Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO

Naam lid van de Raad:  Erwin Versteeg

Fractie:  Groep Versteeg (Verbindend Enschede)

Datum:  21-7-2021

Datum van beantwoording: 31-8-2021

Onderwerp: Kosten WMO en nieuwe aanbesteding

Inleiding
Op 21 juli verscheen in TC Tubantia het bericht ‘Gemeente waarschuwt: kosten WMO rijzen de pan uit.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

1) Is er in het verleden succesvol bezuinigt op de uitgaven WMO?
Zo ja, is aan te geven op welk onderdeel van de WMO en voor welk bedrag
Zo nee, waarom niet

Antwoord:
Er zijn door uw raad een aantal bezuinigingen ingeboekt op verschillende onderdelen van de Wmo. Op de ondersteuning huishouden is een taakstelling van €500.000,-, op het scheiden van wonen en zorg is een taakstelling van €650.000,- (alleen het Wmo deel) en op het realiseren van de algemene voorzieningen is er een taakstelling ingeboekt van €750.000,-. Door de inzet op algemene voorzieningen is de verwachting dat er kan worden bezuinigd op tweedelijns voorzieningen. Verder zetten we in op het realiseren van algemene en collectieve voorzieningen op grond van de transformatieopdracht van de gemeenteraad. In de verantwoording vanuit het Huis van sturing die aan uw raad is gestuurd kunt u het verloop van deze ontwikkelingen teruglezen.

2) Heeft de nieuwe aanbesteding alleen betrekking op rolstoelen, scootmobielen, trapliften; de zogenaamde hulpmiddelen business?
Zo nee, waarop nog meer
Zo ja, wanneer zijn dan de andere kavels binnen de WMO toe aan een nieuwe aanbesteding

Antwoord:
De nieuwe aanbesteding heeft betrekking op de hulpmiddelen. Hiermee kopen we rolstoelen, scootmobielen, tilliften, douchestoelen, transferhulpmiddelen, kinderduwwagens en autostoelen, driewielfietsen en handbikes in. Trapliften kopen we op een andere manier in, dit contract loopt tot 2023.

3) Wordt in de aanbesteding ook de inzet van mensen (uit de gemeente Enschede) met een afstand tot de arbeidsmarkt of moeilijk plaatsbare bijstand gerechtigden als weging en beoordeling mee genomen?
Zo nee, waarom niet

Antwoord:
Ja, hier wordt rekening mee gehouden. Dit maakt onderdeel uit van het inkoopbeleid van de gemeente Enschede.

4) Er wordt nu reeds rekening gehouden met een fors hogere uitgaven. Is nu al aan te geven voor welk bedrag?
Zo nee, wanneer dan wel
Zo ja, wordt hier in de programmabegroting reeds rekening mee gehouden

Antwoord:
Meer informatie hierover vindt u in de raadsbrief van 12 juni jl. met het kenmerk 2100042505. In deze raadsbrief staat dat de verwachting is dat de kosten van de Wmo hulpmiddelen zullen
stijgen. In de aanbesteding wordt de toekomstige leverancier uitgedaagd om zich in te spannen om tijdens de contractperiode de kosten te verlagen. Om de stijging van de uitgaven zoveel mogelijk te beheersen wordt de uitvoering van het contract, de verstrekkingen en de uitgaven periodiek gemonitord en geëvalueerd. De daadwerkelijke stijging van de tarieven is pas bekend nadat het gehele gunningsproces is doorlopen. We zullen u hier vervolgens zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengen, zodat u dit mee kunt nemen in de integrale afweging van de programmabegroting.

5) Wordt er ook gekeken naar de mogelijkheid om de uitgifte en het beheer als gemeente Enschede te gaan doen. Waarbij er tevens mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of moeilijk plaatsbare bijstand gerechtigden worden ingezet?
Zo ja, wanneer komt deze business case naar de raad
Zo nee, waarom niet

Antwoord:
In de voorbereiding op deze aanbesteding is onderzocht of het depotbeheer door de gemeente zelf uitgevoerd kan worden of dat het voordeliger is om dit over te dragen aan de leverancier. Het college heeft besloten om niet gebruik te maken van een gemeentelijk depot omdat daarmee leveranciers in staat worden gesteld bestaande voorzieningen landelijk in te etten. Doordat de leverancier voorzieningen die in Enschede niet langer nodig zijn ergens anders in kan zetten wordt de inkoopprijs voor hulpmiddelen voor de gemeente Enschede lager en bevordert de gemeente duurzaamheid. Er wordt geen business case uitgewerkt voor de raad.

5)Wordt er ook gekeken naar de mogelijkheid om de uitgifte en het beheer in co-makership te gaan doen. Waarbij er tevens mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of moeilijk plaatsbare bijstand gerechtigden worden ingezet?
Zo ja, wanneer komt deze business case naar de raad
Zo nee, waarom niet

Antwoord:
Uit onderzoek voorafgaand aan de aanbesteding is dit onderzocht en is gebleken dat door het volume en de complexiteit van de middelen dit niet uitvoerbaar is.

6) Er wordt vanuit het VNG gewerkt aan een verbeteragenda hulpmiddelen. Is hier contact mee?
Zo ja, wanner komen deze bevindingen naar de raad
Zo nee, waarom niet

Antwoord:
De werkwijze van de gemeente Enschede is getoetst aan de verbeteragenda hulpmiddelen. De gemeente Enschede werkt conform de verbeteragenda en dit wordt meegenomen in de afspraken met de leveranciers.

Enschede, 31 augustus 2021

Burgemeester en Wethouders van Enschede,
de loco-Secretaris, de Burgemeester,
E.A. Smit dr. G.O. van Veldhuizen