Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO

Naam lid van de Raad:  Erwin Versteeg

Fractie:  Groep Versteeg

Datum:  12-8-2019

Datum van beantwoording (3 weken na ontvangst): 3 september 2019

Onderwerp: Vakantie statushouders

Bijstand en vakantie
Mensen met een bijstand uitkering moeten melden als ze op vakantie gaan. De website van de gemeente Enschede geeft aan:
U moet aan de gemeente en – als dat van toepassing is – uw werkgever, het UWV, het opleidingsinstituut of aan de begeleidingsinstantie doorgeven waar en hoe u tijdens de vakantieperiode bereikbaar bent. Zorg er eventueel voor dat de post wordt doorgestuurd naar uw vakantieadres.

Naar het buitenland met vakantie
Dan moet u minimaal twee weken voor vertrek toestemming vragen. Ook geeft u door waar u heen gaat. Bij terugkomst moet u dit op de dag dat u terug bent direct doorgeven aan de gemeente. Lukt dat niet, doe dit dan op de eerstvolgende werkdag. Kijk bij ‘Bijzonderheden’ voor de regels waar u zich aan moet houden. U mag maximaal vier weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven met behoud van uw uitkering. De reden waarvoor u in het buitenland bent maakt niet uit. Als u langer dan vier weken naar het buitenland gaat, dan beëindigt de gemeente uw uitkering na vier weken. Ook als u toestemming heeft om langer naar het buitenland te gaan, wordt uw uitkering na vier weken beëindigd.

De gemeente Enschede begeleidt de statushouders sinds 2018 extra zo bleek uit antwoorden op vragen:
De meeste gemeenten, inclusief Enschede, zijn al druk bezig om zich voor te bereiden op deze nieuwe Wet Inburgering die per 1 januari 2021 van kracht wordt. De gemeente Enschede is bijvoorbeeld in 2018 gestart met het intensiever begeleiden van statushouders en het voeren van regie op de integratie. Op dit moment worden alle statushouders die vanaf 2016 in Enschede zijn gekomen begeleid door het Regieteam. Met deze aanpak hebben we statushouders sneller en beter in beeld dan voorheen, waardoor we hen ook beter kunnen ondersteunen in het meedoen in de Enschedese maatschappij. Ook zijn voor de inburgeraars, Adviseurs Werk aangesteld die kennis hebben van de inburgering én van uitplaatsing op de arbeidsmarkt.

Vraag 1
Is bekend hoeveel statushouders die een uitkering ontvangen, een aanvraag ingediend hebben voor een vakantie in het buitenland?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, hoeveel?

Antwoord
In 2018 zijn 88 meldingen voor een verblijf in het buitenland gedaan.
In 2019 zijn 81 meldingen voor een verblijf in het buitenland gedaan.

Vraag 2
Hoeveel aanvragen zijn er afgewezen en toegewezen?

Antwoord 
Mensen met een bijstandsuitkering moeten een melding doen als ze naar het buitenland gaan. Het melden is belangrijk omdat verblijf in het buitenland van invloed is op het recht op uitkering (na meer dan 4 weken buitenland per kalenderjaar wordt de uitkering namelijk beëindigd). Bij de meeste gemeenten (zo ook Enschede) wordt het melden “toestemming vragen” genoemd, om het belang van het melden te benadrukken. We kunnen bij een melding het verblijf in het buitenland niet weigeren of afwijzen, maar geven wel aan wat de beëindigd of dat een maatregel wordt opgelegd als door het verblijf in het buitenland een het gevolgde traject schade oploopt). Er is dus geen sprake van afwijzing, maar bij elke melding is wel aangegeven wat de gevolgen zijn van het verblijf in het buitenland.

Vraag 3
Is bekend naar welke landen de aanvragers met status wilden?
Zo nee, waarom niet, dit is namelijk wel een van de voorwaarden.
Zo ja, welke landen betrof het?

Antwoord 
Ja. 77% van de statushouders heeft een verblijf in een Europees land gemeld. 5% verbleef volgens de melding in Aziatische landen. 18% van de meldingen betrof verblijf in Afrikaanse landen.

Vraag 4
Waren dit ook de landen van oorspronkelijke herkomst?
Zo ja, welke landen betrof het?

Antwoord
Nee.

Vraag 5
Krijgen deze statushouders een remigratie programma aangeboden?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, hoelang gaat dit duren en wanneer gaan ze dan terug naar hun land van herkomst?

Antwoord
Nee, de gemeente heeft geen taak in gedwongen of vrijwillige remigratie. Bij gedwongen remigratie ligt de taak bij de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND). Voor vrijwillige remigratie kan men, op grond van de Remigratiewet, ondersteund worden door Vluchtelingenwerk of het Nederlands Migratie Instituut.

Vraag 6
Heeft de gemeente, (of is bekend dat een andere instantie heeft) bijgedragen in de kosten van de vakantie?
Zo ja, wie en welk bedrag?

Antwoord
Mensen met een bijstandsuitkering bouwen 5% vakantiegeld over hun uitkering op. Dit wordt jaarlijks in juni uitgekeerd.

Vraag 7
Waren dit ook de landen van oorspronkelijke herkomst?
Zo ja, heeft dit consequentie voor de uiteindelijke status. Dit in verband met vluchtelingen status en dus nu veilig land.
Zo nee, welke landen betrof het dan wel?

Antwoord
Zie bovenstaand.

Vraag 8
Is bekend wie de kosten van de vakantie voor de vluchtelingen betaalt?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, wie heeft dit betaald en wat waren de kosten?

Antwoord
Zie bovenstaand.

Vraag 9
Is iedereen binnen de 4 weken termijn gebleven?
Zo ja, hoe is dit gecontroleerd?
Zo nee, wat is de consequentie en kunnen deze nog terugkeren naar Enschede?

Antwoord
Nee. In 2018 is het voor zover bekend twee keer voorgekomen dat een statushouder de termijn van 28 dagen heeft overschreden. In deze gevallen gold dezelfde consequentie als voor andere mensen met een bijstandsuitkering: de uitkering van deze mensen is beëindigd. Het overschrijden van de 4 weken termijn heeft geen consequentie voor het al dan niet kunnen terugkeren naar Enschede. In 2019 is het voor zover bekend tot op heden niet voorgekomen dat iemand langer dan 28 dagen in het buitenland is verbleven.

Erwin Versteeg
Groep Versteeg / Verbindend Enschede