Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO

Naam lid van de Raad:  Erwin Versteeg

Fractie:  Groep Versteeg (Verbindend Enschede)

Datum:  17-9-2021

Datum van beantwoording (zsm ivm invoering Coronapas): 29-9-2021

Onderwerp: Handhaving Coronapas

Inleiding
De geplande invoering van coronatoegangsbewijzen (Coronapas) voor de horeca, evenementen en culturele instellingen, stuit op bezwaren. Er zijn inmiddels dan ook verschillende gemeenten die aan hebben gegeven niet actief te gaan handhaven en er alleen zal worden ingrijpen bij ‘excessen’.

Wij hebben dan ook verschillende vragen
1) Is er contact tussen de gemeente Enschede en ondernemers in de horeca, evenementen en culturele instellingen over hoe om te gaan met de nieuwe instructies vanuit de landelijke overheid?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, sinds wanneer en op wiens initiatief?

Antwoord.
Er was altijd al regulier overleg met horeca, evenementen en culturele instellingen maar sinds de coronacrisis is dit geïntensiveerd en worden aangekondigde en ingevoerde maatregelen besproken.

2) Is B&W het met ons eens dat de ondernemers in de horeca, evenementen en culturele instellingen voor een nagenoeg onmogelijke opgave worden gesteld ook gezien het grote tekort aan personeel als zij ook nog eens deze extra taak erbij krijgen?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, wat gaat de gemeente doen om deze ondernemers in de horeca, evenementen en culturele instellingen te ontzorgen?

Antwoord.
Iedere regel die ingevoerd wordt levert mogelijk extra taken op voor ondernemers. Zij zijn doorgaans prima in staat hier mee om te gaan en hoeven niet ontzorgd te worden. De gezondheidsmaatregelen zijn tijdelijk en bedoeld om te voorkomen dat mensen ziek worden en het virus zich verspreidt.
Zoals u het afgelopen jaar gezien heeft is het beleid steeds geweest om te handhaven daar waar excessen ontstonden.

3a) Is B&W bereid om op geen enkele wijze te gaan toezien op de geplande corona toegangsbewijzen door de ondernemers in de horeca, evenementen en culturele instellingen?
Zo nee, waarom niet?

Antwoord.
Nee, wij dienen ons net als iedereen aan de wet te houden en zijn een belangrijk onderdeel om toe te zien of de maatregelen die noodzakelijk zijn om de gezondheid te waarborgen, nageleefd worden. Excessen hebben de hoogste prioriteit, zie verder antwoord 3B.

3b) Is B&W dan wel bereid om op geen enkele wijze te gaan toezien op de geplande corona toegangsbewijzen door de ondernemers in de horeca, evenementen en culturele instellingen behoudens excessen?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, wat zijn voorbeelden van mogelijke excessen?

Antwoord.
Zoals eerder benoemd is ons beleid steeds gericht geweest op prioriteren van de handhaving waarbij excessen de hoogste prioriteit hebben. Om maatregelen effect te laten hebben moeten deze ook nageleefd worden en dus gehandhaafd worden.
In de afgelopen maanden is bij handhaving ook de prioriteit gelegd bij de ondernemingen die zich in tegenstelling tot andere ondernemingen, niet hielden aan de regels. Bijvoorbeeld sluitingstijden negeren, afstandscriterium negeren etc.
Er wordt zoals gebruikelijk indien mogelijk eerst gewaarschuwd, daarna beboet en in het ergste geval wordt overgegaan tot sluiting van een onderneming.

3c) is B&W dan wel bereid om op geen enkele wijze te gaan toezien op de geplande corona toegangsbewijzen door de ondernemers in de horeca, evenementen en culturele instellingen behoudens excessen en dan eerst een waarschuwing te geven?
Zo nee, waarom niet?

Antwoord.
Zie antwoord bij 3b

3d) is B&W wel bereid om op de buitenterrassen op geen enkele wijze te gaan toezien op de geplande corona toegangsbewijzen door de ondernemers in de horeca, evenementen en culturele instellingen behoudens excessen en dan eerst een waarschuwing te geven?
Zo nee, waarom niet?

Antwoord.
Uw vragen zijn gesteld voordat behandeling in de Tweede Kamer plaatsvond. Daar heeft nog een bijstelling van de regels plaatsgevonden waardoor deze vraag overbodig is geworden.

4) is B&W bereid om erbij de veiligheidsregio op aan te dringen om net als in Amsterdam alleen te handhaven bij excessen. Dit mede door tekorten aan boa’s en agenten waar we als stad al langer mee kampen en de grote problematiek als het gaat om veiligheid en de handhaving daarvan?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, wanneer wordt dat gedaan en wacht u op antwoord alvorens onze BOA’s overgaan tot controle?

Antwoord.
De Veiligheidsregio gaat niet over lokale handhaving. Met de huidige regelingen is de burgemeester bevoegd en niet de voorzitter van de Veiligheidsregio.
Uiteraard vindt wel afstemming regionaal plaats.

5) Apartheid is politiek gezien zeer beladen en wordt direct in verbinding gebracht met Zuid Afrika waar de apartheid werd afgeschaft. Oud-premier Frederik Willem de Klerk staat bekend als de man die apartheid afschafte en Zuid-Afrika tot een ‘democratie’ omvormde waarbij de zwarte meerderheid van het land stemrecht kreeg. Inmiddels is het land zo ver afgegleden dat het is geworden tot een wat we noemen derde wereldland en worden de blanken in Zuid-Afrika systematisch verjaagd, gediscrimineerd, verkracht en vermoord.
Is het college van B&W voor of tegen apartheid?

Antwoord.
Het college vindt elke vergelijking van coronamaatregelen met apartheid verwerpelijk en onthoudt zich dan ook van een reactie hierop.

6) Nu ging het bij apartheid in Zuid Afrika over rassenscheiding wat in de praktijk van apartheid leidde tot vele schendingen: politieke, sociale en economische achterstelling. Nu kun je als je de beladenheid van het woord ‘apartheid’ wat naar de achtergrond schuift, verschillende vormen van wat je zou kunnen noemen ‘apartheid’ ook in Nederland herkennen.
– witte en zwarte scholen,
– speciaal onderwijs op basis van religie,
– Vinex-wijken en de latere Vogelaar wijken die zorgden voor wijkjes in wijkjes.

Is het college van B&W het met ons eens dat onderscheid maken tussen gevaccineerde en ongevaccineerden een vorm van apartheid is en dat we ons met alle kracht tegen onwenselijke apartheid moeten verzetten?
Zo ja, hoe gaat B&W dit doen bij de gevaccineerde/ongevaccineerde die door deze vorm van medische apartheid sociaal en economisch dreigen te worden achtergesteld?
Zo nee, kunnen we dan concluderen dat B&W voor bepaalde vormen van apartheid is?

Antwoord.
Zie antwoord bij 5.

7) Is B&W het met ons eens dat vormen van apartheid de parallelle samenleving bevordert (zuipketen, illegale rave feesten) maar dat dit dan een bijverschijnsel is van apartheid die geaccepteerd moet worden?
Zo ja, staat u dan ook toe dat er net als in het verleden ‘rokerscafe’s’, gelegenheden ontstaan waar ongevaccineerden toch toegang hebben tot horeca, evenementen en culturele gelegenheden?
Zo nee, hoe gaat B&W controles uitvoeren en handhaven mede gezien de afnemende aangiftebereidheid en het veelvuldig laat of niet reageren na een aangifte.

Antwoord.
Zie antwoord bij 5.

8a) Op welke wijze is er een handhaafbaarheid van de gestelde maatregelen dit ook gezien van de overbelasting van de BOA en de politie?

Antwoord.
Zie antwoord 3b

8b) Op welke wijze zien wij een concrete kosten-batenanalyse?

Antwoord.
Een kosten-baten analyse wordt niet gemaakt met betrekking tot het handhaven van coronamaatregelen

8c) Op welke wijze is het registratiesysteem geborgd binnen de AVG?

Antwoord.
Het registratiesysteem voldoet aan de AVG. Tevens geen we er vanuit dat dit systeem voldoet aan de WPG (Wet Politiegegevens). Voor deze laatste moet nog een audit uitgevoerd worden die sinds dit jaar verplicht is.

8d) Op welke wijze is de wet op de privacy geborgd?

Antwoord.
Zie antwoord op vraag 8c

Enschede, 29 september 2021
Burgemeester en Wethouders van Enschede,

de loco-Secretaris, de Burgemeester,
E.A. Smit dr. G.O. van Veldhuizen