Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO

Naam lid van de Raad:  Erwin Versteeg

Fractie:  Groep Versteeg

Datum:  17-6-2021

Datum van bea6ntwoording (3 weken na ontvangst): 6 juli 2021

Onderwerp: reactie overlast volkspark

Inleiding en vragen, ingediend door de heer Versteeg
Op maandag 14 juni stond in een artikel ‘Moet park ’s avonds op slot?’ in TC Tubantia het gebeuren rondom een incident van de vrijdag op zaterdag. De volkspark voorzitter Arthur Burghouts gaf in het artikel aan:
– 150 mensen moesten het park verlaten na (geluid) overlast.

Daarna:
– drie containers in brand en tegen een boom geplaatst,
– twee ‘mooi bomen’ daardoor beschadigt,
– politie en brandweer moest meermaals optreden die nacht.
Buurtbewoners gaven aan:
– elke dag een grote vuilnisbelt,
– complete huisraad aanwezig,
– overlast vooral door studentenverenigingen.
Overwogen werd volgens het artikel om het volkspark in de nacht te sluiten. De gemeente bleek niet bereikbaar te zijn voor commentaar.

Nu is zoals bekend het Volkspark voor de Enschede en de Enschedeërs niet zomaar een park. Het is het oudste volkspark van Nederland (1872) en een van de weinige cultuur historische parels die Enschede nog heeft. Tevens vindt in het Volkspark, jaarlijks op 4 mei bij het herdenkingsmoment van Mari Andriessen de dodenherdenking plaats, de kermissen worden er gegeven, het kerstcircus vindt er een plek, er zijn vele evenementen zoals kunst in het park en sinds kort heeft het bekende biefstukrestaurant Loetje zijn plek in het voormalige Volksparkgebouw dat in 1874 door architect Jacobus Moll (1844-1887) werd gebouwd.

Nog niet zo lang geleden zijn er gelukkig plannen gepresenteerd om het Volkspark de komende jaren, in navolging van het Ledeboer en van Heekpark grondig aan te pakken. Verbazend was
dan ook, bij monde van de woordvoerder van burgemeester Onno Van Veldhuizen de uiteindelijke reactie van de gemeente. De gemeentewoordvoerder Ton Kamp illustreerde het als:
– een relatief normaal verhaal
– dat hoort er tegenwoordig kennelijk bij
– overlast is een subjectief begrip

We hebben enkele vragen: (de vragen staan in een vette letter, de antwoorden niet)
1) Deelt B&W de mening dat bij onze inwoners tot dé top thema’s, waar zorg en ergernis over is behoren: (zwerf)afval, veiligheid, leefomgeving in wijken?

Antwoord:
We zijn met u van mening dat (zwerf)afval, veiligheid en de leefomgeving voor onze inwoners belangrijke thema’s zijn en waarover zij regelmatig hun zorg en ergernis met ons delen.

2) Deelt B&W onze mening dat bij veel politieke vragen en discussies deze tevens tot dé top thema’s behoren?

Antwoord:
Ook voor grote delen van de raad (in wisselende samenstellingen) zijn de drie genoemde thema’s belangrijk. Dat blijkt uit het grote aantal vragen dat over deze onderwerpen gesteld wordt en uit de vaak pittige discussies die over deze thema’s gevoerd worden.

3) Deelt B&W onze mening dat dit (aantoonbaar) af en toe leidt tot irritatie tussen B&W en vragenstellers indien in de verschillende gremia wederom het gesprek gaat over leefomgeving in wijken, veiligheid, (zwerf)afval?

Antwoord:
De strekking van deze vraag is niet geheel duidelijk. Het is logisch dat op verschillende niveaus over deze belangrijke (en niet zelden politiek gevoelige) thema’s gesproken wordt. Het is logisch dat bij dit soort weerbarstige onderwerpen, waarvoor geen eenvoudige en snelle oplossingen bestaan, ongeduld en irritatie niet altijd voorkomen kunnen worden.

4) Voor wat betreft veiligheid is er bijvoorbeeld zeer onlangs door de raad unaniem aangegeven dat de grens, zeker voor wat betreft veiligheid is bereikt, dit met de hoogste prioriteit moet worden aangepakt en we dit samen willen en moeten uitspreken?
Is B&W het daar ook unaniem over eens? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
In de vergadering van 31 mei is door uw raad het Integraal Veiligheidsplan geaccordeerd. Daarin is vastgelegd dat het thema veiligheid hoge prioriteit heeft en daarbinnen zijn de volgende prioritaire aandachtsgebieden door de Raad benoemd: verwarde/ kwetsbare personen, woonoverlast, huiselijk geweld, jeugdoverlast/criminaliteit, drugscriminaliteit, weerbare overheid en maatschappij, zorgfraude, cybercrime en maatschappelijke onrust/spanningen en mensenhandel en loverboyproblematiek. Daarvoor zijn door uw raad in het recente verleden ook extra middelen beschikbaar gesteld. Daarmee krijgt het onderwerp Veiligheid terecht de aandacht die het verdient. Maar het gemeentelijk beleid reikt verder dan veiligheid alleen en de gemeentelijke middelen en mogelijkheden zijn niet onuitputtelijk. Er zal dus altijd een afweging gemaakt moeten worden over de hoeveelheid geld (en aandacht) die aan de diverse onderdelen van het gemeentelijk handelen kunnen worden uitgegeven. Veiligheid, hoe belangrijk dan ook, onttrekt zich niet aan die afweging.

5) Wij vinden dat een horde van 150 personen die (geluid)overlast bezorgen, die brand hebben gesticht, die huisraad en dus (zwerf)afval hebben achtergelaten dit overduidelijk ook gaat over veiligheid en aantasting van de leefomgeving. Is B&W het daarmee eens?
Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Het merendeel van de personen die zich in het park bevinden, gedragen zich gelukkig naar behoren. Uit de terugkoppeling van de politie is ons niet gebleken dat een ‘horde van 150 personen’ zich heeft misdragen. Wel heeft de politie een aantal kleinere groepjes verzocht om het park te verlaten. Dat verzoek werd die avond gewoon opgevolgd. Nadien is er schade aangericht in het park. Er is voor zover wij weten geen aantoonbaar causaal verband tussen de mensen in de eerder genoemde groepjes die op verzoek van de politie het park hebben verlaten en de daders van de later aangebrachte schade in het park. Vanzelfsprekend is het betreurenswaardig dat er schade is aangericht.

6) Deelt B&W de mening dat – ondanks de wat ons betreft op veel vlakken overbodige inzet van woordvoerders – de verantwoordelijkheid in deze over wat wordt gecommuniceerd ligt bij B&W?

Antwoord:
Ja, het College van B&W is verantwoordelijk wat er onder haar gezag vanuit de gemeentelijke organisatie gecommuniceerd wordt. Verklaringen en persberichten worden dan ook vrijwel zonder uitzondering eerst na goedkeuring met de buitenwereld gedeeld. In dit geval betrof het een aantal vragen van de Twentsche Courant Tubantia waarop de betreffende woordvoerder van de gemeente, na consultatie, in een gesprek met de journalist antwoord heeft gegeven. De vragen werden gesteld naar aanleiding van “het incident van afgelopen vrijdag in het Volkspark” en hadden betrekking op de eventuele extra inzet van handhavers en de toenemende geluidsoverlast en rotzooi in het park. De antwoorden op deze vragen zijn vooraf niet met de betrokken portefeuillehouder afgestemd.

7) Is wat in het artikel wordt gezegd de mening van de verantwoordelijk portefeuille houder en is dit in lijn met de afspraken zoals gemaakt over bijvoorbeeld veiligheid zoals benoemd bij vraag 4?
Zo ja, wat zijn dan mondelinge afspraken waard? Zo nee, waar zit de nuance?

Antwoord:
Zie voor de beantwoording van deze vraag de antwoorden op de vragen 4 en 8.

8) Deelt B&W onze mening dat de citaten; -een relatief normaal verhaal, dat hoort er tegenwoordig kennelijk bij, overlast is een subjectief begrip- bij veel inwoners in ieder geval de indruk wekken dat dit incident spreekwoordelijk gezegd, met een korreltje zout moet worden genomen? Zo nee, wat is dan naar uw mening de essentie?

Antwoord:
Het College kan zich voorstellen dat de door u aangehaalde citaten bij een aantal inwoners en met name bij een aantal direct aanwonenden van het park tot irritatie hebben geleid en zij
betreurt dat. Wel verdienen deze citaten een nadere toelichting:

‘een relatief normaal verhaal”: had vooral betrekking op de toegenomen drukte sinds de versoepeling van coronamaatregelen en de betere weersomstandigheden. Dat beeld sloot aan bij beelden die we eerder ook al in andere steden zagen en verklaart de extra overlast die overdag en ’s avonds door omwonenden ervaren wordt. Het citaat had geen betrekking op de brandstichting en vernielingen die later in de nacht werden waargenomen en waarvoor relativering niet op zijn plaats is.
‘Dat hoort er tegenwoordig kennelijk bij’: mag niet los gelezen worden van de zin die er aan vooraf gaat: “Mensen nemen de moeite niet meer hun eigen troep op te ruimen.”
Daarmee werd bedoeld dat ook bezoekers aan het Volkspark verantwoordelijkheid dragen ten aanzien van het schoonhouden van het park. In het gesprek heeft de woordvoerder daar nog de suggestie aan toegevoegd om in een volgende publicatie een oproep te doen aan de bezoekers van het park hun eigen afval mee naar huis te nemen. Helaas wordt die suggestie pas in de laatste alinea van het artikel verwoord. Wellicht was het oude gezegde “Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen, de eigenaar van het bos de schillen en de dozen”, duidelijker geweest en had dit tot minder commotie geleid.
“overlast is een subjectief begrip”: Deze opmerking was tijdens het gesprek vooral gekoppeld aan geluidsoverlast, zoals in de publicatie in de zin daarvoor ook wordt genoemd, en had zeker geen betrekking op de brandstichting en vernielingen later in de nacht. Hoewel de uitspraak op zichzelf juist is (wat de een ervaart als muziek, kan door een ander herkend worden als een hoop herrie), is deze uitspraak tegen het licht van de algehele overlast die door direct omwonenden tijdens dat etmaal werd ervaren, minder gelukkig.

9a) Vindt B&W dat de thema’s leefomgeving in wijken, veiligheid, (zwerf)afval) zoals benoemd door onze inwoners minder aandacht en prioriteit moeten hebben?
9b) Zo ja, wat vindt B&W van participatie en burgerraadpleging?
9c) Zo nee, vindt u dat er een rectificatie moet komen op het artikel waarin duidelijk wordt gemaakt dat ook B&W wel degelijk begrip heeft en daadkrachtig gaat optreden om de zorg en ergernissen van onze inwoners weg te nemen? Met de aantekening natuurlijk, we kunnen het nooit voor alle 158.553 (stand 2015) 100% goed doen

Antwoorden:
9a) De vraag is wat cryptisch geformuleerd, maar het antwoord is: Nee, dat vindt het College niet.
9b) Participatie en burgerraadpleging zijn belangrijke instrumenten om het kwaliteitsniveau van beleid en uitvoering een impuls te geven. Gezien het feit dat de Raad aan het begin van deze
periode unaniem het Enschede Akkoord (dat zich nadrukkelijk richt op deze twee instrumenten) heeft ondertekend, gaan wij ervan uit dat het College daarin niet alleen staat. Wij gaan ervan uit
dat wij samen met de Raad kunnen optrekken om deze instrumenten de komende tijd nog effectiever in te kunnen zetten.
9c) Nee, wij vinden niet dat er een rectificatie op het artikel moet komen. Met de voorgaande beantwoording van uw vragen hopen wij duidelijk gemaakt te hebben dat er wellicht meer rekening gehouden had kunnen worden met de op dat moment aanwezige onrust en onvrede bij een deel van de inwoners en omwonenden van het Volkspark, maar ook dat in het gesprek met de journalist onderscheid gemaakt is tussen de drukte in het park overdag en ’s avonds en afstand is genomen van de brandstichting en de vernielingen die later die avond en in de nacht hebben plaatsgevonden.

Tenslotte:
Zoals u weet is het beheer van het Volkspark in handen van de Commissie van Beheer voor het Volkspark. Het is dan ook in de eerste plaats aan deze Commissie om te bepalen welke
conclusies getrokken moeten worden uit de ongeregeldheden van de nacht van 12 op 13 juni jongstleden en welke maatregelen daarop moeten volgen. In de Commissie van Beheer neemt
ook een medewerker van de gemeente een zetel in en langs die weg is vernomen dat de Commissie binnenkort bij elkaar komt om zich te beraden. Uiteraard zegt het College toe met
de Commissie (en via de Commissie ook met de omwonenden) actief te willen meedenken en waar mogelijk in de uitvoering van nieuwe maatregelen te ondersteunen.
Daarnaast is bekend dat het Volkspark in de komende jaren toe is aan grootschalig onderhoud dan wel renovatie. Ook daarover zal vanuit de gemeente actief met de Stichting Volkspark
worden meegedacht en gezocht worden naar mogelijkheden om daarbij ook financieel bij te dragen om op die manier het park ook voor komende generaties, in lijn met het gedachtegoed
van de heer H.J. van Heek, te behouden.

Erwin Versteeg,
Groep Versteeg, Verbindend Enschede