De vrije markt werkt prima, echter tot de overheid (politiek) er zich teveel mee gaat bemoeien en economie is geen voorspellende wetenschap. Sociaal economische ‘beleidsconcurrentie’ heet dat in gemeenteland. Maar hoewel het wordt aangeprezen in de handboeken, zien we in de praktijk dat ambtenaren en managers vooral aansturen op schaalvergroting, fusies en samenvoeging van gemeenten. Verbindend Enschede is stellig van mening dat basis nutsvoorzieningen (eerste levensbehoeften), de zorg en infrastructuur tot de taken van de Rijksoverheid behoren.

En dat zonder zich af te vragen waarom:
– is het ene land welvarender dan het andere?
– zijn grote landen rijker dan kleine?
– zijn grotere regio’s succesvoller dan kleine?
– zijn grotere gemeente succesvoller dan kleine?
– moet je ‘schaalvoordelen’ hebben om economisch mee te kunnen doen?

Verbindend Enschede vindt van niet. Verbindend Enschede vindt juist dat we ze dan ook meer moeten waarderen, al die vakmensen, ambachtslieden, zorgverleners, de ZZPers, MKBers en alle andere mensen die de motor van onze economie en welvaart zijn.

Economische groei en individuele vrijheid zijn daarbij nauw met elkaar verbonden. Het zijn de anders denkenden, de vrije denkers die de basis zijn van de vooruitgang in denken en technologie die de grootste welvaart en rijkste cultuur niet alleen hebben voortgebracht in de wereldgeschiedenis, ook in onze Enschedese en Twentse geschiedenis.

ECONOMIE EN INNOVATIE
Veelal staan hoge werkloosheid en meer armoede in relatie tot elkaar. De laatste jaren is vooral ingezet op de kennisintensieve en innovatieve industrieën en banen. Deze focus heeft er te weinig toe geleidt dat de werkgelegenheid sterker verbeterd dan in de ons omliggende steden. Wij hebben kennelijk de ‘beleidsconcurrentie’ strijd verloren van anderen.  Daarom dient er vol te worden ingezet op het scheppen van werkgelegenheid, te zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, ondernemerschap te stimuleren en speciale aandacht voor familiebedrijven.

TRANSPORT (AIR CARGO FLIGHT / OPSLAG)
Door de gunstige ligging en reeds aanwezige faciliteiten is transport en opslag een van de kansen die bij kunnen dragen aan meer betaalde banen. Er zijn in de regio reeds veel ontwikkelingen op het gebied van transport en opslag. Wij zien daar voor de gemeente Enschede ook kansen en mogelijkheden. Inmiddels zitten we in een situatie dat door de verplichte afboeking van 42 hectare bedrijfsgrond er niet veel bedrijfsgronden beschikbaar zijn. Onze verbinding met XL Businesspark Twente willen we dan ook inzetten om meer rendement te halen uit de beschikbare faciliteiten binnen onze gemeentegrenzen.

Wij staan daarom open voor innovatieve kansen en daar waar de nationale vraag zich voordoet, zullen we serieus kijken naar een mogelijke invulling op het gebied van transport (air cargo flight) / opslag. Vertrekpunt zijn daarbij de kaders van de huidige bestemmingsplannen voor met name Airport Twente. Mocht de ontwikkeling van Airport Twente harder groeien dan is voorzien, waarbij elektrisch vliegen en de inzet van drones op de langere termijn als extra kansrijk zien, dan willen wij ons inzetten dit aan te passen waarbij we tevens de infrastructuur rondom het gebied beoordelen.

Ons huidige transportcentrum zouden we beter willen outilleren en inzetten voor opslag- en distributiefaciliteiten voor binnensingelgebied en bedrijven/winkels in het centrum. Slimme logistieke zero-emissie oplossingen met gebruikmaking van innovatieve transportmiddelen. Dit met als doel vrachtverkeer aldaar te verminderen.

INNOVATIEVE KANSEN
Door de relatieve kleinschaligheid van het huidige Airport Twente is het vervoer van bijvoorbeeld paarden een innovatieve kans. We hebben in de directie omgeving veel maneges die ons zouden kunnen helpen met die ontwikkeling. De import en de export van paarden gaat daarbij natuurlijk verder als alleen paarden die verkocht zijn aan het buitenland.

We kunnen prettige aankomst- en vertrektijden voor reizen over de wereld aanbieden. Met name de zakelijke vluchten hebben hier behoefte aan. Door de opzet van het huidige vliegveld zijn hiervoor grote mogelijkheden. In combinatie met een perfecte service en dienstverlening zou Airport Twente hét business flight center van Nederland kunnen worden.

De particuliere klant die tevens van een goede internationale uitstraling houdt kan hierbij prima aansluiten en zorgen voor betere bezetting van de vluchten en daardoor voor de aanbieders. Daarnaast zouden de toepassing simpel uitgebreid kunnen worden naar unieke belevenissen als: vergaderen in de lucht, trouwen op Airport Twente, Feesten in een vliegtuig, Business Events.

Voor wat betreft onze haven willen we ons inzetten voor een betere invulling. De haven is  nu nog teveel alleen een eindpunt en v.w.b. watertransport is er te weinig transito . Binnen het havenbedrijf Twente willen we ons dan ook inzetten om meer te doen met onze haven waarbij we samen met de ondernemers willen werken een lange termijn ontwikkelingen. Te denken valt aan de huidige haven verplaatsen naar de binnenhaven. De huidige haven zou dan plek kunnen bieden aan een meer recreatieve invulling in combinatie met wonen en horeca.

Wij zouden daarnaast tevens willen kijken in hoeverre in het Enschedese havengebied gevestigde bedrijven meer op hun plaats zijn elders in Twente. Het havengebied zou dan ook een verbinding met Kennispark Twente kunnen krijgen door aan de waterkant innovatieve kantoorruimte te realiseren. Hiervoor zal er echter wel eerst een gedegen kantorenvisie ontwikkeld moeten worden.

We zien nog extra innovatieve werkgelegenheid kansen voor sport, toerisme, recreatie en medisch. We denken daarbij aan:
– tussen Hengelo en Enschede een toeristisch zeer aantrekkelijk attractie met bloemen/planten (à la bollenstreek/Keukenhof) ontwikkelen die aansluit bij de huidige waterloop. Ook hierbij een verbinding naar de nieuwe havenopzet die dan ook aantrekkelijker is voor recreanten. En hoeveel leuker kom je Enschede per trein dan binnen,
– op sportterrein top sportcampus “Het Diekman” leven, leren en werk ontwikkeling op het gebied van sport en gezondheid. Focus gehandicaptensport in samenwerking met Roessingh, de UT en de Twentse ziekenhuizen.

REGIONALE SAMENWERKING
De regio Twente is veel meer dan de 3 zogenaamde bandsteden Enschede, Hengelo en Almelo. Verbindend Enschede heeft dan ook reeds in juli 2020, voor de oprichting van het Twente Board een economisch-strategisch plan geschreven en ideeën gepubliceerd voor de samenwerking binnen de regio Twente. Daarin ook een analyse van alle 14 gemeenten die de regio Twente rijk is.

Subsidie is wat betreft een gezonde samenwerking een mooie stimulering. Het herkennen en erkennen van elkaars soevereiniteit en identiteit is de basis van het doel: een duurzame samenwerking. Dat daarbij de gemeenten ook hun eigen sociaal-economische verantwoordelijkheid hebben is wat betreft Verbindend Enschede ook duidelijk.

Juist de unieke kenmerken van de verschillende gemeenten maakt Twente tot een bijzondere regio. Het versterken van de samenwerking en de sociaaleconomische structuur is voor Twente van groot belang om een economisch sterke en daarmee gepaard gaande gezonde en welvarende regio te blijven. Een regio waar het goed wonen, werken, leven en recreëren is.

Dit niet alleen voor de samenwerking binnen het Twente Board, juist ook voor alle hieruit voortvloeiende samenwerkings verbanden en deelnemingen in verzelfstandigde ondernemingen. Deze gaan we op basis van gezond zakelijk verstand aan, en wat ons betreft is er ook altijd een gezond verstand afscheidingsplan. Politieke zakelijkheid en creativiteit rendeert het best in vrijheid, niet onder dwang.