‘Een wereldwijd netwerk van meer dan 500 natuurwetenschappers en professionele mensen heeft deze urgente boodschap opgesteld. Klimaatwetenschap zou minder politiek gedreven, en meer wetenschappelijk dienen te zijn. Wetenschappers zouden op heldere wijze de onzekerheden en de overdrijvingen in hun voorspellingen van opwarming van de aarde aan de orde moeten stellen, en politici zouden zonder het oproepen van allerlei emoties op nuchtere wijze de echte voordelen en de vermeende kosten van aanpassing aan opwarming, en de echte kosten en de vermeende voordelen van pogingen die opwarming te beïnvloeden dienen te bespreken.

Natuurlijke zowel als door de mens veroorzaakte factoren veroorzaken opwarming.

De geologische geschiedenis laat zien dat het klimaat van de aarde verandert zolang als de planeet bestaat (zo’n 4.5 miljard jaar) met afwisselend koudere en warmere periodes. De Kleine IJstijd eindigde pas omstreeks 1850. Het is dan ook geen verrassing dat we nu leven in een tijd van enige opwarming. Slechts weinig serieuze wetenschappelijke artikelen gaan er van uit dat deze tamelijk recente opwarming voornamelijk aan het handelen van de mens is toe te schrijven.

De opwarming gaat veel langzamer dan voorspeld.

De aarde is minder dan half zoveel opgewarmd als oorspronkelijk werd voorspeld. Ook de snelheid van opwarming is minder dan half zoveel als je zou verwachten op grond van menselijke invloeden die de stralingsbalans van de aarde zouden beïnvloeden. Dit geeft aan dat ons begrip van klimaatverandering nog maar zeer beperkt is.

Klimaatbeleid is gebaseerd op tekortschietende modellen.

Klimaatmodellen hebben ernstige tekortkomingen en zijn volkomen ongeschikt als uitgangspunt om beleid op te baseren. Ook overdrijven zij naar alle waarschijnlijkheid het effect van broeikasgassen als CO2. Bovendien negeren zij het feit dat toename van de atmosferische CO2 concentratie weldadig voor de plantengroei op aarde is.

CO2 is plantenvoedsel en de basis voor al het leven op aarde.

CO2 is essentieel voor alle leven op aarde en dus bepaald geen stof die als vervuilend gekarakteriseerd kan worden. Fotosynthese is een zegen. Meer CO2 is goed voor de natuur, en voor het vergroenen van de aarde: meer CO2 in de atmosfeer heeft geleid tot een wereldwijde toename van de biomassa van planten. Het is ook gunstig voor de landbouw, met de wereldwijde toenamen van landbouwgewassen.

De opwarming van de aarde heeft niet geleid tot een toename van natuurrampen.

Er is geen statistisch bewijs voor de bewering dat opwarming van de aarde geleid zou hebben tot meer en ernstigere orkanen, overstromingen, droogte en meer van dergelijke natuurrampen, of dat ze vaker zouden voorkomen. Echter, pogingen om de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer te beperken zijn even schadelijk als duur. Windmolens bijvoorbeeld doden vogels en insecten, en palmolieplantages vernietigen de biodiversiteit van de regenwouden.

Klimaatbeleid dient gebaseerd te zijn op wetenschappelijke en economische werkelijkheden.

Er bestaat geen klimaatcrisis, dus er is geen aanleiding voor paniek en alarmisme. We zijn overtuigd tegenstanders van de schadelijke en onrealistische politiek die inzet op een politiek van nul uitstoot van CO2 in 2050. Zodra zich mogelijkheden voor een betere aanpak voordoen, hebben we alle tijd om die te implementeren en om ons aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Internationale politiek zou zich er op dienen te richten om altijd en overal te streven naar het leveren van betrouwbare en betaalbare energie voor zoveel mogelijk mensen wereldwijd.’

bron: opiniez.com

https://opiniez.com/…/upl…/2019/09/ED-brochureversieNWA4.pdf

OPINIEZ.COM