Sport, recreatie en cultuur zijn prima middelen om mensen op een gezonde en ongedwongen wijze met elkaar in verbinding te brengen. Op het Groot Diekman willen we een unieke ‘top’ sport ontwikkeling met leven, leren en werken. Het Groot Diekman, de ‘top’ sportcampus, in combinatie met tijdelijk wonen en gehandicapten sport als USP. De samenwerking met de UT, het MST, het Roessingh en de scholen zijn daarbij van eminent belang. 

Recreatie heeft in onze gedachtegang tevens een directe economische waarde. Wij willen sport en recreatie van meer toegevoegde waarde te laten zijn voor Enschede. Goed bereikbare en top zwemvoorzieningen horen daar wat Verbindend Enschede betreft bij.

Cultuur en subsidie worden daarnaast veelal in een regel genoemd. Wij zijn daar erg kritisch op. Wij realiseren ons ook dat dit zonder ‘cultuur’ en ‘subsidie’ niet kan.

SPORT
Sport is belangrijk om mensen met elkaar te verbinden. Maar sport draagt ook bij tot een betere gezondheid voor de inwoners van Enschede. Dit geld voor zowel amateur- als topsport. Daarbij zijn grote sportevenementen een prima middel voor de promotie van onze stad. Naast de bekende evenementen zullen we ons dan ook blijven inzetten om grote evenementen naar Enschede halen.

Een van die evenementen waar Enschede een actieve rol heeft zijn de Special Olympics. De campus van de Universiteit Twente in Enschede moet worden omgetoverd tot Special Olympics dorp voor de sporters en hun begeleiders. Wat Verbindend Enschede betreft zou dit ook een prima moment zijn om onze Groot Diekman plannen officieel te presenteren.

FC TWENTE
FC Twente zien we als een perfect marketing middel voor Enschede. Het mag echter nooit zo zijn dat dit een reden zou zijn om heel Enschede mee te laten betalen voor falend en te risicovol beleid. Daar zal dan ook stringent toezicht op zijn. Mocht in  de toekomst toch een vorm van steun nodig zijn, dan is een vereiste wel: naamsverandering in FC Twente Enschede.

SPORTPARKEN
Goede faciliteiten zijn van groot belang voor het op elk niveau beoefenen van sport. Het mag echter nooit zorgen voor het sluiten van voorzieningen in wijken of dorpen. Sportvereniging moeten ook bijdragen tot integratie en we zien in de sportvereniging van de toekomst ook andere activiteiten plaatsvinden.

Multifunctionele sportparken, met een grote diversiteit aan sporten ziet Verbindend Enschede dan ook als een bijzonder goede opstap om sport en welzijn voor jong en oud te verbinden. Hiermee realiseren we een goede bezetting en zal sport- en welzijnsbudget efficiënter en effectiever besteed worden.

Het aantal sportlocaties zal hierdoor minder worden door een hogere mate van samenwerking met als doel een toekomstbestendig en inclusief sportklimaat te creëren. Het clusteren op sportparken en mogelijk fuseren van clubs is uitdrukkelijk geen eerste doel al is wel duidelijk dat groei van verenigingen binnen het bestaande aanbod onwenselijk is. Bij een mogelijke (vrijwillige) verhuizing zal de verdeling over de stad in eerste instantie leidend zijn als het gaat om een locatiekeuze.

Ook is de inzet van vrijwilligers bij sportverenigingen en sportevenementen van groot belang. Zij verdienen de noodzakelijke aandacht en ondersteuning maar dit mag niet leidend zijn in relatie tot subsidies.

RECREATIE
Van kamperen bij de boer de luxe sterren hotels. Er zijn in Enschede en omstreken veel recreatieve mogelijkheden. Wij willen dat verder versterken. Dit willen we bereiken via onder meer een sterke (eu)regionale samenwerking. De Agenda van Twente en de Euregio zien we daarbij als perfecte partijen om dit samen te bewerkstelligen.

Plannen die we hebben zijn onder meer economische verbinding richting paardensport (via Airport Twente), vakantieparken en watersport. De economische bijdrage van de recreatie willen we uitbreiden. Naast dat de recreatie bijdraagt aan een betere binnenstad en beter florerende horeca willen we naar 10.000 banen in het toerisme en de recreatieve sector.

CULTUUR
Om Enschede aantrekkelijk te houden is een bij de tijd, goed en gevarieerd cultureel aanbod van groot belang. Het aanbod moet daarnaast voor onze huidige inwoners aantrekkelijk zijn. We geloven er niet in dat het culturele aanbod een doorslag gevende factor is om voor Enschede te kiezen als stad om in te wonen. Bij die beslissing spelen hele andere factoren een rol.

Juist in de culturele aantrekkelijkheid voor een breed publiek zit wat ons betreft ook een economische verbinding. Wij zullen ons inzetten om initiatieven van inwoners en het bedrijfsleven te stimuleren om het imago van Enschede als culturele hotspot te versterken.

Enschede herbergt een grote verscheidenheid aan etniciteiten maar in de Enschedese samenleving zijn de Christelijk – Humanistische cultuur en tradities leidend en hebben in Enschede verschillende religies vanuit historische perspectief een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt.

Onze cultuur en tradities hebben een grote en waardevolle geschiedenis. Immaterieel erfgoed is dan ook de schakel tussen heden, verleden en toekomst. Het is cultuur van nu, geeft een gevoel van verbondenheid met vorige generaties en is tegelijkertijd ook toekomstgericht omdat mensen het willen doorgeven aan volgende generaties al is ze ook niet in beton gegoten.

Voor veel verenigingen en instellingen vormt het vaak het hart van de groep mensen, die zich met passie en op vrijwillige basis inzetten om de activiteiten die nodig zijn mogelijk te maken. Deze inzet van vrijwilligers is van groot belang voor de sociaal maatschappelijke ontwikkeling en het voortbestaan van veel verenigingen, instellingen en welzijnsorganisaties.

Het is dan ook belangrijk dat elke aanpassing van Nederlandse cultuur en tradities, voor zover de gemeente er een rol in heeft, altijd gebaseerd is op vrijwilligheid en een participatietraject. Verbindend Enschede wil tevens onze historie en groeiende toekomst eren op de cultuurmijl Enschede. Dit door op deze verbindende schakel tussen de binnenstad en het Roombeek de Canon van Enschede te realiseren.

Dit niet alleen voor de Enschedese identiteit, maar als een absolute meerwaarde voor het toerisme, het cultuurbeleid, het onderwijs, de wetenschap en tonen van innovatie en veerkracht van Enschede en de Enschedeërs.

Binnen de fysieke weergave van de Canon van Enschede zou naast gebruikmaking van Augmented Reality ook de tram die in het verleden in Enschede is gebruikt een plek kunnen krijgen. Als openingsjaar zien we 2025. Dit dan rondom de festiviteiten 700 jaar Enschede stadsrechten (1325 – 2025).