Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO

Naam lid van de Raad:  Erwin Versteeg

Fractie:  Groep Versteeg

Datum:  11-8-2021

Datum van bea6ntwoording (3 weken na ontvangst): 25 augustus 2021

Onderwerp: bijverdienste in bijstand en zonnepanelen tegen 0% rente

Inleiding
Bent u ermee bekend dat het Europees Hof besliste dat eigenaren van zonnepanelen recht hebben op BTW-teruggave. Dit omdat de exploitatie van zonnepanelen op of nabij de woning in
de ogen van het Europees Hof van Justitie een economische activiteit is. Door gebruik te maken van reguliere regelgeving kunnen daarmee particulieren de betaalde BTW terug vragen.
Veruit de meeste particuliere eigenaren van zonnepanelen krijgen namelijk BTW (nadat ze een BTW nummer hebben aangevraagd) terug voor aanschaf en installatie, maar dragen vervolgens geen omzetbelasting af over de elektriciteit die zij aan het net leveren. Daarvoor gebruiken ze de kleine ondernemersregeling (KOR). Die regeling biedt tot een omzet van € 20.000 per jaar vrijstelling voor BTW.

Vraag 1:
Bent u bekend met deze regelgeving?
Zo ja, bent u het met ons eens dat deze financiële prikkel een extra stimulans kan zijn om zonnepanelen aan te schaffen?
Zo nee, kunt u zich verdiepen in deze regelgeving?

Antwoord:
Wij zijn bekend met de fiscale gevolgen van het arrest van Hof van Justitie EU van 20 juni 2013 en wij delen uw mening dat de teruggave van de btw op de aanschaf van de zonnepanelen, gecombineerd met de Kleineondernemersregeling na de aanschaf, een extra stimulans vormt om over te gaan tot de aanschaf van zonnepanelen.

Vraag 2:
Bent u het met ons eens dat wij als lokale overheid duurzaamheid moeten bevorderen als dit kan door het verhogen van service en dienstverlening?
Zo ja, ziet u kans dit ook te doen door onze inwoners te ondersteunen met de formaliteiten rondom deze regelgeving cq ze daadwerkelijk uit te voeren voor onze inwoners?
Zo nee, waarom dan niet?

Antwoord:
Wij delen uw mening dat er voor de gemeente een taak is weggelegd om een duurzame ontwikkeling van de gemeente te bevorderen. En als een specifieke vorm van dienstverlening vanuit de gemeente daaraan kan bijdragen, dan staan we daar open voor. Voor het terugvragen van de BTW bij de aanschaf van zonnepanelen bestaan echter al goede handleidingen. Zie daarvoor bijvoorbeeld:
-www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/btw-terugvragen-voorzonnepanelen-ik-ben-particulier
en
www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/btw-op-zonnepanelenterugvragen/

En er hebben ons ook geen signalen bereikt dat problemen bij het terugvragen van de BTW bij de aanschaf van zonnepanelen voor inwoners een drempel vormt om daartoe over te gaan. Bedrijven die zonnepanelen aanbieden ondersteunen hierbij vaak ook zelf. In verband met het voorgaande zien wij voor de gemeente geen rol weggelegd om hierbij ondersteuning aan te bieden.

Vraag 3:
Kunnen mensen die gebruik maken van bijstand, deze regelgeving gebruik maken zonder dat het wordt aangemerkt als ‘bijverdienste’?
Zo ja, ziet u dan ook kans om 0% rente leningen te verstrekken aan mensen in de bijstand zodat zij hun (koop) huizen ook kunnen verduurzamen.
Zo nee, ook als het wordt gezien door ons als gemeente binnen de € 1700,- vrijwilligers vergoeding.

Antwoord:
De terugontvangen BTW bij aanschaf van zonnepanelen zien wij als een korting op de aanschaf van zonnepanelen en is daarmee geen inkomen dat verrekend dient te worden met een uitkering ingevolge de Participatiewet. Ook de besparing die het hebben van zonnepanelen kan hebben wanneer men meer energie opwekt dan men zelf verbruikt wordt niet als inkomen gezien en dus ook niet verrekend met de uitkering ingevolge de Participatiewet. Zie in dit verband ook de brief Staatssecretaris Van Ark van 14 januari 2020, die als bijlage is toegevoegd.
De vrijwilligersvergoeding die vrijgelaten wordt indien men een uitkering ingevolgde de Participatiewet ontvangt, is bedoeld als een beloning/vergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk. Het aanschaffen en plaatsen van zonnepanelen valt hier niet onder. Voor het antwoord op de vraag of wij kansen zien om leningen te verstrekken aan mensen in de bijstand, zie de reactie op vraag 4.

Vraag 4:
Bent u het met ons eens dat we een 0% renteregeling, onder nader vast te stellen voorwaarden aan alle inwoners van Enschede aan zouden moeten bieden om op deze wijze de verduurzaming van woningen te bevorderen.
Zo nee, waarom niet
Zo ja, bent u bereid om dit uit te werken of is daar een andere stimulans voor nodig en welke?

Antwoord:
In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over uitbreiding en verbetering van financiële instrumenten voor het verduurzamen van woningen. Ook voor mensen die hier nu niet voor in aanmerking komen, bijvoorbeeld omdat ze een laag inkomen hebben. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij het Rijk en de financiële sector.
De afgelopen maanden hebben de betreffende partijen intensief overleg gevoerd over de manier waarop de verduurzaming van woningen voor iedereen betaalbaar kan worden.
Daarbij zijn al flinke stappen gezet:
– De Rijksoverheid heeft het Warmtefonds in het leven geroepen. Dit fonds biedt leningen aan voor woningeigenaren om de woning te verduurzamen tegen een aantrekkelijke rente, zonder afsluitkosten.
– Binnen de hiervoor genoemde regelnig is er voor woningeigenaren die op basis van hun inkomen niet (extra) kunnen lenen een additioneel financieringsproduct ontwikkeld. Zij kunnen tegen zachte voorwaarden lenen, met maandlasten die passen bij hun financiële mogelijkheden. Ook is het risico op het ontstaan van een restschuld weggenomen. Op dit moment is deze leenvorm alleen toegankelijk voor mensen die wonen in een wijk die door de gemeente is aangewezen als wijk waar stappen richting aardgasvrij gezet gaan worden.
– Ook zijn er meer mogelijkheden gekomen om subsidie aan te vragen voor duurzaamheidsmaatregelen in de woning.

Dit is ons inziens nog niet voldoende om iedereen te ondersteunen bij het op een woonlastenneutrale manier verduurzamen van de woning. Aanvullende maatregelen blijven nodig. Maar dat is niet iets dat op lokaal niveau geregeld moet worden. De complexiteit en eventuele risico’s zijn daarvoor te groot.

Enschede, 31 augustus 2021
Burgemeester en Wethouders van Enschede,