Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO

Naam lid van de Raad:  Erwin Versteeg

Fractie:  Groep Versteeg

Datum:  25-8-2021

Datum van beantwoording (3 weken na ontvangst): 25 augustus 2021

Onderwerp: COA flexwonen in buurten en dorpen

Op 8 april 2021 heeft Verbindend Enschede vragen gesteld die betrekking hebben op:
– sociale huurwoningen
– voorrang statushouders
– opvang in een asielzoekerscentrum

Deze vragen zijn beoordeeld als technisch en politieke vragen en ook als zodanig beantwoord en afgehandeld.

Nu kregen we op vrijdag 9 juli 2021 een memo in de mail die ook via de officiële stukkenstroom zou volgen. Het betrof een memo over een: Verkennend gesprek gemeente Enschede en COA.
De vermelde datum was 15 april 2021.

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Erwin Versteeg inzake COA flexwonen in buurten en dorpen.
1) Waarom hebben we dit verslag zo laat ontvangen?

Antwoord
We hebben lang moeten wachten op instemming van het COA over het opgestelde verslag van het verkennend gesprek tussen de gemeente Enschede en het COA.

2) Was 15 april 2021 ook de dag waarop het gesprek heeft plaatsgevonden?
Zo ja, hebben er intussen tijd activiteiten plaatsgevonden die invulling geven aan deze zoals het COA ze noemt ‘flexibele opvangvormen’ ?
Zo nee, wanneer heeft het gesprek dan plaatsgevonden?

Antwoord
Het gesprek heeft plaatsgevonden op 15 april 2021. Nadien hebben er geen activiteiten plaatsgevonden die hieraan invulling geven.

3) Zijn er al verkenningen geweest om de transitie te bewerkstelligen die er nodig is om
stapsgewijs te bewegen naar de toekomstige (flexibele) opvangcapaciteit voor asielzoekers.
Zo ja, welke?
Zo nee, zijn er vervolg gesprekken geweest of gepland?

Antwoord
Er zijn geen verkenningen geweest. Tot op heden zijn er geen vervolggesprekken gepland.

4) Zoals u (inmiddels hopelijk) weet heeft Groep Versteeg / Verbindend Enschede reeds december 2020 een raadsinitiatief huisvestingsverordening / huisvestingsvergunning. In de
technische sessie over de mogelijkheden van de het instrument huisvestingsverordening in combinatie met de huisvestingvergunning is inmiddels wel duidelijk dat de opvang asielzoekers kan worden geregeld met dit instrument.
Bent u dat met ons eens?
Zo nee, wat is er dan anders aan asielzoekers, die dus geen verblijfstatus hebben in vergelijking met bijvoorbeeld dak- en thuislozen, ex-gedetineerden of andere vormen van begeleid wonen?

Antwoord
Asielzoekers worden gehuisvest door het COA. Wat betreft de huisvesting – behoudens onze rol op gebied van ruimtelijke ordening – is de gemeente hier geen partij in. Zodra men een
status ontvangt komt de gemeente in beeld voor de huisvestingsopgave.

5) Het gesprek met de COA ging over ‘flexibele opvangvormen’. Is flexwonen zoals in een technische sessie dd 7-6-2021 is toegelicht een flexibele opvangvorm.
Zo ja, waarom is dit niet meegenomen in de technische sessie ‘meer wonen minder zorg’?

Antwoord
Het COA is voornemens de opvanglocaties flexibel in te zetten. Het flexwonen zoals toegelicht in de technische sessie is een flexibele woonvorm, geen flexibele opvangvorm.
Beide sporen lopen parallel aan elkaar, waarbij de ideeën van het COA nog pril zijn en (nog) niet gekoppeld zijn aan gemeentelijke trajecten. Vanwege de inhoudelijke verschillen (woonvorm vs opvangvorm) was een koppeling in deze ook niet juist.

6) Kan B&W zich voorstellen dat nu de indruk ontstaat dat bewust niet is aangegeven dat de COA ‘flexibele opvangvormen’ deel uitmaakt van het flexwonen en dat het verslag om die reden zo laat is verstuurd.
Zo nee, bestaat ‘toeval’ dus toch volgens B&W?

Antwoord
Nee, dat kunnen wij ons niet voorstellen. Omdat beide termen ‘flexibel’ in zich hebben, kunnen wij ons wel voorstellen dat u een koppeling tussen beide onderwerpen heeft gemaakt.

7) Wanneer en hoe gaat B&W duidelijk maken waar en in welke buurten / dorpen (flexibele) opvangcapaciteit voor asielzoekers komen?

Antwoord
In het gesprek met het COA op 15 april 2021 heeft zij niet een concrete vraag neergelegd voor opvangcapaciteit in Enschede. Hierdoor is er nu geen sprake van een zoektocht naar een locatie in Enschede.

8) Wie en hoe wordt bepaald of iemand ‘primair evident kansrijke’ asielzoeker is en zijn dan niet primair evident kansrijke asielzoekers kansloos en is bij B&W bekend of deze dan uitgezet worden?

Antwoord
Het is aan de IND om te bepalen of een asielzoeker “primair kansrijk” is voor een asielvergunning. Dit is onderdeel van hun sporenbeleid. Iemand die niet primair evident kansrijk is, is niet per definitie, in uw bewoording, kansloos. Na behandeling van de asielaanvraag wordt duidelijk of een asielzoeker een vergunning wordt verleend. Het is niet bij het College van B&W bekend of iemand dan wordt uitgezet. Dit is aan het ministerie van Justitie en Veiligheid.

9) Wanneer en hoe wordt de raad betrokken in dit proces om te komen tot flexibele opvangvormen voor primair evident kansrijke asielzoekers en zal er een participatie traject komen?

Antwoord
Zoals aangegeven in de raadsbrief van 8 juli (kenmerk 2100061384) is het aan de gemeenteraad of en welke kaders zij ons wil meegeven dan wel slechts wilt volstaan met een principe uitspraak (ja of nee) over de opvang van asielzoekers.

10) Is B&W het eens met Groep Versteeg / Verbindend Enschede dat de veiligheid en aantasting leefomgeving op verschillende plekken in onze gemeente om uiteenlopende redenen onder druk staat?
Zo ja, waarom dan niet eerst deze problemen op lossen alvorens nog meer voorspelbare problematiek naar Enschede halen en ziet B&W in de huisvestingsverordening / huisvestingsvergunning een instrument om (mee) invulling te geven aan het oplossen en voorkomen van de problemen aangaande veiligheid en aantasting leefomgeving?

Antwoord
Enschede heeft net als iedere stad te maken met het thema veiligheid en leefbaarheid. Zoals in de technische sessie is aangegeven wordt in het laatste kwartaal van 2021 een discussienota aan de raad aangeboden met daarin de verschillende scenario’s om meer grip te krijgen op de woningmarkt. De huisvestingsvergunning en huisvestingsverordening zijn hier onderdeel van.

11) Is B&W het eens met Groep Versteeg / Verbindend Enschede dat naast, wat dan wordt getypeerd als ‘grootstedelijke problematiek’ ook de woningmarkt in Enschede in verschillende segmenten om verschillende redenen onder druk staat?
Zo nee, hoe word voorkomen dat de ‘flexibele opvangvormen’ voor asielzoekers niet ten koste gaan van huidige woningzoekenden zoals starters op de woningmarkt en spoedzoekers.

Antwoord
Het onderzoek van RIGO (zoals toegelicht in de technische sessie) naar de druk op de woningmarkt in Enschede wordt in september afgerond. De uitkomsten van het onderzoek worden vertaald in scenario’s. Deze leggen we in een discussienota voor aan de raad in het laatste kwartaal 2021.

Erwin Versteeg
Groep Versteeg / Verbindend Enschede