De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: Vaststelling Energievisie

Stellen het volgende amendement voor:
– de inleiding compleet te maken zodat de oorsprong als de juridische status van de RES duidelijk is

Toelichting (gemotiveerd):
– het is belangirjk dat de historische context van ingrijpende gebeurtenissen goed en op de juiste wijze worden weergegeven. Niet alleen omdat er alleen dan op de juiste wijze verantwoording kan worden afgelegd, maar met name om mogelijke gevolgen en eventuele aanpassingen om welke reden ook niet tot gevolg hebben dat de basis aangetast.
– ondanks dat klimaat verandering een heel complex onderwerp is, dat er vele discussies zijn waar en hoe de invloed van de mens erop is, we moeten een gezonde zorg hebben voor milieu en duurzaamheid

Besluit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:
De inleiding te starten met de volgende tekst:
Het uitgangspunt dat wij moeten nemen is het in 2015 vastgestelde Klimaatakkoord van Parijs. Daarin is vastgelegd dat de opwarming van de aarde tot 2 graden dient te worden beperkt ten opzichte van het pre- industriële tijdperk en dat er naar gestreefd moet worden om die opwarming tot 1,5 graad te beperken. Het akkoord van Parijs is inmiddels door bijna 200 landen ondertekend, waaronder Nederland.

Het akkoord van Parijs is de doorvertaling van het protocol van Kyoto uit 1997 (onderdeel van het klimaatakkoord van Kyoto) waarin werd vastgelegd dat de deelnemende landen ook een deel van hun vermindering van de uitstoot van broeikasgassen mogen omzetten in maatregelen in het buitenland omdat sommige milieu gunstige maatregelen elders goedkoper te realiseren dan in eigen land. Het concrete doel in het klimaatakkoord van Kyoto was ‘het stabiliseren van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer op een zodanig niveau, dat een gevaarlijke menselijke invloed op het klimaat wordt voorkomen’. Dit akkoord dat niet bindend was is in Nederland doorvertaald naar beleid.

Deze Energievisie is voor Enschede de inbreng voor de Regionale energiestrategie (RES) Twente. Opgemerkt moet wel worden, er is geen enkele juridische afdwingbaarheid richting de RES. Er is geen formeel besluit, er is geen aanwijzing van een minister en er is geen wettelijke grondslag voor de RES-regio’s. In het algemeen kan echter worden gesteld dat een overgrote meerderheid voorstander is van een goed milieu en duurzaamheid.

Het klimaatakkoord van Parijs, de basis van deze energievisie legt een verband tussen opwarming en CO2. Maar C02 bijvoorbeeld is niet de oorzaak van temperatuurstijging. Bekend is dat de natuur zelf C02 produceert en dat C02 nodig is om de aarde mooi groen te houden.

Een veelgebruikte methode om te bepalen of CO2 de oorzaak is van toename temperatuur is drie elementen apart te meten.
• de intensiteit van de zon
• de gemeten temperatuur
• CO2 en andere broeigassen

De afgelopen decennia zijn de wetenschappers druk in de weer met het ‘afpellen’ van de natuurlijke factoren die het klimaat beïnvloeden. Zulke berekeningen voerde men ook uit voor de schommelingen in de aardbaan, omslagen in de zeestromen, ozon, kosmische straling, veranderend landgebruik enzovoorts.

Al die natuurlijke omstandigheden leveren een wiebelende klimaatgrafiek op, die heel aardig meebeweegt met de werkelijk gemeten wereldtemperatuur. Met één verschil: het wordt niet, zoals in het echt, warmer. Alleen door CO2 en andere broeikasgassen toe te voegen aan de mix, gaat de wereldtemperatuur omhoog.

Daarop heeft men de conclusie getrokken: CO2 is de hand die de wereldtemperatuur optilt.

Voor:
Tegen:

Ingetrokken nadat de wethouder heeft toegezegd dat deze de juiste tekst zal aanleveren.