Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO

Naam lid van de Raad:  Erwin Versteeg

Fractie:  Groep Versteeg

Datum:  10-7-2020

Datum van beantwoording (3 weken na ontvangst): 31-07-2020 mogelijk later ivm reces 18-8-2020 ontvangen

Onderwerp: Military Boekelo

Svp in het beantwoordingsformulier zowel de vragen als de eventueel toelichtende tekst van de vragensteller overnemen !

In de TC Tubantia dd 10-7-2020 stond een uitgebreid artikel over de Military Boekelo. Daarin werd aangegeven ‘De onvrede onder de vrijwilligers speelt al langer, maar kwam in januari tot een uitbarsting’.
In het artikel voorts vele verwijten maar ook wordt er aangegeven dat er een ‘bijzondere bestuursstructuur is’ waardoor het handelen van en controle op de voorzitter van het bestuur van de stichting CCI Boekelo mogelijk niet transparant en onafhankelijk is.

We hebben dan ook de volgende vragen:

 1. Bent u bekend met de inhoud van het artikel in Dagblad Tubantia dd. 10-7-2020

  Antwoord:
  Ja.
 2. Bent u bekend met onze eerdere artikel 35 vragen Military Boekelo.Antwoord: Ja.
 3. Is in het eerste kwartaal 2020 het inhoudelijk en financieel verslag van het evenement 2019 aangeleverd door de ontvanger van de subsidie de Stichting CCI Boekelo
  Zo ja, is er ook inhoudelijk gesproken over het verslag en zijn daar ook de problemen die er speelden aan de orde gekomen
  Zo nee, waarom niet

  Antwoord:

  Ja, het bestuur van de stichting CCI Boekelo heeft op 30 april 2020 het inhoudelijk en financieel verslag van het evenement 2019 aan ons gestuurd. Op 3 juni 2020 is met de
  voorzitter en de penningmeester van het bestuur gesproken over het verslag. Er is niet gesproken over de situatie waar het artikel in Tubantia van 10 juli over gaat. Dit was
  ons op 3 juni niet bekend en is niet ter sprake gebracht (indien dit al voor 3 juni bij het bestuur bekend was).
 4. Was het inhoudelijk en financieel verslag inclusief een samenstellingsverklaring van de accountant.
  Zo ja, welke maatregelen zijn er dan genomen om de negatieve resultaten om te buigen naar positieve.
  Zo nee, waarom is er geen aanvullende informatie gevraagd.

  Antwoord:

  Ja, het was een inhoudelijk en financieel verslag met een samenstellingsverklaring van de accountant. Het evenement 2019 is met een positief resultaat afgesloten.
 5. In het artikel is sprake van ‘een positief eigen vermogen in de jaarrekening 2019’. In het antwoord op de eerdere vragen is sprake van ‘Het bestuur heeft ons laten weten dat zij maatregelen hebben getroffen in de begroting van het evenement 2019 om de negatieve resultaten om te buigen naar positieve.’Kunnen we daaruit concluderen dat het een eenmalige ombuiging betrof die als maatregel is genomen door het bestuur?
  Zo ja, is er ook gesproken over structurele maatregelen. Wel ook graag omschrijven welke maatregelen dit zijn.
  Zo nee, waarom is dit niet besproken.

  Antwoord:
  Het evenement 2019 is met een positief exploitatieresultaat afgesloten. De gemeente is met het bestuur van de stichting in gesprek over de mogelijkheden van het
  opbouwen van een positief eigen vermogen als een structurele maatregel. Hierover zijn nog geen besluiten genomen.
 6. Is er unaniem en namens het voltallige bestuur gesproken tijdens de gesprekken die er zijn geweest tussen de gemeente als ‘subsidiegever’ en het bestuur.
  Zo ja, is er aangegeven dat er onenigheid was binnen het bestuur
  Zo nee, waarom is er in de beantwoording van de eerder gestelde artikel 35 op geen enkele wijze actief aangeven dat er reeds bestuurlijke onenigheid was.

  Antwoord:

  Er is met een vertegenwoordiging gesproken van het bestuur, namelijk de voorzitter en de penningmeester die rechtsbevoegd zijn en spreken namens het bestuur van de
  stichting. Tijdens de gesprekken met de gemeente is niet gesproken over een veronderstelde onenigheid binnen het bestuur. Indien er sprake was van onenigheid
  was dat ons niet bekend en is dit niet door het bestuur ter sprake gebracht. Primair gaat een bestuur over haar eigen aangelegenheden. Zie ook het antwoord op uw vraag
  3 gesteld op 4 december 2019.
 7. Is er bekend hoeveel van de toegekende subsidie voor 2020 niet is gebruikt door de Stichting CCI Boekelo waarvoor ze is aangevraagd en toegekend.
  Zo ja, gaat u gezien de situatie actief op toezien of wellicht terugvordering van deze subsidies
  Zo nee, gaat u daarover met de Stichting CCI Boekelo in gesprek om daar wel op toe te zien of wellicht terugvordering van deze subsidies

  Antwoord:

  Op dit moment is nog niet bekend hoeveel van de verleende subsidie voor 2020 is gebruikt. De financiële bijdrage aan het evenement van de gemeente in de vorm van
  een subsidie bedraagt 3 tot 5% van de totale begroting van het evenement. Gelet op de aard en omvang van het evenement en de daarmee gepaard gaande
  voorbereidingsduur en -kosten verwachten wij, dat de volledige subsidie verantwoord wordt.Wij gaan niet met het bestuur in gesprek over het nu terugvorderen van de subsidie. De verantwoording van de subsidie 2020 vindt in 2021 plaats volgens de in de verordeningen van de gemeente voorgeschreven procedure. Mocht een deel van de subsidie niet gebruikt zijn dan zal die dan worden teruggevorderd.
 8. Is er een tijdlijn wanneer er met de Stichting CCI Boekelo is gesproken
  Zo nee, waarom niet
  Zo ja, kan deze gedeeld worden en dan vanaf november 2019 tot heden

  Antwoord:

  Nee, er is geen tijdlijn. Met de organisatoren van evenementen die onderdeel zijn van het gesubsidieerde programma en meer dan 10.000 euro subsidie ontvangt wordt in
  ieder geval 1x/jaar gesproken. De datum waarop is gekoppeld aan het moment waarop de aanvraag tot vaststelling van de subsidie is ingediend met de inhoudelijke en
  financiële verantwoording van de activiteiten. Naar behoefte van organisator of gemeente vindt er evt. vaker dan 1x/jaar een gesprek plaats. Daarnaast is er contact
  via e-mail en dergelijke en vinden er zo nu en dan bestuurlijke gesprekken plaats over de lange termijn ambities van de stichting CCI Boekelo.
 9. We hebben het al eerder aangegeven, helaas moeten we constateren dat Enschede – gezien de corona/covid-19 crisis – erg kwetsbaar is als evenementenstad.
  Wat gaat u doen om het evenement Military Boekelo een gezonde financiële en organisatorische toekomst te geven.

  Antwoord:

  Wij zijn in gesprek met het bestuur van stichting CCI Boekelo over oplossingsrichtingen ten behoeve van een financieel robuuste organisatie. Wij verwachten in het vierde
  kwartaal 2020 hierover een besluit te kunnen nemen. Primair is het verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting om te zorgen voor een gezond en toekomstbestendig evenement.

Erwin Versteeg,
Groep Versteeg (Verbindend Enschede)