Na ruim een jaar (binnen en buiten de raadszaal) vragen, navragen, nog eens navragen, en nog eens. Opgemerkt dat ten Brinke natuurlijk een bijzonder mooi Achterhoeks familie bedrijf is.

Nu onder druk van de artikel 35 vragen is het college wel gedwongen officieel naar buiten te komen met (en nu zelfs alleen maar een deel en half) informatie. Krijgt dus wederom een vervolg!h

Op 19 september 2019 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de Groep Verstegen gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 35 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad.

Het college van Burgemeester en Wethouders beantwoordt de vragen als volgt:
Vraag 1) Op artikel 35 vragen eerder dit jaar over de HUB kregen we als antwoord:
“Het pand wordt gesloopt vooruitlopend op de bouwactiviteiten van LIFE op deze deellocatie. De reden voor sloop is dat de locatie benodigd is als bouwdepot voor de werkzaamheden aan de openbare ruimte in de Kop Boulevard en omgeving die starten per 1 juni 2019. Daarnaast heeft het pand zeer hoge exploitatiekosten die drukken op de grondexploitatie van het project De Kop.” Wat is de stand van zaken aangaande de aanpassingen in de omgeving en wat zijn de activiteiten die we als gemeente nog moeten doen?

Antwoord: De gemeente is verantwoordelijk voor de herinrichting van de openbare ruimte. In juni zijn we gestart met de uitvoering van de eerste fase van de herinrichting van de openbare ruimte in en rondom het projectgebied De Kop. Het gaat hier allereerst om de Haaksbergerstraat fase 1 (rotonde tot afslag MST) en de Ripperdastraat. Deze werkzaamheden worden in 2020 voortgezet en duren tot de zomer. Daarna volgen de werkzaamheden aan de tweede fase van de Haaksbergerstraat vanaf de afslag met het MST tot en met de rotonde met de Zuiderval. Daarna wordt de ondergrondse verbinding naar de parkeergarages aangelegd en de Beltstraat, Piet Heinstraat – Nijverheidstraat heringericht. De Stadskamer wordt als laatste ingericht, wanneer de vastgoedontwikkeling gereed is.

Vraag 2) Bij die artikel 35 vragen was het antwoord over de status van het ING pand: “De gemeente is in goed gesprek met ING over de aankoop van het pand.” Klopt het dat we nog geen verdere update hebben gekregen.
Zo ja, zouden we die dan alsnog kunnen ontvangen in tijdspad en contact momenten vanaf 26 maart 2019
Zo nee, kunnen we die dan per omgaande nogmaals kunnen krijgen inclusief dan tijdspad en contact momenten vanaf 26 maart 2019.

Antwoord: Ja, de gemeente is in goed gesprek met ING over de toekomstige aankoop van het pand. Voor de zomer heeft er telefonisch contact plaatsgevonden. Eind augustus heeft er opnieuw een gesprek plaatsgevonden in Amsterdam en een vervolg gesprek wordt gepland.
Om meer zekerheid te hebben over de verwerving van de locatie ING is door de gemeente op 12 maart 2018 een voorkeursrecht (Wvg) gevestigd. De Wvg heeft vanaf het moment van vestigen een geldigheid van 3 jaar. Dit betekent dat uiterlijk op 12 maart 2021 een bestemmingsplan moet zijn vastgesteld voor de locatie. Op basis van dit bestemmingsplan heeft de Wvg vervolgens een geldigheid van 10 jaar onder de huidige wetgeving.

Vraag 3) In die artikel 35 vragen aangaande de huurder van het SLO pand werd aangegeven:
“De gemeente heeft goede contacten met Hub Twente en houdt het bestuur voortdurend op de hoogte van de ontwikkelingen.” Klopt het dat we nog geen verdere update hebben gekregen.
Zo ja, zouden we die dan alsnog kunnen ontvangen in tijdspad en contact momenten vanaf 26 maart 2019
Zo nee, kunnen we die dan per omgaande nogmaals kunnen krijgen inclusief dan tijdspad en contact momenten vanaf 26 maart 2019

Antwoord: HUB Twente huurde een ruimte in het SLO-pand via VPS. De gemeente heeft de gebruiksovereenkomst met VPS Nederland opgezegd per 2 september 2019. Dit betekent dat de gebruikers – waaronder de HUB – vanaf dat moment het pand uit moesten. De HUB is hier een jaar voor de tijd over geïnformeerd. De gemeente heeft zich dienstverlenend opgesteld naar HUB Twente en er zijn verschillende gesprekken geweest met HUB Twente om vervangende ruimte te vinden. Het is echter niet de verantwoordelijkheid van de gemeente om vervangende ruimte te vinden voor deze ondernemers.

Vraag 4) Wat kunt u ons vertellen over de geruchten dat LIFE de exploitatie van de Kop niet sluitend kon krijgen en dat er inmiddels een andere nieuwe ontwikkelaar is voor het ‘lopende megaproject De Kop’. Feitelijk, behoudens activiteiten via de gemeente zelf, is er qua ontwikkeling dus helemaal nog geen sprake van een lopende ontwikkeling door LIFE. Uw beantwoording graag voorzien van tijdspad en contact momenten vanaf 26 maart 2019.

Antwoord: LIFE heeft altijd de intentie heeft gehad om op een bepaald moment een samenwerking met een ontwikkelende bouwer aan te gaan. Deze strategische partner is inmiddels gevonden in de Ten Brinke Group, een bekend familiebedrijf uit Oost-Nederland dat werkzaam is in onder andere Nederland en Duitsland met een omzet van 950 miljoen euro. Door ons is de zoektocht naar een nieuwe partner met belangstelling gevolgd en wij zijn blij met de komst van de Ten Brinke Group die beschikt over veel bouwkennis en een positieve impuls geeft aan het project. De gemeente heeft wekelijks contact met LIFE en Ten Brinke Group.

Vraag 5) Is er inmiddels wel een sluitende totale exploitatie voor de Kop.
Zo ja, graag een tijdpad vanaf het moment nu
Zo nee, waarom is de raad (desnoods onder geheimhouding) niet geïnformeerd over deze problematiek

Antwoord: Momenteel wordt door LIFE en Ten Brinke Group bekeken hoe kan worden gekomen tot een plan waarbij evenwicht is te vinden tussen betaalbaarheid enerzijds en architecturale en stedenbouwkundige ambities anderzijds. We willen benadrukken dat de gemeente voor de verdere planontwikkeling zo veel mogelijk willen vasthouden aan de randvoorwaarden zoals die zijn vastgelegd in het Ontwikkelplan Kop Boulevard. Overleg daarover is inmiddels gaande en we gaan er van uit dat dit op korte termijn zal worden afgerond. Wij houden u hiervan op de hoogte. Indien dit leidt tot wijzigingen zal dit worden voorgelegd aan het college en/of uw raad.

De raad wordt op 9 oktober per brief geïnformeerd over deze ontwikkelingen.

https://www.tubantia.nl/…/ten-brinke-group-gaat-project-de…/