Oplopende armoede, de gevolgen van het omgekeerd inzamelen (DIFTAR), bouwen wordt belemmerd door een ambtelijk-administratief gecreëerd stikstof probleem, doorberekende verplichte verduurzaming bestaande huurhuizen, koopwoningen voor starters worden niet gefinancierd door banken. Het is niet alleen van invloed op de woningmarkt, ook de leefomgeving wordt ernstig aangetast. Onze hele economie wordt geteisterd door een voortdurend falende aanpak van de grote dossiers.

Daar komt bij komt: koop en huur door elkaar, en dan ook nog eens in verschillende prijsklassen. Het lijkt allemaal zo mooi en met de beste bedoelingen. Het zorgt echter wel voor meer tweedeling binnen wijken en de vraag naar woningen neem verder toe door groei middels immigratie. Wat betreft het ‘doelgroep wonen’ zoals tiny-houses, seniorenhofjes die een structurele vorm hebben en een serieus segment in de woningmarkt zijn, zullen we dit als een lange termijn voorziening moeten benaderen. Het tekort aan betaalbare sociale huurwoningen is naar de mening van Verbindend Enschede meer het resultaat van politiek wanbeleid!

En toch zullen we tussen alle belemmeringen door moeten zorgdragen voor een leefbaardere woonomgeving met betaalbare woningen voor – in eerste instantie – onze eigen inwoners. De opvang van statushouders of asielzoekers zullen we dan ook beperken tot de ons opgedrongen minimale aantallen. Er zijn daarvoor simpelweg ook te weinig huizen en te veel administratieve belemmeringen. Wij willen dat binnen de prestatieafspraken met woningcorporaties wordt vastgelegd dat enkel inwoners die aantoonbaar langer dan één jaar in Enschede wonen of gewoond hebben nog tot de categorie spoedzoekers behoren waar maatwerk voor directie bemiddeling mogelijk is.

Een kwantitatieve groei van het aantal inwoners is voor Verbindend Enschede dan ook geen doel, een kwalitatieve groei is mooi meegenomen. Een goede samenwerking met onze lokale partners is perfect en noodzakelijk maar we zullen zelf meer regie moeten nemen met de beschikbare middelen. In de prestatie afspraken kan namelijk, ook omdat we juist oog hebben voor de coöperatieve belangen niet worden opgenomen dat het nooit zo kan zijn dat er onnoemlijk leed ontstaat bij de Nederlanders t.g.v. de massale volksvervanging in afro-shariawijken. We hebben mede daarom in december 2020 reeds het initiatief genomen om te komen tot een huisvestingverordening / huisvestingvergunning.

Ook moeten we uitkijken dat we nu niet weer nieuwe Vogelaarwijken creëren, een wijkje met koopwoningen is in de praktijk apartheid binnen een wijk. De kinderen van die ouders gaan veelal ook buiten deze wijken naar school. Voor wat betreft prijsconcurrentie moeten we ons ook realiseren dat wonen in Duitsland of in kleinere buurtgemeenten momenteel aantrekkelijk is en we juist op leefbaarheid het verschil kunnen maken.

BINNENSTAD
De gemeente Enschede wordt gevormd door alle wijken en dorpen. De binnenstad is daarbij als hotspot erg belangrijk. We vinden het dan ook belangrijk om Enschede door te ontwikkelen als winkelstad, muziekstad / evenementen en leefstad.

Ontwikkelingen als de kop van de Boulevard zijn daarbij een perfect middel om de ambitie aan te geven maar deze zal wel tot ontwikkeling moeten komen. De komende raadsperiode zal er ook aandacht moeten zijn voor de toegang van Enschede vanuit het station, de Irenepromenade, diversiteit van het aanbod en de toegankelijkheid vanuit de verschillende toegangswegen.

Centrumkwadraat, door ons ‘city campus creatie plus’ genoemd, moeten we goed reguleren. Niet meer horeca- en detailhandel concurrentie toevoegen. Juist nu inzetten op die gezonde compacte binnenstad. Wat ook welkom zou zijn, is een vast toegevoegde beleidsmedewerker die verschillende zaken gelijk kan meenemen waaronder de mogelijkheden voor herontwikkeling van het stadskantoor waar wellicht als gevolg van de verandering van de bestuurscultuur en ambtelijke organisatie ruimte vrijkomt.

Het is daarbij van groot belang om te blijven vernieuwen en er zal focus moeten blijven. Vernieuwen om ervoor te zorgen dat mensen naar ons toe blijven komen. Gewoonweg omdat Enschede vernieuwend is en telkens wat nieuws heeft qua beleving. Focus om ervoor te zorgen dat we ook de aanbieders wat unieks kunnen blijven bieden en we het maximale doen met de beschikbare middelen.

Naast een goed winkel- en horeca-aanbod is kunst en cultuur natuurlijk erg belangrijk. Het verrijkt onze samenleving, prikkelt onze creativiteit en bevordert onze persoonlijke ontwikkeling. Dit ondersteunen en faciliteren we dan ook. Uitgangspunt is daarbij wel, het zal bij moeten dragen aan de naamsbekendheid van Enschede en zorgen voor meer bezoekers (of terugkerende bezoekers).

Om de binnenstad levendig te houden is wonen in de binnenstad belangrijk. Het draagt daarbij tevens bij aan het vergroten van de veiligheid. Bewoning van de binnenstad zal dan ook worden gepromoot waarbij woonoverlast of andere overlast door bewoning op geen enkele wijze wordt getolereerd. We zien voor de bewoning middels nieuwe woonconcepten als erg welkom. We zien in cameratoezicht voor de binnenstad een prima middel om overlast niet alleen tegen te gaan. Ook om het te voorkomen kan het prima worden ingezet.

BOEKELO, GLANERBRUG, LONNEKER EN USSELO
Boekelo, Glanerbrug, Lonneker en Usselo, samen vormen we Enschede. De ‘stad’ is niet compleet zonder onze dorpen, elk met hun eigen karakter. De dorpen zijn niet compleet zonder ‘de stad’. Het maakt ons tot wie we zijn. Bijzonder ook dat elk dorp in een verschillend stadsdeel valt. Verbindend Enschede wil echter wel juist de dorpskarakteristiek koppelen aan ons unieke buitengebied zonder afbreuk te doen aan de huidig prima werkende stadsdelen en de stadsdeel organisatiestructuur. We zijn daarom voorstander van een adviescommissie ‘dorp en buitengebied’. De komende periode willen wij dit uitwerken en beoordelen op de toegevoegde waarde.

WONEN
Een gevarieerd en bij de tijd passend woningaanbod is van groot belang. Het woningaanbod moet daarbij passen bij de bevolking. Gezien de afschrijving van de woningen zijn daarbij de demografische ontwikkelingen van groot belang. Daarbij zijn er grote invloeden vanuit de landelijke overheid. Dit zorgt ervoor dat een gezonde en goede samenwerking met woningbouwverenigingen en ontwikkelaars van groot belang zijn. Vanuit de gemeente faciliteren we wel maar we zijn geen ontwikkelaar. Wel moeten we een optimale gesprekspartner zijn voor de woningbouwvereniging en ontwikkelaars. De samenstelling en structuur van de gemeentelijke organisatie zal daar ook aan moeten voldoen. Pro-actief handelen met (mogelijk te verwerven) grondposities binnen duidelijke kaders hoort daar bij. Alleen dan kunnen we snel en efficiënt inspelen op toekomstige ontwikkelingen. De horizon van veel ontwikkelingen gaan nu eenmaal verder als de periode van 4 jaar.

WONEN EN WERKEN
Door verschillende oorzaken is er niet alleen druk op de woningmarkt ontstaan. Ook de combinatie wonen en werken is mede daarom wellicht toegenomen. Met de beschikbare middelen willen we ons inzetten om die druk te verminderen. Wonen op bedrijventerreinen en zorgen voor een betere doorstroming zien we als prima middel om de druk te verminderen. Wel moet kwaliteit van wonen en leven boven de kwantiteit gaan. Ook is het belangrijk dat er een samenwerking komt tussen de verschillende bedrijventerreinen om verloedering te gaan en duurzaamheid te bevorderen.

ONTWIKKELINGEN
De stad en gemeente verder ontwikkelen is van groot belang. Ze draagt tevens bij om het aantal inwoners minimaal op niveau te houden. Omdat we in een dreigend krimpgebied zitten zullen we dan ook duidelijk stappen moeten maken.

Als gevolg van de opgelegde landelijke normen met betrekking tot stikstof (PFAS) en CO2 reductie zouden we in die zin niet eens kunnen en mogen groeien. Wij zijn dan ook voor realisme en durven hardop te zeggen dat de ambitie, 10.000 woningen bouwen de aankomende 10 jaar onrealistisch zullen blijken te zijn.

We moeten ons daarbij wel realiseren dat de financiële middelen erg beperkt zijn en dat dus elke uit te geven euro binnen beperkte tijd echt meer moet gaan opleveren. Een garantie zal daar niet voor zijn maar de voorspelbaarheid zal door telkens opnieuw, helder, duidelijk en transparant te wegen geoptimaliseerd moeten zijn.

VERDUURZAMING VAN DE WONINGEN
Om ‘klimaatneutraal’ te worden, moeten onze woningen kennelijk van het aardgas af. Moeten we massaal aan de warmtepomp en onze huizen verbouwen voor in totaal minstens € 235 miljard. Enschedese wijken als het Twekkelerveld moeten aardgasloos. Gemiddelde kosten € 40.000,- per woning terwijl in Duitsland (een paar honderd meter verderop dus…) iemand een bonus krijgt als ze zich op het aardgas aan laten sluiten.

Verbindend Enschede wil daar duidelijk in zijn, wat ons betreft is geen enkele verplichting zolang de landelijke overheid er niet de benodigde financiële middelen -of voor onze inwoners aantrekkelijke regelingen- ter beschikking stelt. Wel willen we onze inwoners steunen met alle ons ter beschikking staande middelen om toe te werken naar die klimaatneutraliteit.

BUITENGEBIED
Ons buitengebied willen we zoveel mogelijk beschermen en behouden. Groei zal wat ons betreft komen binnen de huidige grenzen en het buitengebied zien we als kans voor ontwikkeling recreatieve toepassing. We zien wel voor nieuwe woonconcepten uitgelezen mogelijkheden in ons buitengebied wat tevens de levendigheid en veiligheid ten goede komt. Onder strikte afspraken en mits gecontroleerd, willen we tevens tijdelijke bewoning op chaletparken mogelijk maken. Het tijdelijke aspect geldt dan bijvoorbeeld voor de actuele bewoners waardoor ongecontroleerde speculatie wordt voorkomen.

AFVAL
DIFTAR is gebaseerd op een ontmoedigingsbeleid. Inmiddels is dit ontmoedigingsbeleid de oorzaak van een top overlast thema. Wij willen niet de DIFTAR afschaffen, wel een algehele herziening waarbij nascheiden tot een van de herijkingen behoort.

Wij willen bij milieupleinen op basis van overlastgevende feiten cameratoezicht plaatsen en maatwerk als het gaat om ondergronds of juist bovengronds plaatsen van de afval verzamelcontainers en voor thuis toe naar een situatie van maximaal 3 afvalcontainers, 150 kilo storten in het afval tarief en de mogelijkheid het voorrij tarief in de kilo’s af te rekenen.

De containers bij hoogbouw willen we vergroten, niet weer bij openen te berekenen, maar gewoon weer bij de belastingen op. Belonen en niet zichtbaar extra belasten maar ook: meer handhaving.