Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO

Naam lid van de Raad: Erwin Versteeg

Fractie:  Groep Versteeg (Verbindend Enschede)

Datum:  4-12-2019

Datum van beantwoording:  11-1-2020

Onderwerp: Military Boekelo

Svp in het beantwoordingsformulier zowel de vragen als de eventueel toelichtende tekst van de vragensteller overnemen !

In 2017 heeft de Gemeente Enschede een gemeentegarantie aan de Stichting CCI Boekelo van maximaal € 500.000,00 en een maximale looptijd van 10 jaar verstrekt aan de Military.
Daardoor konden zij onder gunstige voorwaarden een lening afsluiten.

1) Op welke wijze worden de financiën van de Stichting CCI Boekelo gemonitord en wanneer is dat voor het laatst gedaan?
Antwoord: Het risico voor de aan de Stichting CCI Boekelo afgegeven gemeentegarantie wordt tweemaal per jaar gemonitord (bij het opstellen van de gemeentebegroting en de jaarrekening). Het risico is dus bij het opstellen van de Gemeentebegroting 2020-2023 voor een laatste keer beoordeeld.

2) Hoe is de financiële situatie van de Stichting CCI Boekelo en kan deze voldoen aan haar financiële verplichtingen inclusief het uitbetalen van de prijzen gelden van de afgelopen jaar(en)?
Antwoord: Vanuit de afgegeven garantstelling aan Stichting CCI Boekelo is tot op heden voldaan aan de rente- en aflossingsverplichtingen richting de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).
Op grond van de subsidieregeling Culturele Activiteiten 2014, hoofdstuk 7 Evenementen ontvangt de Stichting CCI Boekelo jaarlijks een bijdrage voor de organisatie van het topsportevenement Military Boekelo Enschede. De subsidie bedraagt circa 3 – 5% van de totale begroting van het evenement. Op grond van de subsidievereisten verantwoordt de Stichting de besteding ervan door middel van een inhoudelijk en financieel verslag inclusief een samenstellingsverklaring van de accountant. De Stichting komt deze verplichting na.

Het bestuur rapporteerde dat het evenement 2018 is afgesloten met een negatief exploitatieresultaat als gevolg van hogere huisvestings- en personeelskosten door de verhuizing naar het nieuwe terrein en tegenvallende sponsorinkomsten. Het bestuur heeft ons laten weten dat zij maatregelen hebben getroffen in de begroting van het evenement ontvangen wij het inhoudelijk en financieel verslag van het evenement 2019.

3) Op welke wijze zijn er binnen de voorwaarden ook eisen gesteld aan de samenstelling van het bestuur van de Stichting CCI Boekelo?
Antwoord: In de voorwaarden behorend bij de garantstelling ten behoeve van de lening van de BNG zijn geen eisen gesteld aan de samenstelling van het bestuur van de Stichting. Een Stichting is een rechtspersoon dat bij de oprichting statuten (grondregels) bepaalt, onder meer over het doel van de stichting, hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden en hoe besluitvorming
plaats vindt binnen de stichting. De gemeente gaat hier niet over.

4) Zijn er wijzigingen binnen het bestuur die van invloed zijn op de continuïteit van de Stichting CCI Boekelo? Zo ja dan graag uw uitleg.
Antwoord: zie beantwoording vraag 3.

Enschede, 7 januari 2020

Burgemeester en Wethouders van Enschede,
de loco-Secretaris,
E.A. Smit

de Burgemeester,
dr. G.O. van Veldhuizen