Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO

Naam lid van de Raad:  Erwin Versteeg

Fractie:  Groep Versteeg (Verbindend Enschede)

Datum:  1-11-2021

Datum van beantwoording (zsm ivm invoering Coronapas): 22-11-2021

Onderwerp:Mogelijkheden tot tijdelijke uitzondering

Inleiding
Op 23 augustus 2021 is er een bijeenkomst geweest in het kader van actieprogramma ‘binnenstad’ herstel na corona. Onderdeel hiervan was de leidraad openbare ruimte. De openbare ruimte van ons stadserf dat een veelheid aan vragen, beleid en ambities kent. Een daarvan is het terrassenbeleid. Deze wordt geactualiseerd.

Wij hebben dan ook verschillende vragen
1) Is er contact tussen de gemeente Enschede en ondernemers in de horeca, evenementen en culturele instellingen over hoe om te gaan met de nieuwe instructies vanuit de landelijke overheid?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, sinds wanneer en op wiens initiatief?

Antwoord.
Volgt

Wij hebben dan ook verschillende vragen:
1) Als er nu vergunningsaanvragen komen voor een terras aanpassing en het plaatsen  van een tent, wordt dan de aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van zo’n tent, tot op de dag van vandaag getoetst aan het bestemmingsplan Binnenstad 2016 en aan het voorbereidingsbesluit Bouwwerken Terrassen Stadserf?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, waaraan dan wel?

Antwoord.
Volgt

2) Biedt het actuele bestemmingsplan Binnenstad en het voorbereidingsbesluit Bouwwerken Terrassen Stadserf voldoende ruimte tot een tijdelijke uitbreiding of vervanging van bijvoorbeeld parasols waarvoor wel een vergunning is afgegeven.
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, wat zijn dan de randvoorwaarden om deze tijdelijke afwijking toe te staan?

Antwoord.
Volgt

3a) In de media is het volgende bericht verschenen waarin de woorden van wethouder June Nods worden opgetekend: „Nu is het de vraag: Hoe verder?”, zegt de wethouder van economische zaken. „De terrassen zitten weer vol en het winkelend publiek is terug. De stad bruist weer. Dat willen we zo houden en voor de komende jaren verder stimuleren. Met alle betrokkenen in de binnenstad overleggen we wat daarvoor nodig en mogelijk is. Het moet eind augustus resulteren in een actieplan.”
Is dit actieplan gereed of wordt het actualiseren van het bestemmingsplan Binnenstad 2016 en het voorbereidingsbesluit Bouwwerken Terrassen Stadserf bedoeld met dit actieplan?
Zo nee, met wie, wanneer en hoe is dit actieplan gedeeld?
Zo ja, wanneer is een geactualiseerde versie van het bestemmingsplan Binnenstad en aan het voorbereidingsbesluit Bouwwerken Terrassen Stadserf gereed en is het zo dat wethouder Jurgen van Houdt heeft gecommuniceerd dat deze begin oktober gereed zou zijn?

Antwoord.
Volgt

3b) Wanneer is een geactualiseerde versie van het bestemmingsplan Binnenstad en het voorbereidingsbesluit Bouwwerken Terrassen Stadserf wel gereed en wordt deze aan de raad toegezonden?

Antwoord.
Volgt

4a) Biedt de geactualiseerde versie van het bestemmingsplan Binnenstad en het voorbereidingsbesluit Bouwwerken Terrassen Stadserf de ruimte tot een tijdelijke uitbreiding of vervanging van bijvoorbeeld parasols waarvoor wel een vergunning is afgegeven?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, is bekend of de omgevingsparticipatie om draagvlak te krijgen onderdeel van een van deze voorwaarden?

Antwoord.
Volgt

4b) Is een van de voorwaarden ook alleen op basis van tijdelijkheid (bv corona terras, evenement) waarbij de veiligheidsdiensten vrij toegang hebben en we altijd terrassen eisen die bijdragen aan een nette en opgeruimd uitziende binnenstad? Dit om toch waar nodig een maatwerk oplossing creëren c.q. coulance betrachten voor de terrassen.
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, wat zijn dan de randvoorwaarden om deze tijdelijke afwijking toe te staan?

Antwoord.
Volgt

5) Als een ondernemer zich niet houdt aan zijn vergunning met betrekking tot een terras, dan is er natuurlijk een risico dat wij als gemeente actief gaan handhaven. Vindt B&W dat het wel of niet handhaven bij het niet houden aan de vergunning van in dit voorbeeld een terras op dezelfde wijze moet worden ingericht en ook altijd binnen eenzelfde termijn?
Zo nee, wat zijn dan redenen om af te wijken?
Zo ja, wordt er dan geen rekening gehouden met coulance en flexibiliteit inzake uitzonderlijke omstandigheden zoals we die nu kennen met Corona/COVID19 regelgeving?

Antwoord.
Volgt

6) Wat is de mening van B&W als er namen van belangenorganisatie worden genoemd als zijnde geconsulteerd voor een tijdelijke afwijking voor een vergund terras en die zouden hebben aangegeven “geen behoefte te hebben aan een dergelijke regeling”. Maar die achteraf zeggen ‘niet specifiek hebben genoemd en dat op deze manier de naam van de ‘belangenorganisatie 1’ en ‘belangenorganisatie 2’ niet gebruikt moet worden?

Antwoord.
Volgt

7) Wat vindt B&W een redelijke termijn om te reageren op een mail van een raadslid in de wetenschap dat de problematiek al maanden speelt en gezien de weersomstandigheden vs beschikbaarheid materialen al op moment eerste signalen een spoedeisend karakter hadden?

Antwoord.
Volgt

8) In het licht van de opstelling en uitspraken door B&W, die grote gevolgen hebben voor de Economie en in deze de Horeca in het bijzonder. Waar zit dan de belemmering tot een maatwerk oplossing creëren c.q. coulance betrachten voor de terrassen, waarbij omgevingsparticipatie wordt toegepast om draagvlak te krijgen? Zolang de terrassen visie er nog niet officieel is, er met (horeca) ondernemer en gemeente afspraken worden gemaakt en waarbij de veiligheidsdiensten vrij toegang hebben en toch met terrassen die bijdragen aan een opgeruimd uitziende binnenstad?

Antwoord.
Volgt

Enschede,
Burgemeester en Wethouders van Enschede,

de loco-Secretaris, de Burgemeester,
E.A. Smit dr. G.O. van Veldhuizen