Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO

Naam lid van de Raad:  Erwin Versteeg

Fractie:  Groep Versteeg (Verbindend Enschede)

Datum:  14-12-2021

Datum van beantwoording: 04-01-2021

Onderwerp: noodopvang asielzoekers

Inleiding:

Op 13-12-2021 deed Burgemeester Bovens de melding dat de VVD Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Asielzaken Vliegveld Twente ging aanwijzen als locatie voor noodopvang van asielzoekers. Op ‘korte termijn’ worden 500 asielzoekers opgevangen op het zogeheten evenemententerrein op de luchthaven.

Daarom stelt Groep Versteeg / Verbindend Enschede de volgende vragen aan het college:

1 a) Wanneer is het bestuurlijk verzoek bij de Burgemeester binnen gekomen en is het college ingelicht?
1 b) Wat waren de afwegingen hoelang is er binnen het college ver gesproken

Antwoord:
1a. Burgemeester Bovens heeft in zijn verklaring in de stedelijke commissie van 13 december jl. aangegeven dat hij op 24 november jl. door het COA telefonisch is gepolst of Enschede wilde meewerken aan een extra noodopvang op het terrein van het voormalige Vliegveld Twenthe. Vervolgens heeft de staatssecretaris de burgemeester gebeld op 11 december gevolgd door de brief met bestuurlijke aanwijzing op 14 december 2021.
1b. Er is door de burgemeester aan de leden van het college gemeld dat de staatssecretaris heeft gebeld. Het college heeft besloten eerst de formele aanwijzing af te wachten. De afwegingen van de staatssecretaris staan in de brief van 14 december jl. die uw Raad in afschrift heeft ontvangen.

2) In hoeverre deelt u onze mening ook dat Enschede al voldoende uitdagingen heeft die een grote aandacht nodig hebben?

Antwoord:
Enschede heeft inderdaad grote uitdagingen en die krijgen volop aandacht. Of het nu gaat om de investeringsagenda, onderzoek naar de menselijke maat op het sociaal domein dan wel versterking van werken op wijk en dorpsniveau, participatie enz. Al deze uitdagingen zijn door uw raad met het college vol verve opgepakt.

3) Heeft het college nog overwogen om de raad vooraf vertrouwelijk/ geheim te informeren om draagvlak te peilen of op te halen?

Antwoord:
De aanwijzing is in eerste instantie gericht aan de burgemeester en de veiligheidsregio Zoals aangegeven in de raadsbrief van 23 december jl.(kenmerk 2100119842) heeft het college de bestuurlijke aanwijzing met gemengde gevoelens in ontvangst genomen en hebben wij meegewerkt aan de realisatie van de noodopvang voor maximaal 500 personen voor maximaal 6 maanden. Burgemeester Bovens heeft uw aangenomen motie “’Geen aanwijzing zonder juridisch grondslag’’ inmiddels onder de aandacht gebracht van de verantwoordelijke bewindspersoon. In de motie roept u het Rijk op, niet opnieuw op deze wijze met medeoverheden om te gaan, zeker nu in het recente regeerakkoord wordt gesproken om vaker het instrument aanwijzing te willen inzetten. Dit heeft de burgemeester ook meegegeven in de brief die als bijlage bij deze beantwoording is gevoegd.

De burgemeester heeft na overleg in het college besloten uw raad te informeren door het voorlezen van een verklaring in de stedelijke commissie van 13 december jl. nog voor dat de formele aanwijzing een feit was.

4) Op basis waarvan kan er worden aangegeven dat deze opvang tijdelijk (6 maanden) is en welke garantie is daarvoor ontvangen?

Antwoord:
De aanwijzing van het Rijk betreft een periode van 6 maanden. Dit is tevens vastgelegd in de bestuursovereenkomst tussen het COA en de gemeente Enschede. Deze eindigt uiterlijk 30 juni
2022. Deze periode is ook in het contract tussen VTE en COA vastgelegd en ook de vergunning ziet hierop toe.

5) Is er een garantie dat Enschede nu geen beperkte opvang plekken moet realiseren of extra sociale huurwoningen voor statushouders / evident kansrijke asielzoekers zodat geen beroep moet worden gedaan op onze (sociale) woningvoorraad?

Antwoord:
Het gaat hier niet om zogeheten statushouders die automatisch aan Enschede worden gekoppeld in het kader van de taakstelling huisvesting.

6) Wat zijn de financiële tegemoetkomingen vanuit het rijk voor het realiseren van de noodopvang en worden inderdaad alle kosten gedekt door het COA. Dit inclusief de onzichtbare kosten zoals ambtelijk, ondersteuning etc etc.

Antwoord:
Zie hiervoor de bestuursovereenkomst die u met de raadsbrief van 23 december 2021 (kenmerk 2100119842) heeft ontvangen.

7) Op basis van de ervaringen over de voorgenomen AZC Esmarke is afgesproken dat we als bestuurlijk Enschede lering zouden trekken. In hoeverre is het evaluatierapport Esmarke meegenomen en mee gewogen in de beslissing om al dan niet toestaan van deze noodopvang opgedragen door de D66 minister en de VVD staatssecretaris.

Antwoord:
Uw raad heeft de motie “de Enschedese Aanpak van de noodopvang Asielzoekers” aangenomen. Hierin draagt u op om deze evaluatie mee te nemen in de bestuursovereenkomst en het plan van aanpak. Het grootste deel van de onderdelen is opgenomen in de bestuursovereenkomst.

8) Zijn er door het kabinet cq de D66 minister en de VVD-staatssecretaris ook andere locaties in de provincie Overijssel bekeken en is het college bereidt om het opgedragen verzoek aan te vechten bij de rechter?

Antwoord:
Het is bij het college niet bekend of het kabinet andere locaties in de provincie Overijssel heeft bekeken. De aanwijzing is geen voor beroep vatbare beslissing.
Bijlage: brief aan staatssecretaris aanwijzing acute noodopvang asielzoekers d.d. 10 januari 2022

De technische gestelde vragen:
1) Is er een tijdlijn samen te stellen op basis van officiële schrijvens en het persbericht.
Zo ja, kan deze worden aangeleverd inclusief wie welk contact heeft gehad?
Zo nee, waarom niet en welke contacten zijn er dan nog meer geweest en door wie?

2) Op basis van internationale verdragen wordt Enschede nu verplicht door de D66 minister en de VVD-staatssecretaris om asielzoekers op te vangen. Is bekend waarom deze asielzoekers geen asiel hebben aangevraagd in het land va binnenkomst.

3) Op het AZC ter Apel is de overlast zo groot dat er zelfs speciale buslijnen zijn tussen het asielaanmeldcentrum in Ter Apel en het station in Zwolle. Deze stap was nodig omdat er de afgelopen maanden overlast was in het openbaar vervoer van asielzoekers.
Worden er vanaf de noodopvang op Vliegveld Twente ook speciale buslijnen in gezet naar bijvoorbeeld Lonneker, het Deppenbroek, het Roombeek, Oldenzaal, Hengelo of de Enschedese binnenstad

4) In hoeverre is in beeld bij het college hoeveel extra beveiliging nodig wordt geacht.

5) Heeft een deel van raad vanuit het college eerder signalen ontvangen dat er een verzoek zou liggen van de D66 minister en de VVD-staatssecretaris?

6) Is er reeds een financiële doorrekening gemaakt en kunnen we daar over beschikken?
Antwoord:
Nee er is geen financiële doorrekening gemaakt. Zoals ook in de brief staat van het rijk kan het COA desgewenst overeenkomsten met de eigenaar afsluiten. Dit moet eerst worden besproken pas dan komt gemeente in beeld. Financiële doorrekening zit mn in het verkeer tussen eigenaar en COA. IN de brief geeft het rijk aan dat de kosten door het rijk worden vergoed.