Het moet aan de algoritmes liggen! Maar na het lezen van het artikel dat links nu ook al het monopolie verliest op WOII-vergelijkingen kwam meneer Google met opvallende berichten.

Want wie kent hem nog, Fred Teeven? De robuuste Teeven zoals Jos Heymans schreef in de gedaante van crimefighter. Teeven de man die aftrad nadat de commissie Oosting hem ontmaskerde. Hij bleek helemaal geen crimefighter te zijn maar een weldoener voor Cees H.

Fred Teeven gaf tijdens zijn afscheidsspeech aan dat hij het niet had gedaan ter meerdere eer en glorie van zichzelf. Maar voor Volk en Vaderland.

Een beetje ongelukkig geformuleerd. Want bij ‘Volk en Vaderland’ denkt Nederland natuurlijk allereerst aan het weekblad van de NSBVolk en Vaderland (vaak afgekort tot VoVa) was van 1933 tot 1945 het weekblad van de Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland. Het verscheen in het formaat van een krant en het was propagandistisch van inhoud. De naam Volk en Vaderland werd in 1945 voor 75 jaar verboden verklaard en mag pas in 2023 weer in gebruik worden genomen als naam van een persorgaan.

Om een duiding te geven voor de samenhang in dit geheel; Voor mij is cultuurmarxisme de variant op het communisme van na 1917. Vergelijkingen waarover in het huidige politieke klimaat moet worden gezwegen, zouden  – in het kader van mijn duiding – zelfs in het oude Sovjettijdperk niet misstaan. Kijk alleen al naar de EU. De EU is een bureaucratische moloch en een geldverslindend, megalomaan, links / liberaal project, dat erop is gericht de identiteit en de zelfstandigheid van de deelnemende landen te vernietigen. Vervolgens wordt het ‘onderworpen’ land de mogelijkheid ontnomen om een eigen koers en lotsbestemming te bepalen en gedwongen een maakbaarheidsideaal te volgen.

Zelf zie ik het als voortvloeisels van de Frankfurter Schule en passend bij selectieve solidariteit, selectieve gelijkwaardigheid, de maakbare samenleving en cultuurrelativisme die ons door middel van indoctrinatie via de politiek, bestuur, onderwijs, media door de strot wordt geduwd. En niet te vergeten de kliklijnen inclusief het procederen tegen mogelijke vijanden van ‘hun’ staat.

De Frankfurter Schule die uiteindelijk een verbond werd van marxistische sociologen, die direct of indirect verbonden waren aan het in 1923 opgerichte Institut für Sozialforschung in Frankfurt.

Uiteindelijke vertrok in 1933 een deel van die Frankfurter Schule naar de VS waar ze in de jaren zestig leidinggevend werden in de leer op de universiteiten. Een ander deel voorkomend uit die Frankfurter Schule nestelde zich verder in Europa. Wat uiteindelijk leidde tot de tweede Wereldoorlog dat een gevolg was van Adolf Hitlers racistische machtspolitiek. Later keerde een nieuwe generatie -de naar de VS uitgeweken Frankfurter Schule volgelingen- met hun ideeën terug naar Europa. Zie in dat licht ook de ‘veramerikanisering’ vanaf de jaren ‘60.

Want wat mij opvalt: heel veel mensen die geboren zijn tussen 1950 / 1975 zagen geen kleur en dus ook niet het woord discriminatie. Inmiddels worden we daar wel dagelijks mee lastig gevallen. Vooral nu ‘NieuwLinks’ het conservatief liberalisme ziet als een groepering van ‘witte’ mannen en vrouwen van een bepaalde leeftijd. Terwijl er in hun jeugd er absoluut wel tegenstellingen waren. Maar dat je nozemrelletjes moet gaan beoordelen als rassendiscriminatie is absolute onzin. Het was meer een kwestie van Nederlandse ‘jongens’ die Nederlandse ‘meiden’ zagen bezwijken voor de charmes van Indo’s, Italianen en Spanjaarden.

De gastarbeiders van toen integreerden voor het grootste deel perfect. Daarna kwamen de immigranten in steeds grotere getale met ook nog eens grote culturele verschillen en is het absorptievermogen ook sociaal-maatschappelijk overduidelijk bereikt.

Je kunt je in die zin ook afvragen, is Europa bevrijd? Of is Europa juist bezet door de naar Amerika uitgeweken marxistische sociologen, voortgekomen uit diezelfde Frankfurter Schule? En zijn wij (en Europa) in werkelijkheid van de ene bezetter in handen gekomen van een andere bezetter die bewust onze normen, waarden, tradities en gewoonten ondermijnt. Is dit wat wordt bedoeld met, ‘de maakbare samenleving’? Build Back Better? Tegen 2030 bezit je niets meer, en zal je blij zijn? Kortom, het zijn verwarrende en gevaarlijke tijden!

Waarheidsvinding is voor de cultuurmarxist dan ook niets anders dan het categoriseren van het eigen normatief, wat hiërarchisch denken veronderstelt en afbreuk zou doen aan diversiteit en pluriformiteit.

Bij de Frankfurter Schule zijn het de minderheden die de voorhoede vormen van een revolutie en niet het aloude arbeidersproletariaat van Karl Marx. Je hebt het dan over feministische vrouwen, homoseksuelen, of mensen van een andere cultuur of godsdienst.

Waar de oude Marx leek te worden ‘overklast’ door zijn kompaan Friedrich Engels na het verdwijnen van het IJzeren Gordijn, valt ook het gedroomde EUrabië in duigen. Inmiddels keren de nazaten van de massa (arbeids) immigratie zich tegen ze. Het is op basis van de duiding zoals ik die hier geef, dan ook de eeuwig durende strijd van de marxisten (globalisten) tegen de nationalisten. Vandaar ook de oorsprong vanuit mijn duiding, 1917 – de revolutie in Rusland.

De februari revolutie van 1917 leidde een burgeroorlog in tussen de ‘Roden’ -bolsjewieken / communisten- en de ‘Witten’ -liberalen, mensjewiekensociaal-revolutionairen, Russische adel- die meerdere jaren duurde. Uiteindelijk wonnen de bolsjewieken.

Daarmee was de weg vrijgemaakt voor de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (USSR). De Russische Revolutie was een van de meest ingrijpende gebeurtenissen van de twintigste eeuw. De bolsjewieken/communisten streefden naar een totale herstructurering van maatschappij en economie. Het was hun bedoeling een wereldrevolutie tot stand te brengen; Het communisme zoals uitgetekend door Karl Marx en Friederich Engels.

Marx en Engels kondigden een onvermijdelijke klassenstrijd aan tussen de bourgeoisie en de proletariërs, ofwel de heersende klasse en de arbeidersklasse. Zij die de productiemiddelen bezitten tegenover de niet-bezitters. Deze zou, door het ontstaan van een spontane arbeidersopstand, uiteindelijk gewonnen worden door de arbeidersklasse, waarna een klasseloze (communistische) maatschappij zou ontstaan (Build Back Better).

De filosofie van Marx zit verweven in lokale en landelijke politieke partijen als GroenLinks, PvdA, SP, D66 maar inmiddels ook in het naar links geradicaliseerde VVD. Waar in de politiek dualisme de norm zou moeten zijn is het vooral monopolistisch. We zitten op een glijdende schaal en posities in de verschillende instituties zijn ingenomen door de kring van bevoordeelden. We zitten zo lijkt het soms mogelijk al op het liberale DDR niveau. Opvallend in die zin: Marx had ook een Nederlandse link. De Nederlandse moeder van Marx kwam uit een vermogende zakenfamilie, die generaties later het bedrijf Philips opricht. Als Marx in 1850 financiële problemen krijgt en met zijn gezin uit zijn woning gezet wordt, leeft hij een tijd van voorschotten op zijn moeders erfenis. Frits Philips zou later gezegd hebben: ‘Marx had ‘Das Kapital’, maar wij hebben hét kapitaal.

Corona / Covid19 heeft nu enkel een smeulend vuur aangewakkerd. Het is een uiting van veel opgekropte woede en uitzichtloosheid. En dan doet Mark Rutte destijds de avondklokrellen af met ‘niet geïnteresseerd te zijn in sociologische verklaringen’. Grapperhaus, deed de excessen rond oud en nieuw 2020-2021 af met ASO gedrag want het was maar een klein offer om je aan de regels te houden. En zo benoemt hij de frustraties bij voetbalsupporters ‘opgekropt coronatestosteron’ ook, want het zijn allemaal mannen.

Het gaat niet om de ‘arm voor arm / prikje voor prikje’ dwang die Hugo de Jonge zegt niet toe te passen.

We zitten opgezadeld met bestuurders die geen leiders zijn. Dergelijke capaciteiten overigens ook niet hebben en ook nooit zullen krijgen. Het zijn stuk voor stuk politieke managers die getraind zijn om vooral geen verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van hun beleid in de echte wereld. Managers die zich verstoppen achter instituten als het OMT, RIVM.

Politieke managers die er ook verantwoordelijk voor zijn dat de politiemensen inmiddels worden gezien als de verpersoonlijking van hun gebrek aan politiek leiderschap en wat voor de huidige maatschappelijk onvrede verantwoordelijk is, maar die zelf verantwoordelijkheid opzichtig proberen te ontlopen.

Politieke managers, verantwoordelijk voor de woonproblematiek, het zorginfarct en toenemende onveiligheid. We moeten er dan ook voor waken dat Corona / Covid19 niet de lont in het kruitvat wordt -ook in Nederland- die zomaar definitief gaat branden.

Om te voorkomen dat er wel een foute leider opstaat, kan de zittende elite – als ze (burger) oorlogen wil voorkomen – het beste een uitzicht bieden. Nieuwe verkiezingen uitschrijven voor 16 maart 2022. Dan kan – Nederland eerst! – op gemeentelijk en landelijk niveau op politieke wijze worden afgerekend met de gevaarlijke machtspolitiek van de zittende elite.

#WijStaanVoor! Een stad en land met oor en oog voor alle inwoners #GR2022

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede / Nederland is het waard!