De leestekst:

VRZ,
In de Nieuwjaarstoespraak van burgemeester Van Veldhuizen werd gezegd dat er in Enschede 40% van niet westerse kinderen uit gezinnen met een migratieachtergrond opgroeit in armoede. Waarom dat op deze wijze werd gezegd ontging ons eigenlijk.

Want, waar gaat het werkelijk over? Tijdens een bijeenkomst Armoede – in december 2019 – werd bekend gemaakt dat er in Enschede 13.363 minimahuishoudens zijn.  Er zijn in die gezinnen 5.549 kinderen.

Wat doet de uitvoerende wethouder van de gemeente Enschede?

Nog meer geld besteden aan illegalen. Illegalen die geen recht hebben om hier te wonen. We geven ze er feitelijk loon in natura bij. En dan te bedenken dat we de legale Enschedeër in de bijstand, deel uitmakend dus van de 13.363 minimahuishoudens met Lik-op-stukbeleid tot wanhoop drijven met strafkortingen. Want elk foutje wordt keihard afgestraft zo konden we lezen in december 2019.

Wat is dan rechtvaardigheid, is er dan sprake van een gelijkheidsbeginsel vlgs artikel 1 ten opzichte van de legale bewoners van Enschede.

Wij vinden het een wanprestatie en onrechtvaardig nog langer deze illegaliteit te gedogen en geld te besteden dat we op andere plekken te kort komen.

Er zijn toezeggingen gedaan door deze wethouder en we hebben ons gewoon aan de afspraken te houden. Enschede is daarnaast geen stad die zich heeft gemeld als LVV pilotgemeente.

Mochten deze illegalen nog steeds niet zijn ingelicht over een vertrek dan vernemen we dat graag in de beantwoording van onze vragen. Naar aanleiding van de beantwoording van deze vragen nemen we een standpunt in en trekken we mogelijke conclusies. Maar wellicht heeft deze wethouder ook nog wel een compensatieregeling voor de legale Enschedeër.

Tot zover onze bijdrage

—————————————————————————————————————————
De artikel 35 vragen waaraan wordt gememoreerd in onze bijdrage:

Schriftelijke vraag
Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO
Naam lid van de Raad:  Erwin Versteeg
Fractie:  Groep Versteeg
Datum:  8 januari 2020
Datum van beantwoording (3 weken na ontvangst):  29 januari 2020
Onderwerp:  Uitkomst laatste aanvraag
Svp in het beantwoordingsformulier zowel de vragen als de eventueel toelichtende tekst van de vragensteller overnemen !

Op 1 december 2016 werd de compensatieregeling voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers stopgezet. Voor het voorzetten van de opvang en begeleiding dacht het college een eenmalig bedrag nodig te hebben van € 300.000 euro. Met dat bedrag zouden maatschappelijke partners zoals het Leger des Heils de begeleiding en opvang kunnen inrichten.

Inmiddels is duidelijk dat er voor 2020 wederom € 150.000 wordt gevraagd om voor de resterende groep (zes personen) de ingezette trajecten richting een duurzaam toekomstperspectief te vervolgen in 2020.

In 2019 zijn er verschillende bijeenkomsten geweest. Daar is toegezegd om voor deze mensen nog een ‘alles of niets’ poging te doen. Los van ons politieke standpunt, vinden wij dat je verantwoordelijkheid moet nemen voor de huidige situatie. Zeker als mensen – ook als het om uitgeprocedeerde mensen gaat – al bijna twee decennia lang aan het spreekwoordelijke lijntje worden gehouden. Ook het brengen van een vreselijk slecht bericht hoort bij duidelijkheid verschaffen. Wij vinden dat juist een taak van ons als lokale overheid en we mogen juist niet meegaan in het stapelen van procedures door organisaties en personen met financieel belang in deze zaak.

Wij hebben dan ook de volgende vragen:
1) Kan het college per uitgeprocedeerde statushouder aangeven hoeveel jaar ze al in Nederland zijn? Graag gespecificeerd per uitgeprocedeerde statushouder en tijd in Nederland, Enschede of een andere plaats.

2) Zijn deze mensen, na de toezegging (waar wij overigens volmondig mee hebben ingestemd) om nog eenmaal een alles of niets procedure te ondernemen, ingelicht en voorbereid op een mogelijk vertrek naar een LVV pilot locatie? Enschede heeft zich overigens niet aangemeld voor zo’n locatie.

3) Als dat niet is gebeurd, wanneer gaan deze mensen dan wel ingelicht worden?

4) De uitgeprocedeerde asielzoekers verblijven vanaf 2016 op kosten van de belastingbetaler in Enschede. Op welke locaties hebben deze mensen nog meer gewoond binnen de gemeentegrenzen van Enschede?

5) Op welke wijze was de begeleiding geregeld voor de uitgeprocedeerde asielzoekers voor 2016? En zijn deze mensen – min of meer geworden tot vertrouwenspersonen voor de uitgeprocedeerde asielzoekers zo kunnen we ons voorstellen – nog betrokken?
Zo ja, hebben deze ,mensen vrije toegang tot de uitgeprocedeerde asielzoekers en op welke wijze zijn ze betrokken?

6) Wij vinden de wijze waarop de € 150.000,– bij elkaar wordt gehaald tekenend voor de financiële situatie van Enschede. Maar nog los daarvan, het geld besteed aan uitgeprocedeerde asielzoekers kan niet worden besteed aan mensen die legaal in Enschede wonen.

Zoals we zijn, we denken graag mee. Daarom de volgende voorstellen:

A) Nu staat er op de subsidie ontvangerslijst de Stichting Saron. Een stichting waarmee de gemeente in maart 2019 nog alle banden heeft verbroken. Stel de uitgeprocedeerde asielzoekers zijn ondanks alles nog niet voorbereid op een vertrek naar één van de 5 LVV pilot locaties. Kan dan tot maart niet een deel van de € 170.000,– subsidie aan de stichting Saron worden gebruikt?

En zo niet, waarom dan niet een voorstel voor € 12.500,– per maand tot een maximum van € 37.500,–

B) In het raadsvoorstel is sprake van € 300.000,– per jaar dat nu dan gehalveerd zou worden. Eerder was er echter sprake van het verlagen in 2019 naar € 220.000. Dit omdat de opvang van het Leger des Heils overging naar Vluchtelingenwerk Oost Nederland.
Vanuit het rijk kwam dankzij een lobby € 70.000,– over 2018 en € 100.000,– voor 2019. Hiervan is volgens het raadsvoorstel nog € 99.400 over. Op basis daarvan zou er dus, op basis berekening bij voorstel A), nog € 61.900,– beschikbaar zijn na Maart.

Kunnen deze middelen niet ingezet worden voor de bestrijding van armoede?
Zo ja, moeten we daar moties voor indienen of komt het college met een raadsvoorstel?

Erwin Versteeg,
Groep Versteeg