en welke verbeteringen mogelijk zijn. Het is daarbij nadrukkelijk niet de bedoeling een ‘schuldige’ aan te wijzen. Het gaat om vermijdbaarheid, niet om verwijtbaarheid. Foutloos werken is bijna onmogelijk, maar wat kunnen we van fouten leren? Hoe kunnen we de processen zo verbeteren dat de kans op herhaling zo klein mogelijk is.

ARMOEDEBESTRIJDING
De schuldenproblematiek in Enschede is een groot probleem. Er zijn onderzoeken die aangeven dat er in Enschede 20.000 mensen in armoede leven. Hierdoor raken ze in een sociaal en maatschappelijk isolement. Dat

vinden we onacceptabel. Daarnaast zien we een zo optimaal mogelijk financieel welzijn als hét medicijn tegen veel lichamelijke en psychische klachten. We willen daarom een actiever beleid op preventie en een actief beleid op afbouwen van de schulden.

Een vaak vergeten groep bij schulden en armoede zijn de ondernemers. Door de opgelegde Corona / COVID19 maatregelen neemt de omvang van die groep toe. Als extra komt daar, uitgaande van het huidige regeerakkoord, de afschaffing van de zelfstandigenaftrek bij. Daar komt bij dat zelfstandig ondernemers gewend zijn de dingen zelfstandig te doen, op hun eigen manier. Het aankloppen bij de gemeente voor hulp is voor de meesten dan ook verre van natuurlijk. De meeste ondernemers kennen de gemeente niet, anderen alleen van het aanvragen van vergunningen of het contact met handhaving. Die contacten zijn vaak niet zo warm, de gemeente is naast hulpverlener immers ook belastinginner en toezichthouder. Tel daar nog de schaamte bij op die veel mensen toch al voelen om hulp te moeten vragen. Het resultaat is vaak dat ex ondernemers door hun private aansprakelijkheid in een uitzichtloze situatie komen te zitten omdat uiteindelijke elke euro die ze zouden kunnen verdienen levenslang wordt afgepakt. Daar wil Verbindend Enschede meer aandacht voor. Ook ex ondernemers (motor van de economie) verdienen meer ondersteuning en een nieuwe kans.

Voor de signalering zien we een grote rol voor de wijkwijzer (of het wijkteam) in samenwerking met de scholen. Voor actief beleid voor de afbouw van schulden zal de Stadsbank Oost Nederland moeten worden ingezet. We willen dan ook onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak en werkwijze van de huidige Stadsbank Oost Nederland. We willen in de tussentijd inzetten op meer rechtstreekse, persoonlijke en individuele ondersteuning.

MANTELZORG en INZET VRIJWILLIGERS BIJ ZORG
Mantelzorg is vrijwillig en onbetaald. Wel is het mogelijk om via een aanvullende verzekering vergoedingen te krijgen voor mantelzorg.  Er zal voor ons als gemeente een betere verbinding moeten zijn tussen WMO / WLZ.

In het sociaal domein zal er een gezonde zakelijke benadering moeten komen. We zien dan ook ontschotting en verbinding tussen de jeugdwet, WMO / WLZ en participatiewet als een prima middel om  bij te dragen aan effectievere en efficiëntere invulling van zorg en welzijn. Inzet van vrijwilligers in zorg en welzijn is daarbij een prima middel maar mag nooit ter vervanging zijn van voorheen betaalde banen.

De grote nadruk op zelfredzaamheid en noaberhulp vinden we nu te vanzelfsprekend. Je zou in wezen moeten komen tot een professionele organisatie die vrijwilligers ‘uitleent’ en de belangen van mantelzorgers behartigd. Wij willen de komende periode werken aan het ontwikkelen van de plannen om te komen tot zo’n organisatie.

JEUGDZORG
De jongerenzorg (18-jarigen en ouder) verdient speciale aandacht. Juist dan is de jeugd namelijk nog kwetsbaarder. De kwetsbaarheid in combinatie met de leeftijd maakt ze kwetsbaar op onder meer grote schulden. Dit en specialistische zorg verdient dan ook de hoogste aandacht. Jongerenzorg en jeugdbescherming moeten optimaal samenwerken. Hierin hebben de wijkteams een regierol. Hierin hebben wat Verbindend Enschede wijkteams een regierol als het gaat om verwijzen en gebruikmaking van de mogelijkheden uitgestelde jongerenzorg. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van de mogelijkheden die bewindvoering door ouders biedt. Daarmee kan worden voorkomen dat jong volwassenen vroegtijdig in de schulden geraken.

OUDERENZORG
Er is sprake van vergrijzing, ook in Enschede. De AOW wordt vanaf 2022 verlaagd naar bijstandsniveau waardoor nog meer ouderen zijn aangewezen op de eigen omgeving terwijl een van de grote problemen nu al de grote eenzaamheid is bij onze ouderen. Dit zal leiden tot een toenemende zorgvraag en – als we niets doen – toenemende kosten. Wij willen aan eenzaamheid bij ouderen dan ook de hoogst mogelijk prioriteit geven en ervoor zorgen dat onze ouderen de zorg en aandacht krijgen die ze verdienen.