Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO

Naam lid van de Raad:  Erwin Versteeg

Fractie:  Groep Versteeg (Verbindend Enschede)

Datum:  5-1-2022

Datum van beantwoording: 26-01-2021

Onderwerp: World Economic Forum

Inleiding:
In het kader van aanpassen van de doelenboom zoals wordt gebruikt in monitoring en verslaggeving binnen de P&C cyclus hebben we reeds vragen gesteld over de 17 Sustainable Development Goals. Daarop is destijds bevestigend geantwoord. Inmiddels blijkt dat de verwevenheid van de organisatie achter de Sustainable Development Goals, het World Economic Forum tot in de lokale politiek reikt.

Vooraf bij de beantwoording
Omdat onderstaande vragen raken aan de internationale samenwerkingsverbanden van Enschede, schetsen we bij de beantwoording daarvan graag de volgende context:
Met 120 verschillende nationaliteiten, een mondiaal toonaangevende universiteit, talloze grote en kleine bedrijven die over de hele wereld zaken doen en met een strategische grensligging, mag Enschede zich met recht een internationale stad noemen. Een positie die ons helpt bij het ontwikkeling van de stad. Zo laat het textielverleden van Enschede al zien, dat de stad tot grote bloei kwam dankzij de internationaal opererende textielfabrikanten van weleer en het ambassadeurschap dat ook het stadsbestuur hierin in de wereld vervulde.

Anno 2022 blijft Enschede met en voor bewoners, studenten en ondernemers werken aan haar internationale netwerk. Zo trekken we samen met onze buurgemeenten Hengelo en Munster op
in Europa en daarbuiten. Enschede wil maximaal leren van de wereld om haar heen, vooral waar het gaat om het oppakken van belangrijke uitdagingen voor de stad, zoals bijvoorbeeld de klimaatopgave, de overschakeling naar een circulaire economie en het vergroten van gelijke kansen voor iedere inwoner. De uitdagingen zijn te groot voor Enschede alleen; dat oppakken moet samen, dat willen we samen.

Europa maakt daar programma’s voor en stelt subsidies te beschikking, die alleen door internationale samenwerking beschikbaar kunnen komen.

Maar dat is zeker niet de enige reden waarom we internationaal werken: Enschede wil ook een stad zijn waarin iedereen welkom is. Waar met een open en nieuwsgierige houding naar de wereld wordt gekeken.

Wij hebben dan ook de volgende vragen:
Vraag 1
a. Wordt er door het kabinet informatie gedeeld met het college gedeeld over het WEF?
b. Zo ja, kunt u deze zo snel mogelijk opsturen?
c. Zo nee, waarom niet?

Antwoord
a) Het Enschedese college ontvangt via het kabinet geen informatie over het World Economic Forum.
b. zie a
c. zie a

Vraag 2
a. Bent u bekend met Klaus Schwab de leider van het WEF?
b. Zo ja, wat is het standpunt en de mening van B&W van Enschede in deze?
c. Zo nee, deelt u dan onze mening dat -deze vorm van totalitair globalisme waarbij de maakbare samenleving aan onze inwoners moet worden opgedrongen- het verstandig is om over de ontwikkeling van het WEF met hoge prioriteit informatie te verzamelen en deze te delen met ambtenaren / bestuurders / raadsleden / leden van het B&W?

Antwoord
a) Het college is ervan op de hoogte dat Klaus Schwab de voorzitter is van het WEF. Enschede heeft verder geen directe relatie met de organisatie van het WEF.
b) Het WEF is een wereldwijd platform waarop kennis wordt gedeeld over grote sociale en economische problemen in de wereld. Het WEF wordt bijgewoond door wetenschappelijke, culturele en politieke leiders. Via internet zijn de verslagen te vinden van trends, ontwikkelingen en innovaties die op bijeenkomsten worden besproken.

Vraag 3
a. Kunt u toelichten of er Enschedese ambtenaren / bestuurders of politici/leden van het B&W trainingen gevolgd hebben die betrekking hebben of ontwikkeld zijn door het World Economic Forum (WEF)?
b. Zo ja, was dat voor of gedurende hun aanstelling of beide?
c. Zo ja, welke trainingen?
d. Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Enschedese ambtenaren, bestuurders of politici hebben nooit trainingen van het WEF gevolgd.

Vraag 4
Kan er een lijst komen van de status van deze ambtenaren / bestuurders of politici/leden van het B&W bij het WEF? En dan niet enkel met een verwijzing naar een website.

Antwoord
De lijst waar u naar vraagt bestaat niet.

Vraag 5
Is er een commitment aan de doelstellingen van het WEF?

Antwoord
Enschede kan zich vinden in de officiële doelstellingen van het WEF, die gaan over een meer gelijke verdeling van welvaart en inkomen, over het verminderen van sociale ongelijkheid en over meer duurzaam ondernemen. Verder is er geen officieel commitment aan de organisatie.

Vraag 6
Is er een commitment voor wat betreft het gebruik en doelstellingen van de 17 Sustainable Development Goals?

Antwoord
De Sustainable Development Goals, opgesteld door de Verenigde Naties, geven een helder gestructureerd overzicht van de belangrijkste maatschappelijke opgaven wereldwijd. Het gaat hierbij om het realiseren van een duurzame, eerlijke en sociale toekomst. Doordat deze doelen wereldwijd bekend zijn, is er een gemeenschappelijke taal ontwikkeld, die het mogelijk maakt met andere steden, met name in de EU, kennis te delen over de aanpak van deze opgave. En bijvoorbeeld met deze andere steden ook een beroep te doen op grotere EU subsidies, waarmee de stedelijke doelen sneller verwezenlijkt zouden kunnen worden. Daarom is er ook binnen Enschede kennis van deze doelen. De internationale tak van de Vereniging van Nederlandse Gemeente, VNG -I, geeft regelmatig informatie over hoe steden zich formeel aan kunnen melden als Global Goals Gemeente. Steden die dit label krijgen, committeren zich eraan om te laten zien hoe zijn hun stad duurzamer, eerlijker en socialer maken. Het communiceren over de stedelijke ambitie in termen van Sustainable Development Goals is volstrekt vrijwillig en gebeurt onder eigen soevereiniteit. Enschede is formeel geen Global Goals Gemeente.

Vraag 7
Kunt u een gedetailleerde lijst overleggen van elke WEF-bijeenkomst waar door ambtenaren / bestuurders of politici/leden van het B&W aan deelgenomen is, de rol die daar vervuld werd, de duur van deelname en precieze inhoud van de activiteit?

Antwoord
Door de stedenband met Dalian zijn burgemeesters van Enschede op uitnodiging van het bestuur van zusterstad Dalian drie keer aanwezig geweest bij ‘ the annual meeting of the Champions of the New World ‘ een jaarlijks congres in China, dat om het jaar in Dalian wordt georganiseerd en dat gelieerd is aan het WEF: in 2009, 2011 (burgemeester Peter den Oudsten) en in 2017 (burgemeester Onno van Veldhuizen). In 2019 was er ook een uitnodiging, maar toen was het bestuur niet in de gelegenheid een afvaardiging te sturen.

De top van het zakenleven, de politiek, wetenschap en techniek uit ongeveer tachtig landen komt bijeen tijdens dit forum. Lokale bestuurders worden doorgaans niet uitgenodigd voor dit
congres. Voor Enschede was het daarmee een bijzondere gelegenheid om direct kennis te nemen van actuele mondiale ontwikkelingen die op ons afkomen. Dit was dan ook de belangrijkste motivatie om aan dit congres deel te nemen. Zo leerde burgemeester Den Oudsten in 2011 bijvoorbeeld over het thema ‘ Mastering Quality Growth: het managen van groei op een goede manier.

Bijvoorbeeld over wat nodig is om een succesvol ondernemersklimaat te creëren de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt, het armoedebeleid en innovatie.
In 2017 was het thema de Annual Meeting of the New Champions in Dalian: ‘ Achieving inclusive growth in the fourth industrial revolution ‘ In een interview met het Netherlands Business Support Office Dalian (NBSO Dalian), van het Nederlandse ambassadenetwerk vertelt Onno van Veldhuizen wat hij van deelname aan het congres heeft geleerd.

Zowel het programma van het WEF Dalian, als het interview van Onno van Veldhuizen met de ambassade zijn bijgevoegd.

Vraag 8
a. Kunt u alle correspondentie rond WEF-bijeenkomsten en alle stukken die vanuit dergelijke bijeenkomsten worden geproduceerd overleggen?
b. Zo ja, kunt u deze zo snel mogelijk opsturen?

Antwoord
Zie in reactie op vraag 7 het programma van het WEF in 2017 en het door Onno van Veldhuizen gegeven interview aan de Nederlandse ambassade.

Vraag 9
a. Zijn er notulen of verslagen van WEF-bijeenkomsten?
b. Zo ja, kunt u deze zo snel mogelijk opsturen?
c. Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Officiële verslagen van het WEF congres in 2017 zijn te vinden hier: Past Events | World Economic Forum (weforum.org)

Vraag 10
a. Apeldoorn mag zich inmiddels rangschikken onder de steden die door de World Economic Forum zijn aangemerkt als ‘smart city’ van de toekomst. Bent u hiermee bekend?
b. Zo ja, kent u meer steden die hier mee bezig zijn?
c. Zo ja, welke?

Antwoord
a. Wij kennen het specifieke voorbeeld van Apeldoorn niet.
b. Nagenoeg alle grotere steden in Nederland zijn op enigerlei wijze wel bezig met optimaliseren van de leefkwaliteit voor hun inwoners door middel van slimme informatietechnologie, of het nu gaat om het meten van luchtkwaliteit, aanleggen van glasvezel, regelen van de mobiliteit (stoplichten) of verminderen van geluidsoverlast.
c. zie hiervoor.

Vraag 11
Als Enschede hier ook plannen voor zou hebben: wanneer en hoe wordt dan de raad op de hoogte gebracht?

Antwoord
Dit gebeurt via randprogramma’s en raadsvoorstellen of brieven

Vraag 12
a. Vast staat dat op landelijk niveau partijen zoals de VVD, D66, CU, PvdA, het CDA onder invloed staan van het WEF. In hoeverre staan de raadsleden van deze partijen mogelijk onder invloed van de WEF-agenda (via hun partij) en bent u bereidt hierop actief te controleren en te handhaven zodat het zonder last en ruggespraak stemmen is en blijft gewaarborgd?
Zo ja, hebt u voorbeelden wanneer, op welke wijze en wat kan een mogelijke consequentie zijn?
Zo nee, waarom niet?

Antwoord
a) Het komt voor dat landelijke politici worden uitgenodigd voor activiteiten van het WEF. Zie ook de reactie van het kabinet op kamervragen van Fred van Houwelingen van FVD.
In hoeverre lokale politici kennis nemen van de activiteiten van het WEF is ons niet bekend.
b) Nee, we kennen daarvan geen voorbeelden.

De beantwoording die erbij is gedaan is DEZE. Opvallend dat DEZE beantwoording inclusief 6 bijlagen bijlage 1 bijlage 2 bijlage 3 bijlage 4 bijlage 5 bijlage 6 en de intentie verklaring er niet bij zitten.

Vraag 13
Waar en op welke wijze zijn de aanpassingen van de doelenboom zichtbaar en herkenbaar?

Antwoord
De besluitvorming rondom de aanscherping van de doelenboom zal plaatsvinden in de nieuwe bestuursperiode. De aangescherpte doelenboom zal uiteindelijk een plek gaan krijgen in de nieuwe begrotingscyclus voor de komende vier jaar. Hiervoor gaat medio 2022 een voorstel richting de gemeenteraad.

Onderstaand nog de reactie zoals deze direct na inzenden vragen binnenkwam:
Wij wachten netjes op de beantwoording. Wel opvallend dat er altijd wel een neo-socialist is die zich aangesproken voelt en meent zaken te moeten insinueren en te framen. In het kader van transparantie delen we dat natuurlijk ook: