BY IDNL KAN ALLE VERWANTE POLITIEKE PARTYE HULLE AANSLUIT

RAADSLID MNR ERWIN VERSTEEG: “ONS WIL MET SOWEL VERBINDEND ENSCHEDE AS MET DIE DINKTENK ‘N EENHEID IN VERSKEIDENHEID BEWERKSTELLIG”

2019 08 01 1

“Ons het ’n baie insiggewende vraaggesprek gehad met die raadslid mnr. Erwin Versteeg wat behalwe dat hy die party Verbindend Enschede ly, ook betrokke is by die dinktenk IDNL.

“Meneer Versteeg misschien kunt u eerst iets over u zelf vertellen aan de lezers?”
“Ik ben getrouwd met Gerrie, we hebben twee kinderen en inmiddels drie kleinkinderen”.

“Sedert wanneer zetelt u in de Enschedese gemeenteraad?”
“Op 21 maart maart 2018 waren de gemeenteraadsverkiezingen. Toen ben ik gekozen als raadslid in Enschede. Daarnaast ben ik zelfstandig ondernemer. Dat zelfstandig ondernemerschap doe ik onder meer via www.online.vandedrukkerij.nl”

“Waarom is er gekozen voor de naam Verbindend Enschede?”
“Dan moet ik gelijk iets verduidelijken. Vanwege formele regels wordt onze naam op een later ogenblik definitief. Formeel moet ik nu Groep Versteeg gebruiken binnen de gemeente Enschede. In eerste instantie was het de bedoeling dat we de naam Verbindend Rechts zouden gaan gebruiken. In de loop van de tijd merkten we toch dat een kleine aanpassing beter was. Als je kijk naar sociaal beleid en de arbeidsmarkt bijvoorbeeld zijn onze standpunten niet bepaald rechts te noemen. Daarnaast geloven we niet zozeer in het strikte links, rechts midden qua politieke standpunten. Dat heeft ons ertoe gebracht om uiteindelijke de naam Verbindend Enschede te gaan gebruiken”.

Wij zien Nederland in snel tempo veranderen. Tijdens mijn werk ben ik onder andere in Israël, Oekraïne, Polen, Hongarije, Italië, Frankrijk, Engeland, Spanje, België, Duitsland en Denemarken geweest. Daarbij door geheel Nederland. Wat ik zag als ik weer in Enschede kwam was de rust, de sociale samenhang, naast en met elkaar leven. Dat verandert echter ook in snel tempo. Ook hier begint het straatbeeld tekenen te krijgen van Den Haag, Rotterdam, Eindhoven, Utrecht.

De mensen komen meer en meer tegenover elkaar te staan. Waar voorheen prima over alle onderwerpen gezonde discussies konden worden gevoerd moet je inmiddels af en toe om je heen kijken wie of wat er mee luistert.

Dat is iets wat we niet willen. We willen de verscheidenheid weer tot meer eenheid maken. Meer kijken naar de overeenkomsten in plaats van gelijk de verschillen benadrukken. Weer meer oog en aandacht voor de inwoners van onze stad”.

“Helder. Hoe is het in uw stad gesteld met de islamisering?”
“Wat ik al net al zei, het straatbeeld verandert ook in Enschede in snel tempo. Wat je ziet is dat de zittende politici discussies eigenlijk uit de weg gaan. Sommige dingen misschien al wel niet meer zeggen. Zie het boerka verbod dat per 1 augustus van kracht is in Nederland.

In 2018 was er al eens een discussie over het dragen van gezicht bedekkende kleding. De burgemeester van Enschede zei toen – Het is aan de individuele politieman of -vrouw om – waar nodig – op te treden tegen overtredingen van het verbod op het dragen van gezicht bedekkende kleding in de openbare ruimte.– Inmiddels zegt dezelfde burgemeester over het boerkaverbod- ‘ik wil verre blijven van het debat over religiekritiek’

Wat ons betreft is dat een voorbeeld van bevorderen islamiseren in plaats van de-islamiseren. Het kan toch geen discussiepunt zijn! Daarbij, het is extremisme dat extremisme oproept, haat die tot haat leidt – niet de kritiek op extremisme en haat. Maar een ding is ook duidelijk ‘onverschilligheid is de ultieme vorm van tolerantie.’ En daarmee een voedingsbodem voor radicalisering dat zal leiden tot extremisme.

Je zult juist altijd en overal met respect voor ieders mening duidelijk moeten zijn wat past bij onze westerse samenleving waarin onze normen, waarden, cultuur en tradities centraal staan. Je aan de wet houden en deze handhaven is daar ook een onderdeel van. Het is dus niet eens een kwestie van het debat aangaan. Gewoon handhaven, geen enkele discussie over mogelijk.

2019 08 01 2

Een ander voorbeeld is een besluit genomen door het vorige college. Zij hebben een besluit genomen, -ondanks grote weerstand- dat de komst van een nieuwe moskee op een bepaalde plek mogelijk maakt. Dat is dus een situatie waarmee je politiek gezien mee hebt te dealen. Op dit moment hebben we in Enschede vier moskeeën. Drie zeg maar Turkse moskeeën en een Marokkaanse. Nu is er protest aangetekend door een bouwmaterialen keten bij de Raad van State voor de bouw van die nieuwe Turkse moskee. Deze heeft de gemeente opdracht gegeven een aanvullende verkeersonderzoek te doen. Naar onze mening is dit niet eens echt gedaan. Het enige wat er is gebeurd is extra tekst produceren. Wij zijn daarom tegen de locatie van die moskee. Want dan kun je tegen elke moskee zijn. Op basis van het besluit van het vorige college en op basis van de grondwet valt de Islam onder vrijheid van religie. Ze kunnen dus ook aanspraak maken op dat gebedshuis. En daarbij gaan ze nu van drie naar één moskee. Alleen kan het niet zo zijn dat we in de buurt van dat gebouw constant file’s hebben en de buurt te maken heeft met parkeeroverlast.

Deze mening delen wij dus mee aan onze collega politici. Omdat zij voor een groot deel ook degene zijn die het besluit hebben genomen om die locatie hiervoor aan te wijzen doen ze er natuurlijk niets mee. Ze zijn “ziende blind en horende doof” om maar een verwijzing te maken naar een Bijbelse tekst.

Ze blijven liever wegkijken en straks als het probleem er werkelijk is kijken ze verbaasd. Of anders, stel de Raad van State is wakker en geeft aan, gemeente dit is niet goed. Resultaat is dan een wederom teleurgestelde Islamitische gemeenschap die in wezen altijd naast en tussen de oorspronkelijke bevolking heeft geleefd. Je moet niet vergeten dat dit al ruim 9 jaar speelt. Ook dat leidt tot spanningen die totaal overbodig zijn. Wij zijn dan ook in gesprek geweest met het moskee bestuur en hebben met respect voor ieders mening alles besproken. Wat ons betreft is dat dan niet Islamisering bevorderen maar juist zorgen voor ‘verbinding’ waarbij onze normen, waarden, cultuur en tradities centraal staan.

Kijk in zijn algemeenheid. Het is net alsof de politiek niets heeft geleerd van het verleden. Wellicht doelbewust niets wil leren van het verleden. Ooit zijn deze mensen vanuit de ‘schaarste op de arbeidsmarkt’ hierna toe gehaald. En wat doe je als ‘gastarbeider’. Hard werken voor een beter leven in je geboorteland. En wat doe je niet, de taal leren en proberen de cultuur te begrijpen. In onze ogen moet je dus juist wel in gesprek gaan en blijven. Niet wegkijken voor de problemen. Helpen dat de inmiddels derde / vierde generatie in staat kan worden gesteld de keuze van hun ouders en voorouders wel te waarderen en te respecteren.

Een groot deel heeft zich wel prima aangepast. Maar er is thans wel sprake van een groeiende groep die zich laat beïnvloeden door een groep die niet is geïntegreerd. Wij gaan daarom altijd en overal, met respect voor ieders mening, ongeacht achtergrond of religie met inwoners het gesprek aan. Dat is in Enschede altijd zo geweest. En dat willen we blijven doen”.

“Dan willen we het graag hebben over uw betrokkenheid bij de reeds eerder genoemde denktank. Hoe bent u daarbij geraakt?”
“Zoals eerder gezegd, onze naam was eerst Verbindend Rechts. Dat heeft de aandacht getrokken van het bestuur van IDNL. Dat was in augustus 2018. We zijn toen in gesprek geraakt. Onder meer met meneer Gezá Hegedus heb ik veelvuldig gesproken. Gezá is algemeen woordvoerder en persvoorlichter van IDNL.

Uit deze gesprekken groeien inmiddels steeds meer mooie ideeën en onze beweging wordt dan ook steeds meer uitgebreid. IDNL is voor ons laten we zeggen de denktank, het (politiek) wetenschappelijk bureau. Wij onderschrijven dat in grote lijnen. Daarom mijn verantwoordelijkheid ook met betrekking tot de landelijke onafhankelijke raadsleden in Nederland. Verbindend ‘plaatsnaam/Nederland’ zou dan de landelijke politieke lijn kunnen zijn. Maar ook een prima samenwerking met andere al bestaande rechts / nationalistisch georiënteerde partijen.

Daarbij zijn we gesprek en hebben contact met vele rechtse groepen op basis van de overeenkomsten. Een goede combinatie dus ook tussen de parlementaire en buitenparlementaire politiek”.

“In welk jaar werd deze opgericht?”
“IDNL is voortgekomen uit verschillende groeperingen en partijen uit het verleden. Van de Centrum Democraten tot de PVV. Daarnaast buitenparlementair bijvoorbeeld vanuit het van origine Vlaamse maar ook in Zuid Afrika bekende Voorpost. IDNL als samenwerkingsverband is in 2016 opgericht.

“Kunt u wat meer vertellen over dit IDNL en waar staat deze denktank voor?”
“Het is dan wellicht handig om de net aangepaste versie van de website te gebruiken. Daar is ook een artikel gewijd aan het zegel en de Latijnse spreuk Concordia facite minimis nondum crescere die wij hanteren. Deze betekent vrij vertaald: “Eendracht doet het kleinste nog groeien”. Het was de wapenspreuk van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën.

Het logo van IDNL kan op verschillende manieren worden gelezen – en dat is precies de bedoeling. Het is dan ook meer dan slechts een logo: het is tegelijkertijd het Sigillum, het ‘zegel’, van de Nederlandse nationale beweging. Met dit zegel wil IDNL de eigendomsrechten van het Nederlandse volk bevestigen: het recht op een eigen grondgebied, een eigen staat, een eigen rechtssysteem, een eigen cultuur en een eigen traditie. Het Nederlandse volk heeft al deze rechten – samenvallend in het simpele recht op een eigen plaats onder de zon – eeuwenlang bevochten. Er bestaan geen ‘internationale rechten’, geen ‘mensenrechten’, geen ‘Europese wetten’, geen ‘internationale concurrentieposities’, geen ‘vrije markt mechanismen’ en geen ‘verdragsverplichtingen’ die boven de historisch bevochten rechten van het Nederlandse volk staan. De offers van onze voorouders en de toekomst van onze kinderen verplichten ons tot het handhaven van deze rechten.

Ter erkenning van de nuchtere en sobere aard van ons volk is het logo van IDNL zwart-wit. Ter erkenning van het christelijke erfgoed dat de Nederlandse traditie is de kruisvorm zichtbaar in het centrum van het logo. De cirkel om het kruis staat voor de humanistische klassieke traditie. Maar het middelste midden is open: het ‘Hart van Nederland’ blijft open. Want in aandenken aan de lange strijd die onze voorouders vochten voor de vrijheid van godsdienst en geweten stelt IDNL dat ieder individu die open ruimte naar eigen inzicht mag invullen. Ter herinnering aan die heldhaftige onafhankelijkheidsstrijd is ook het motto van de eerste Nederlandse staat aan het logo toegevoegd: Concordia res minimae crescunt. Zeer vrij vertaald naar het Afrikaans van ons verre broedervolk: Eendrag maak mag.

Deze ‘eendracht in verscheidenheid’ heeft verschillende aspecten die kunnen worden teruggevonden in het IDNL logo. De twaalf golvende lijnen herinneren ons aan de zee en de regen die ons kleine deltaland typeren en die ons door samenwerking en samenleving met zeevaart en landbouw welvaart en welzijn brengen. De twaalf rechte zonnestralen delen ons in naar onze twaalf provincies – de twaalf cultuurhistorisch unieke ‘kleine huisjes’ waar een beter Nederland begint.

Vanuit de centrale kruisvorm kunnen we ook denken aan het oude Nederlandse wereldrijk dat zich over de vier windrichtingen uitstrekte: met het Nederlandse stamland in het noorden, het Afrikaner vestigingsgebied in het zuiden, onze Caribische rijksdelen in het westen en onze Parel van Smaragd in het oosten. Met dit oude wereldrijk bestaan nog steeds vele banden – in ons zakendoen, in ons reizen, in onze families en in onze buren. Vanuit alle hoeken van de wereld zijn vele vreemdelingen naar Nederland gekomen – velen zonder uitnodiging en velen zonder respect voor onze gastvrijheid – maar onze vroegere ‘rijksgenoten’ uit Zuid-Afrika, West- en Oost-Indië zijn ons niet vreemd, en horen nu bij ons.

Voor wie het zien wil, heeft het ‘vieren- en twaalf-gedeelde’ logo van IDNL ook nog andere betekenissen. Vier- en twaalf-deling herinneren ons aan de hogere ordes die de wereld beheersen: de vier etmaalfasen, de vier seizoensfasen, de twaalf daguren, de twaalf jaarmaanden en de twaalf astronomische tijdvakken. Respect voor het principe van hogere (historische, hiërarchische, natuurlijke) orde staat voor IDNL vooraan. Zo staat de vierdeling ook voor de afzonderlijke (woon, werk, leef) ‘kwartieren’ waarin IDNL verschillende mensengroepen binnen Nederland hun eigen leven gunt. Met vrijwillige ‘soevereiniteit in eigen kring’ gunt IDNL aan de verschillende (etnische, religieuze, culturele) gemeenschappen hun eigen culturen, eigen waarden en eigen normen – binnen de ruime kaders van de Nederlandse rechtsorde en met respect voor de rechten van de oudste inheemse bevolking. De twaalfdeling herinnert ons ook aan de ‘klok van de geschiedenis’ – en het is nu vijf voor twaalf. Het is tijd om wakker te worden en op te staan – voor Nederland”.

“In de inleiding kwam al naar voren dat deze dienstbaar wil zijn aan alle rechtse cq conservatieve politiek partijen die Vlaanderen en Nederland tellen. Hoe kunnen we dit dienstbaar zijn duiden?”
“Wij geloven in samenwerking als soevereine natiestaat. We realiseren ons daarbij de politieke verschillen. Dit is alleen maar goed. Het politiek debat is belangrijk en van groot belang voor onze democratie. Het debat zullen we altijd voeren met respect voor ieders mening. Daarbij hebben we de overtuiging dat sociale cohesie niet het resultaat is van oeverloze tolerantie, maar van verdraagzaamheid binnen helder gestelde grenzen. Eigen beweegredenen door andere partijen geven aan dat we in Nederland joods / christelijke en humanistische tradities hebben die onze cultuur heeft geschapen. Onze traditie is dan weliswaar kort historisch sterk beïnvloed door de ‘Joodse’ traditie. Maar in werkelijk is er vanuit de historie in Nederland sprake van twee tradities die onze cultuur hebben gemaakt zoals hij nu is: de christelijke en de humanistische. Dit met de beïnvloeding van de kort historische Joodse zijn de kernwaarden van Verbindend Enschede.

Onze missie is werken aan een eerlijk(er) en harmonischer Nederland / Enschede, minder armoede en betere zorg waarbij onze historisch verworven vrijheden leidend zijn. Daarbij zien wij duidelijk sociale, financiële en economische grenzen aan de massa (arbeids) immigratie”.

“Hoe denkt u die ‘eenheid in verscheidenheid’ in de praktijk gestalte te geven?”
“Dat kan op verschillende manieren. Het is ook afhankelijk van de omvang van de verscheidenheid. Daarnaast natuurlijk ook van de bestaande situatie. Studies hebben aangetoond dat als een groep 1% of minder is in aantal van de oorspronkelijke bevolking, ze een vredelievende minderheid vormen die voor niemand een bedreiging is. Bij 2 – 5% beginnen ze bekeerlingen te maken onder andere etnische minderheden en ontevreden groepen. En bij 5 -10% is de kans groot dat ze disproportionele invloed willen in verhouding tot hun aandeel in de bevolking.

Als we ons beperken tot Enschede dan hebben we te maken met in wezen drie hoofdgroepen. De autochtone en de twee van origine allochtone groepen. Namelijk de Syrisch Orthodoxe en Islamitische. Deze beide groepen zijn dan onderverdeeld in verschillenden nationaliteiten. Omdat Enschede tevens internationaal onderwijs (Saxion, Hogeschool) en het International Instituut voor luchtkartering, ITC aanbied kennen we volgens diverse publicaties in totaal 160 nationaliteiten

De Syrisch Orthodoxe gemeenschap in Enschede is groter dan de Islamitische. De meeste Syrisch Orthodoxe mensen kwamen in de jaren 70 en 80 naar Nederland vanuit Oost-Turkije. Een minderheid komt uit Arabische landen als Syrië, Irak en Libanon. De Syrisch Orthodoxe christenen zijn geconcentreerd in Enschede- -Zuid. Om wat preciezer te zijn, de wijk Wesselerbrink. Je ziet nu ook de Islamitische gemeenschap groeien. Velen trekken ook naar deze wijk. Daarnaast hebben we ook een grote Armeense gemeenschap in onze stad.

We zullen daar dus duidelijk rekening moeten houden met demografisch ontwikkelingen en de uitkomsten van de studies. Dat geld ook voor onderwijs en de onderwijsinstellingen. Vanwege bezuiniging moeten er in Enschede minder schoolgebouwen komen. Wellicht is dat een mogelijkheid om juist ook de scholen voor speciaal onderwijs wat meer te concentreren op plekken waar de gemeenschappen zich bevinden.

Dit voorkomt wellicht ook:
– nog meer halal eten (ook vegetarisch is veelal halal!) op alle scholen en verenigingen,
– overal eigen supermarkten of nog meer halal voedsel in de schappen van andere supermarkten,
– verplichting moskee bezoek van alle basisscholen,
– meer politieagenten op foto in moskee,
– agressie en verstoren wettelijke betogingen,
– dat het straatbeeld overal verandert,
– overal islamitische hoofddoeken,
– dat de slachtofferrol nog meer versterkt wordt door wijzen op verleden door meerderheid,
– bidden in diverse publieke ruimten,
– aangepaste werkt en lestijden islamitische feestdagen.

Als er mensen werkelijk willen integreren, werkelijk de keuze van hun ouders en voorouders respecteren. Echt de kansen waarderen die ze hebben in onze geweldige stad, in ons vrije Nederland. Dan kunnen ze tevens kiezen uit andere plekken om te leren, wonen, werken en leven”.

“Kunnen we dit zien als een soort van regen- of zonnescherm waaronder gelijke zielen zich verenigen om zo een front te vormen?”
“Ja, wat IDNL landelijk doet als denktank en (politiek) wetenschappelijk bureau proberen wij plaatselijk op te zetten. Want uiteindelijke gaat het op alle plekken binnen ons huidige Nederland om onze identiteit. Waarbij de mensen in Friesland of Noord Brabant een totaal ander mentaliteit hebben . Dat heeft van doen met de lokale eigenheid. Ook spelen er totaal andere problemen als in Enschede. We kunnen elkaar echter prima versterken en van elkaar leren. In die zin, we spreken dezelfde taal hetzij -Fries en Twents indirect zijn officieel ook talen- dan met een mooi dialect of wat andere tongval”.

“Is er naar u mening nog sprake van vrijheid van meningsuiting in Nederland en zo nee heeft u dan voorbeelden hiervan?”
“Vrije pers, vrije kunst en wetenschappelijk onderwijs niet gehinderd door religieuze dogma’s? Trias Politica? Scheiding van Kerk en Staat?

In Nederland is zeker op papier sprake van vrijheid van meningsuiting. Wat je echter merkt dat dit wel wordt beperkt en gecensureerd. Kijk alleen op sociale media. Zie ook het huidige politieke proces van meneer Geert Wilders.

Mensen maken zich echter pas druk om vrijheid van meningsuiting en andere immateriële mensenrechten als in eerste levensbehoeften -genoeg eten, dak boven het hoofd, goede gezondheidszorg- is voorzien. Als men een dagelijkse strijd moet voeren voor deze eerste levensbehoeften zijn mensen bereidt ver te gaan en te accepteren. In Nederland en zeker in Enschede is er voor steeds meer mensen een toenemende strijd om nog te kunnen voorzien in de dagelijkse levensbehoeften. De mensen worden daardoor opstandiger omdat ze zien dat er ook groepen zijn die zonder ooit echt iets bijgedragen te hebben aan onze welvaart de hand nu ophouden en alles krijgen.

Daardoor zal de vrijheid van meningsuiting meer onder druk komen te staan. Je ziet daarom ook steeds meer alternatieve media kanalen. Het is dus wel zaak dat er snel een verandering op gang komt”.

“U vertrouwde ons toe dat IDNL ook iets wil betekenen voor de Afrikaners die gebukt gaan onder de ene na de andere onrechtvaardige maatregel. We doelen dan op de regstellende aksies en de plaasmoorde. Wat kunt u concreet doen om dit regime te laten merken dat dit beleid moet stoppen”.
“IDNL ziet de Afrikaners als broedervolk in verwantschap, taal en godsbeleving. Uit de voormalige rijksdelen blijven nog vele banden in familie, zakenleven en cultuurerfgoed. Als we kijken naar het politieke klimaat in Nederland is het natuurlijk schrijnend dat de politiek muisstil zijn als het gaat om de problematiek in het huidige Zuid Afrika. Een handjevol politici, waarvan meneer Martin Bosma misschien wel de meest prominente is, brengt de problemen zoveel mogelijk onder de aandacht. Wij steunen dat van harte.

Ook wij vinden het onacceptabel dat links liberaal nu zwijgt in alle toonaarden. En niet alleen links liberaal, ook de zogenaamde grachtengordel BN’ers. Waar ze toen er welvaart was in Zuid Afrika constant inhakten op degenen die die welvaart hebben gebracht. Daar wassen ze de handen nu in onschuld en doen ze er het zwijgen toe.

Wij zullen dan ook actief alles doen wat in onze mogelijkheden ligt om de wreedheden aan de kaak te stellen met als doel: stoppen! De Nederlandse regering moet voor het eigen volk en broedervolk moeten opkomen. Als de beweging zoals wij die opzetten, maar ook andere ontwikkelingen binnen het Nederlands politieke klimaat meer voet aan de grond krijgen zullen ook deze kwesties de aandacht krijgen die ze verdient”.

“Is er al contact gezocht met aanverwante Zuid Afrikaanse partijen of organisaties, of bent u voornemens dit nog te doen?”
“De contacten op dit ogenblik lopen vooral buiten de politiek om. Je moet dan denken aan organisaties die wij ondersteunen zoals Voorpost. Wij zullen in de toekomst zeer zeker zelf via de politieke weg ook meer initiatief nemen”.

“We wensen u alle succes met zowel uw partij als met IDNL en danken u hartelijk voor uw tijd en moeite”.
“Het genoegen was geheel aan mijn kant”.

Bron:  | 

http://www.afrikanervolksparty.org/index.php/afrikaner/7109-by-idnl-kan-alle-verwante-politieke-partye-hulle-aansluit.html