Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO

Naam lid van de Raad:  Erwin Versteeg

Fractie:  Groep Versteeg (Verbindend Enschede)

Datum:  12-11-2021

Datum van beantwoording: 07-12-2021

Onderwerp:Beoordeling subsidie verstrekking

Inleiding:
In Enschede verstrekken volgens de begroting in 2021 en 2022 jaarlijks ruim 105 miljoen aan subsidies. Een deel van die subsidies is beïnvloedbaar. Jaarlijks kunnen organisaties een subsidie aanvragen bij de gemeente Enschede. Dit geldt niet alleen voor bovengenoemde organisaties. Het initiatief ligt bij de organisatie om eventueel een subsidie aan te vragen voor het betreffende jaar. De subsidieaanvraag wordt getoetst aan de criteria van de geldende verordening. Dat is in dit geval de Algemene Subsidieverordening (ASV). Hierin staan de regels op basis waarvan subsidies worden toegekend en de voorwaarden die zijn verbonden aan het verkrijgen van een subsidie beschreven.

Daarbij moet iedere subsidie maximaal bijdragen aan de doelstellingen waarvoor deze wordt verleend. Iedere subsidie moet dan ook worden vastgesteld. In dat kader wordt rekening en verantwoording afgelegd over de al dan niet verrichte activiteiten. Bij de vaststelling wordt nagegaan of, en in welke mate, de activiteiten zijn verricht en of de verplichtingen zijn nagekomen. Als de activiteiten zijn uitgevoerd zoals bij de verlening ervan is beschikt, dan wordt de subsidie vastgesteld op het verleningsbedrag.

Een Subsidie kan om verschillende redenen worden aangevraagd en verstrekt. Subsidie is dan ook niet alleen bedoeld voor het starten van een activiteit. Er zijn subsidies die worden verleend voor voortdurende en periodiek terugkerende activiteiten; de structurele subsidies. Daarbij gaat het niet om ‘tijdelijk’ in de zin van een kortstondige bijdrage door het opstarten van een activiteit. Het kan gaan om activiteiten die het hele jaar door worden uitgevoerd, maar ook om kortstondige activiteiten die jaarlijks terugkeren.

Nu is er afgelopen week tijdens de begroting behandeling een brede discussie geweest over de subsidie verstrekking aan het media bedrijf 1Twente. Op voorstel van BBE wordt nu een nader onderzoek gedaan naar de financiële situatie van het bedrijf 1Twente om te kijken hoe hoog de financiële nood is en het risico.

Groep Versteeg heeft daarom de volgende vragen:

1) Er is middels de aangenomen motie uit 2019 ‘1Twente inzake reciprociteit en het aanbieden van mediawerk’ een omzet garantie af gegeven voor drie jaar aan de omroep 1Twente. Deze is -aangeven door de gemeente Enschede- door omstandigheden niet geheel ingevuld.
In hoeverre kan 1Twente juridisch gezien aanspraak maken op gemiste omzet?

Antwoord:
Met genoemde motie is geen enkele garantie afgegeven, het ging om een inspanningsverplichting. De opdracht aan het college luidde: Vanuit (bij voorbeeld de drie grote domeinen binnen) de gemeentebegroting bij het inzetten van media- en communicatiemiddelen, 1Twente te beschouwen als een bijzondere voorkeursleverancier daar waar binnen de juridische kaders mogelijk, om aan de strekking van deze motie daadwerkelijk en per omgaande uitvoering te geven.

Indien B&W van mening is dat aan een garantie geen waarde kan worden gegeven.
2a) is dit juridisch gecheckt?
2b) hoe verhoudt zich dit met betrekking tot goed bestuur?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 1. Er is geen sprake van een garantie.

3a) Op het subsidie overzicht staat de Stichting SES accommodaties. Waarom is deze subsidie verstrekt?

Antwoord:
De gemeente verleent jaarlijks een structurele subsidie aan de SES voor het beheer en onderhoud van de 17 Enschedese speeltuinen. De reden voor deze subsidie is dat de SES met haar activiteiten bijdraagt aan het bereiken van de gemeentelijke doelen ‘jeugd groeit veilig op en ontwikkelt talenten’ en ‘inwoners participeren in de samenleving’. Ook draagt ze bij aan het bereiken van het doel ‘inwoners zijn financieel zelfstandig’ door het inzetten van mensen met een WSW-indicatie en/of uit de P-wet in toezicht en beheer van de speeltuinen.

3b) Heeft de accountant van de Gemeente Enschede, desnoods samen met een onafhankelijke controller of bestuurskundige:
– een uitgebreid boeken controle gedaan?
Indien nee, waarom niet
Indien ja, graag rapport bij beantwoording voegen
– een controle op de bedrijfsvoering geweest?
Indien nee, waarom niet
Indien ja, graag rapport bij beantwoording voegen

Antwoord:
Dit is niet het geval geweest. De gemeenteraad stelt de beleidsmatige en financiële kaders vast. Daarbinnen moet een gesubsidieerde instelling haar activiteiten uitvoeren. De gemeente verstrekt subsidie voor de activiteiten en laat de uitvoering aan de instelling over.

Deze legt achteraf verantwoording af over de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten middels zowel een financieel als inhoudelijk verslag en een accountantsverklaring. Binnen deze manier van werken past geen standaard uitgebreide boekencontrole. Bij de SES is er ook geen aanleiding geweest deze wél uit te voeren.

Het antwoord op de vraag hierboven is eveneens van toepassing als het gaat om een standaard controle op bedrijfsvoering.

4a) Op het subsidie overzicht staat de Stichting Intermetzo voor 1.242.000 miljoen aan subsidies. Waarom is deze subsidie verstrekt?

Antwoord:
De gemeente Enschede is in september 2018 gestart met de pilot OnderwijsJeugdhulpArrangementen (OJA). Deze pilot heeft een looptijd van 5 (school)jaren.
De betrokken jeugdhulpaanbieders Jarabee en Pluryn (Stichting Intermetzo) ontvangen voor deelname aan de pilot een subsidie. Het college heeft een incidentele subsidie toegekend
voor de maximale duur van 4 jaar. Financiering van het vijfde pilotjaar kan plaatsvinden middels een begrotingssubsidie en is derhalve opgenomen in de gemeentebegroting 2022.

4b) Heeft de accountant van de Gemeente Enschede, desnoods samen met een onafhankelijke controller of bestuurskundige:
– een uitgebreid boeken controle gedaan?
Indien nee, waarom niet
Indien ja, graag rapport bij beantwoording voegen
– een controle op de bedrijfsvoering geweest?
Indien nee, waarom niet
Indien ja, graag rapport bij beantwoording voegen

Antwoord:
Dit is niet het geval geweest. De gemeenteraad stelt de beleidsmatige en financiële kaders vast. Daarbinnen moet een gesubsidieerde instelling haar activiteiten uitvoeren. De gemeente verstrekt subsidie voor de activiteiten en laat de uitvoering aan de instelling over.
Deze legt achteraf verantwoording af over de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten middels zowel een financieel als inhoudelijk verslag en een accountantsverklaring. Binnen
deze manier van werken past geen standaard uitgebreide boekencontrole. Er is ook geen aanleiding geweest deze wél uit te voeren.

5) Is de Stichting Intermetzo dezelfde Stichting Intermetzo die op 1 december 2019 samen met De Hoenderloo Groep en Pluryn verder zijn gegaan onder de naam Pluryn?

Antwoord:
Ja

6) Is B&W van mening dat wij de bedrijfsvoering van subsidie moeten voorschrijven en desnoods ingrijpen de bedrijfsvoering.
Indien ja, waar is dit opgenomen in de Algemene Subsidieverordening (ASV)?
Indien nee, op welke criteria wordt dan bij 1Twente nader onderzoek gedaan?

Antwoord:
Dit gebeurt niet op basis van criteria maar op basis van een politieke vraag uit het begrotingsdebat.

7) Is B&W het met ons eens dat achtergebleven omzet en later dan 1-1-2022 verstrekken van subsidie opgenomen in de aangenomen begroting kan leiden tot financiële problemen bij een subsidie relatie?

Antwoord:
In algemene zin is het een logische constatering dat als omzet achterblijft bij de verwachting dat dit tot financiële problemen kan leiden. Echter, zoals bij vraag 1 ook reeds is aangegeven
is er vanuit de gemeente hierover geen afspraak gemaakt die hiermee samenhangt.
Het tweede deel van uw vraag is ook een terechte constatering dat als een subsidie, bedoeld voor 2022, later dan 1-1-2022 wordt toegekend, dit een financiële uitwerking heeft op de organisatie. Daarom is in het begrotingsdebat ook een termijn afgesproken die het mogelijk maakt om dit kalenderjaar nog een besluit te nemen.

Enschede, 7 december 2021
Burgemeester en Wethouders van Enschede,
de loco-Secretaris,                               de Burgemeester,
E.A. Smit                                               drs. Th.J.F.M. Bovens