De welvaartsstaat functioneerde jarenlang op basis van solidariteit. Maar ondanks dat ‘noaberschop’ en ‘solidariteit’ veel gemeenschappelijk lijken te hebben; (al willen de bestuurders ons anders doen geloven) welvaart is aan grote groepen Enschedeërs voorbij gegaan.

In Enschede staan we ondanks jarenlange bezuinigen nog steeds voor grote financiële opgaven. Wat betreft geoormerkte gelden en bestemmingsreserveringen; die zullen altijd duidelijk binnen de financiële verslagen vermeld moeten worden. Ook als ze worden herbestemd.

De overcompensaties geven in die zin een vertekend beeld en goede keuzes maken blijft een noodzaak. Wat betreft een snelle groei van inwoners, staat voor os het eigen volk voorop en de eigen talentontwikkeling. Samen werken aan een beter, mooier, veiliger en bereikbaarder Enschede. Economische voorspoed, minder armoede met meer en betere zorg voor en met elkaar. De 175000 is voor ons dan ook zeker geen doel op zich. Wij willen kwalitatieve groei, geen kwantitatieve.

CO-FIANCIERING
Co-financiering, het lijkt allemaal zo aantrekkelijk. Eerst vragen wat de provincie of de Rijksoverheid kan subsidiëren en dan als gemeente bijpassen. Wij staan ervoor wat betreft co-financieringsgelden ietwat genuanceerder te zijn. Werken vanuit een visie, niet door subsidiegedreven hebzucht.

Elke uit te geven euro zal binnen afzienbare tijd terug verdiend moeten worden en de financiële risico’s moeten we beperken. Elke te ondernemen stap en samenwerking zal daarop gebaseerd moeten zijn, waarbij wij ons wel moeten realiseren er voor de Enschedeër te zijn die hier langer blijft dan menig investeerder.

Wij willen dan ook blijven sturen op het zogenaamde weerstandsratio. En dat tweeledig, met en zonder de zogenaamde stille reserves. We hebben in financiële zin nog grote uitdagingen:
– taakstelling om nog ruim 8 miljoen te bezuinigen,
– doorgeschoven taken en kosten,
– risicovolle garantstellingen bij Sportaal, Onderhoud Enschede en FC Twente om maar eens wat te noemen.

Als we de komende jaren een financiële tegenvaller van 6 miljoen euro of meer krijgen te verwerken, zullen we ingrijpend moeten bezuinigen en dat willen we nu juist voorkomen.

OZB-ONTWIKKELING
Er is veelvuldig gezegd dat we zoveel investeren maar daarnaast offensiever begroten. Het bevreemdt ons ook dat we dit offensievere niet terug zien en nog vreemder is het dat we de investeringen niet terug zien in meer opbrengsten uit de OZB.

Verbindend Enschede wil dit duidelijker gespecificeerd hebben. Dit om te voorkomen dat er teveel inflatie correctie plaatsvindt. Wij willen lagere lasten in plaats van hogere. Ook het parkeren moet wat Verbindend Enschede geen verdienmodel zijn. Bezuinigen doen we door in het ‘eigen’ vlees te snijden. Een kleinere overheid terug laten komen in lagere lasten en toch een betere service en dienstverlening. Wij willen rendement van de Compacte Flexibele Organisatie (CFO) die enkele jaren terug is ingezet.

SUBSIDIE
Het subsidiebeleid moet constant worden getoetst en geëvalueerd op maatschappelijk nut. Subsidies zijn wat Verbindend Enschede betreft vooral bedoeld als stimulering en opstarthulp. Subsidierelaties mogen nooit afhankelijk worden en een alibi om niet vrijelijk kritiek te uiten.

Voor burgerparticipatie en het bevorderen van vrijwilligerswerk willen we extra financiële middelen beschikbaar te stellen. We maken daarom een duidelijk onderscheid in ‘echt’ vrijwilligerswerk en werkzaamheden die worden verricht door mensen die werk verrichten op basis van een maatschappelijke compensatie. Er zal daarom ook altijd een duidelijke beschrijving moeten zijn wat er is gewenst. Daarom zijn wij voor het opzetten van een ambtelijk verantwoordelijk team dat dit beschrijft en bewaakt binnen onze eigen gemeentelijke organisatie.

Alle subsidierelaties van de gemeente dienen jaarlijks een deugdelijke financiële verslaglegging naar de gemeente te overleggen. Dit geld ook voor alle welzijns- en zorgbureau’s. Het monopolie op gemeentelijke subsidie moet eraf en er zal strak moeten worden toegezien op effectieve en efficiënte bedrijfsvoering.

WIJKBUDGETTEN
In Enschede staan de wijkbudgetcommissies los van de wijkraden. Wij vinden dat een mooi vertrekpunt voor de verbinding van wijkbudgetten en initiatiefkracht voor burger participatie. De stap voorwaarts maken naar meer eigenaarschap voor onze inwoners. Ook ‘right to challenge’ zou wat Verbindend Enschede betreft prima passen binnen de wijkbudgetten.